Carregant...
 

Consulta vinculant en relació amb les implicacions tributàries derivades del trasllat de la residència fiscal d'una societat andorrana.

Número de consulta CV0290-2023
Data d'emissió 22/09/2023
Normativa § Decret legislatiu del 29-4-2015 de publicació del text refós de la Llei 94/2010, del 29 de desembre, de l’impost sobre la renda dels no-residents fiscals
§ Decret legislatiu del 5-6-2019 de publicació del text refós de la Llei 95/2010, del 29 de desembre, de l’impost sobre societats
§ Decret legislatiu del 26-8-2020 de publicació del text refós de la Llei 21/2006, del 14 de desembre, de l’impost sobre les plusvàlues en les transmissions patrimonials immobiliàries

Consulta
En aquest apartat es reprodueix la consulta sense les dades de la persona o l'entitat que la formula

D’acord amb el que disposa l’article 65 de la Llei 21/2014, de Bases de l’Ordenament Tributari de 16 d’octubre de 2014, el Sr. A en representació de la mercantil andorrana X formula la següent Consulta Tributària els efectes de la qual seran aplicables a l’exercici 2023 i subsegüents.

Es manifesta expressament que en el moment de presentació de la present Consulta, no es té coneixement de que s’estigui tramitant cap procediment ni recurs administratiu relacionat amb el règim, la classificació o la qualificació tributària dels fets plantejats en la consulta.

ANTECEDENTS:

El Sr. A, és el soci únic i president del Consell d’Administració de la societat constituïda d’acord amb la normativa mercantil andorrana X (en endavant, La Consultant).

Actualment els actius i passius de la societat X són:

Dos habitatges i un terreny no arrendats.
Bestretes per adquisició d’immobles.
Participacions superiors al 5% en diverses societats andorranes. En tots els casos el període de tinença de la participació és superior a un any.
Una cartera de valors formada per participacions en el capital d’entitats no andorranes que cotitzen en un mercat regulat així com altres productes financers.
Préstecs atorgats per societats vinculades o entitats bancàries.


Atès que el soci únic i president del Consell d’Administració és resident fiscal a Espanya, la Consultant està valorant els efectes fiscals de traslladar el seu domicili social del Principat d’Andorra a Espanya.El contingut d’aquest text
és d'accés exclusiu per a usuaris subscrits

La subscripció a LesLleis.com inclou:
  • Accés il·limitat als textos refosos de lleis i reglaments
  • Lectura de textos legals vigents anteriors al BOPA
  • Inclusió de texts a demanda
  • Sense publicitat