Carregant...
 

Consulta vinculant en relació amb la residència fiscal d’una societat constituïda a l’estranger. Així mateix, la consulta també fa referència als requisits per aplicar l’exempció per evitar la doble imposició econòmica sobre dividends.

Número de consulta CV0129-2018
Data d’emissió 20/07/2018
Normativa Decret legislatiu del 7-02-2018 de publicació del text refós de la Llei 95/2010, del 29 de desembre, de l’impost sobre societats

Consulta
En aquest apartat es reprodueix la consulta sense les dades de la persona o l’entitat que la formula


ANTECEDENTS

En aplicació de l’article 65 de la Llei 21/2014, del 16 d’octubre, de bases de l’ordenament tributari, el consultant formula la següent consulta vinculant davant l’Administració Tributària i manifesta expressament que en el moment de presentar aquest escrit no s’està tramitant cap procediment o recurs administratiu relacionat amb el règim, la classificació o la qualificació tributària de la consulta que es plantejarà.

La consulta resulta aplicable per l’exercici 2018 i posteriors.

Antecedents del Cas

Supòsit I

El consultant resident fiscal a Andorra, planteja la possibilitat d’invertir, conjuntament amb un soci persona física resident fiscal a Regne Unit, a una societat resident fiscal a Singapur. El motiu de realitzar el negoci utilitzant una persona jurídica a Singapur es perquè cadascun dels socis volia utilitzar la seva pròpia jurisdicció, i finalment per solucionar el conflicte han decidit escollir-ne una tercera en base a la facilitat de crear una societat, la flexibilitat normativa i el règim fiscal.

Alhora, tots dos socis tindran la condició d’administradors solidaris o mancomunats.

La societat es dedicarà a la prestació de serveis de creació de continguts i formacions on-line en matèria de disseny de 3D. Per realitzar la seva activitat, la societat subcontractaria a professionals d’arreu del món per tal de realitzar la prestació efectiva dels serveis als clients que aconsegueixin captar, també d’arreu del món. La societat no disposa de mitjans materials i humans a Singapur, essent el seu sistema de funcionament la subcontractació de personal no necessàriament a Singapur.

La societat de Singapur està subjecte a un tipus impositiu de l’impost sobre societats de característiques similars a l’andorrà, i per tant, existeix una tributació efectiva.

Supòsit 2

La possibilitat de realitzar la mateixa inversió i activitat del supòsit I, però essent ell 100% el titular de les participacions i subcontractant tasques de direcció a una persona física resident fiscal a Regne Unit, que l’ajudaria a dirigir el negoci, però que no seria soci ni administrador.

QÜESTIÓ PLANTEJADA

Dubtes en matèria tributaria i exercicis d’aplicació

1. Direcció efectiva

El dubte que es planteja versa sobre l’aplicabilitat de l’article 7 de la Llei 95/2010, del 29 desembre, de l’impost sobre societats (en endavant LIS), ja que la direcció efectiva de la societat constituïda conforme la legislació de Singapur i amb domicili social a Singapur, no obstant, part de la direcció efectiva de la societat es podria entendre realitzada des d’Andorra.

Val a dir que, en el present cas, el consultant realitzarà la captació de clients i coordinarà els serveis que prestarà la societat, sempre mitjançant subcontractació de professionals però que dita direcció serà compartida amb una persona física resident fiscal a Regne Unit, i per tant, podríem parlar d’una co-direcció.
LesLleis.com

El consultant vol verificar que aquestes circumstàncies exposades no facultarien a la Direcció de Tributs i de Fronteres a considerar que la residència fiscal de la societat seria Andorra, ja que la inexistència de tractat per evitar la doble imposició entre Andorra i Singapur podria produir una doble tributació excessivament costosa.
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.