Carregant...
 

Consulta vinculant en relació amb la deduïbilitat de la despesa derivada d’un acord judicial.

Número de consulta CV0196-2021
Data d’emissió 02/02/2021
Normativa Decret legislatiu del 5-6-2019 de publicació del text refós de la Llei 95/2010, del 29 de desembre, de l’impost sobre societats

Consulta
En aquest apartat es reprodueix la consulta sense les dades de la persona o l’entitat que la formula

ANTECEDENTS

Per la present, la societat X, inscrita al Registre de Societats Mercantils, degudament representada pel sotasignat, el senyor A.

De conformitat amb l’establert a l’art. 65 de la Llei 21/2014, del 16 d’octubre, de bases de l’ordenament tributari, i amb els art. 24 i següents del Reglament, de l’11 de febrer del 2015, d’aplicació dels tributs, per la present formula la present CONSULTA TRIBUTÀRIA ESCRITA dirigida a l’Administració tributària, en base a les següents

MANIFESTACIONS

1. ANTECEDENTS

La consultant va rebre un cèdula de citació a resultes d’un procediment judicial civil (d’ara endavant el “Procediment”).
Les parts al Procediment han convingut un acord transaccional, per tal de transigir el litigi que els oposava.

En execució dels acords convinguts, la consultant ha realitzat una sèrie de pagaments a l’any 2020.
LesLleis.com

2. CIRCUNSTÀNCIES DEL CAS

Segons l’apartat 1 de l’art. 19 de la Llei 95/2010, del 29 de desembre, de l’impost sobre societats (d’ara endavant la “LIS”):

Article 19. Imputació temporal. Inscripció comptable d’ingressos i despeses

1. Els ingressos i les despeses s’imputen en el període impositiu en què es meritin, d’acord amb les regles que estableix el Pla general de comptabilitat, atenent el corrent real de béns i serveis que aquells ingressos i despeses representen, amb independència del moment en què es produeixi el corrent monetari o financer, respectant l’adequada correlació entre els uns i els altres.”


El Pla general de comptabilitat, del 15 de febrer del 2012 indica el que segueix:

III. Documents i elements que formen els comptes anuals

(...)

B) Elements que formen els comptes anuals

(...)

Els elements que, quan compleixin els criteris de reconeixement que s’estableixen posteriorment, es registren en el compte de pèrdues i guanys o, si escau, directament a l’estat de canvis en el patrimoni net, són:

(...)

- Les despeses comprenen els decrements del patrimoni net produïts durant l’exercici a què es refereixen els comptes anuals com a conseqüència d’una disminució del valor dels actius o d’un augment del valor dels passius, sempre que no tinguin l’origen en distribucions als socis o propietaris, en la seva condició de tals.

IV. Criteris de registre o reconeixement comptable

(...)

4. El reconeixement d’una despesa té lloc com a conseqüència d’una disminució dels recursos de l’empresari, i sempre que la seva quantia pugui valorar-se o estimar-se amb fiabilitat. Per tant, comporta el reconeixement simultani o l’increment d’un passiu, o la desaparició o disminució d’un actiu i, en ocasions, el reconeixement d’un ingrés o d’una partida de patrimoni net.”

Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.