Carregant...
 

Consulta vinculant en relació a l’amortització fiscal de les inversions efectuades en un local arrendat.

Número de consulta CV0030-2016
Data d’emissió 29/01/2016
Normativa · Decret legislatiu del 29-4-2015 de publicació del text refós de la Llei 95/2010, del 29 de desembre, de l’impost sobre societats.

Consulta
En aquest apartat es reprodueix la consulta sense les dades de la persona o l’entitat que la formula

ANTECEDENTS

Període en el que seria aplicable:

Exercici 2015

Exposició de la consulta

D’acord amb el que disposa l’article 65 de la Llei 21/2014 de Bases de l’Ordenament Tributari de 16 d’octubre de 2014, l’entitat consultant , formula la següent Consulta Tributària, els efectes de la qual seran aplicables en el càlcul de l’impost sobre Societats de l’exercici 2015.

Es manifesta expressament que en el moment de presentació de la present consulta, la consultant no té coneixement de que s’estigui tramitant un procediment o recurs administratiu relacionat amb el règim, la classificació o la qualificació tributària de la consulta plantejada.

Antecedents:

Mitjançant un contracte de concessió l’entitat consultant presta un servei públic a Andorra. Per tal de poder portar a terme la seva activitat, l’entitat consultant va haver d’efectuar diverses inversions que d’acord amb l’establert en el Pla General de Comptabilitat d’Andorra van ser classificats com a immobilitzat.

La concessió es va atorgar per un període de 10 anys. No obstant, en el contracte de concessió s’estableix que a partir de la data de finalització del mateix, el contracte podrà, renovar-se, per acord de les parts, de cinc en cinc anys fins a un màxim total de vint-i-cinc anys, a computar des de l’inici del contracte de concessió.

Consulta:

Aplicació de l’Annex I de la Llei 95/2010, del 29 de desembre, de l’Impost sobre Societats relatiu als coeficients d’amortització. En concret, pel que fa als elements d’immobilitzat comptabilitzats per l’entitat consultant, el període d’amortització dels quals segons l’Annex I de la Llei de l’IS és superior a la vigència del contracte de concessió:

Es pot considerar fiscalment deduïble la seva amortització si aquesta s’efectua d’acord amb els anys pendents de vigència del contracte de concessió, és a dir, els anys que restin pendents fins al termini de 10 anys de durada del mateix? Caldria tenir en compte la possibilitat de renovació que es preveu en el contracte a efectes de determinar l’amortització fiscalment deduïble?
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.