Carregant...
 

Consulta vinculant en relació amb l’aplicació del règim especial de societats que realitzen explotació internacional d’intangibles o intervenen en el comerç internacional i sobre l’aplicació del règim especial d’explotació de determinats actius intangibles.

Número de consulta CV0143-2019
Data d’emissió 30/01/2019
Normativa · Decret legislatiu de l'1-08-2018 de publicació del text refós de la Llei 95/2010, del 29 de desembre, de l’impost sobre societats
· Llei 6/2018, del 19 d’abril, de modificació de la Llei 95/2010, del 29 de desembre, de l’impost sobre societats

Consulta
En aquest apartat es reprodueix la consulta sense les dades de la persona o l’entitat que la formula

La societat consultant de conformitat amb l’establert a l’art. 65 de la Llei 21/2014, del 16 d’octubre, de bases de l’ordenament tributari, i amb els art. 24 i següents del Reglament de l’11 de febrer del 2015, d’aplicació dels tributs, formula la present consulta tributària escrita dirigida a l’Administració tributària, en base a les següents

MANISFESTACIONS

1. ANTECEDENTS

La societat consultant explota un negoci amb la següent activitat comercial: proveïment d’un programa d’internet, consistent en una plataforma que permet als usuaris interactuar entre ells mitjançant vídeo comunicacions en directe per internet i intercanviar imatges, text i so durant aquesta interacció.

La societat consultant va demanar i assolir l’aplicació del règim especial de societats que realitzen explotació internacional d’intangibles previst a l’art. 23 de la Llei 95/2010, del 29 de desembre, de l’impost sobre societats (d’ara endavant la “LIS”)

En el marc de la corresponent sol·licitud presentada durant l’any 2012, la societat va explicar el seu model de negoci, concretant els actius, béns, drets o prestacions de serveis pels quals es demanava l’aplicació del règim especial, que no ha variat fins a la data d’avui.

2. CIRCUMSTÀNCIES DEL CAS

L’apartat 2 de la Disposició transitòria primera intitulada “Règim transitori aplicable a les entitats acollides al règim especial de societats que duen a terme explotació internacional d’actius intangibles o que intervenen en el comerç internacional” de la Llei 6/2018, del 19 d’abril, de modificació de la Llei 95/2010, del 29 de desembre, de l’impost sobre societats, preveu el que segueix:

“2. El règim transitori descrit a l’apartat anterior només pot aplicar-se als actius, béns, drets o prestacions de serveis pels quals s’apliqués el règim especial abans de l’1 de juliol del 2017. Els obligats tributaris han de presentar una comunicació al ministeri encarregat de les finances en la qual identifiquin els actius, béns, drets o prestacions de serveis preexistents en relació amb els quals optin per aplicar el règim transitori.”


La societat consultant està estudiant la possibilitat i/o l’oportunitat de demanar l’aplicació del nou règim especial previst a l’art. 23 de la LIS (modificat segons l’art. 5 de la Llei 6/2018).

L’art. 23 de la LIS preveu en vàries ocasions que un Reglament ha de desenvolupar certs aspectes de la seva aplicació.
LesLleis.com

No obstant, a data d’avui, cap Reglament ha sigut aprovat al respecte.

Aquesta circumstància obliga a la societat consultant a formular la present consulta tributària escrita, als efectes de sol·licitar la confirmació del que segueix.

3. OBJECTE DE LA CONSULTA

La societat consultant entén que, amb el seu model de negoci detallat en la seva sol·licitud l’any 2012 queden suficientment detallats els actius, béns, drets o prestacions de serveis preexistents en relació amb els quals optin per aplicar el règim transitori, segons el que preveu l’apartat 2 de la Disposició transitòria primera intitulada “Règim transitori aplicable a les entitats acollides al règim especial de societats que duen a terme explotació internacional d’actius intangibles o que intervenen en el comerç internacional” de la Llei 6/2018, del 19 d’abril, de modificació de la Llei 95/2010, del 29 de desembre, de l’impost sobre societats.

4. PERÍODES CONCERNITS

El períodes concernits serien els exercicis a comptar de l’exercici durant el qual la societat consultant demani l’aplicació del règim especial de l’art. 23 de la LIS.

5. MANIFESTACIÓ EXPRESSA

La societat consultant manifesta expressament que no s’està tramitant un procediment o recurs administratiu relacionat amb el règim, la classificació o la qualificació tributària que li correspongui plantejat en la consulta.

QÜESTIÓ PLANTEJADA

Que l’Administració tributària confirmi que, pels períodes concernits i d’acord amb els antecedents i circumstàncies abans esmentats, la societat consultant amb el seu model de negoci detallat en la seva sol·licitud del 2012, queden suficientment detallats els actius, béns, drets o prestacions de serveis preexistents en relació amb els quals optin per aplicar el règim transitori, segons el que preveu l’apartat 2 de la Disposició transitòria primera intitulada “Règim transitori aplicable a les entitats acollides al règim especial de societats que duen a terme explotació internacional d’actius intangibles o que intervenen en el comerç internacional” de la Llei 6/2018, del 19 d’abril, de modificació de la Llei 95/2010, del 29 de desembre, de l’impost sobre societats.

En cas de resposta negativa per part de l’Administració tributària, preguem se’ns precisi per quin motiu es considera que, amb el seu model de negoci detallat en la seva sol·licitud del 2012, no quedarien suficientment detallats els actius, béns, drets o prestacions de serveis preexistents en relació amb els quals optin per aplicar el règim transitori, segons el que preveu l’apartat 2 de la Disposició transitòria primera intitulada “Règim transitori aplicable a les entitats acollides al règim especial de societats que duen a terme explotació internacional d’actius intangibles o que intervenen en el comerç internacional” de la Llei 6/2018, del 19 d’abril, de modificació de la Llei 95/2010, del 29 de desembre, de l’impost sobre societats.

ALTRESSÍ DIC
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.