Carregant...
 

Consulta vinculant en relació amb la deducció de la quota de tributació per a noves inversions fetes a Andorra d’actius fixos afectes a l’activitat empresarial.

Número de consulta CV0208-2021
Data d’emissió 09/09/2021
Normativa Decret legislatiu del 5-6-2019 de publicació del text refós de la Llei 95/2010, del 29 de desembre, de l’impost sobre societats

Consulta
En aquest apartat es reprodueix la consulta sense les dades de la persona o l’entitat que la formula

ANTECEDENTS

Consulta:

Consulta fiscal en referència a la deducció per noves inversions en l’impost sobre Societats

Normativa:

Decret legislatiu del 5-6-2019 de publicació del text refós de la Llei 95/2010, del 29 de desembre, de l’impost sobre societats (en endavant, TRLIS).

1. MANIFESTACIONS PRÈVIES

D’acord amb els requisits establerts a l’article 65 de la Llei 21/2014 del 16 d’octubre, de Bases de l’Ordenament Tributari, desenvolupats a l’article 25 del Decret de 24 de març de 2013, pel qual s’aprova el Reglament d’Aplicació dels Tributs, manifestem expressament que en el moment en què es presenta aquest escrit, no s’està tramitant cap procediment ni recurs administratiu relacionat amb el règim, la classificació o la qualificació tributària dels fets plantejats en al consulta.

Per tant, es sol·licita el criteri vinculant d’aquesta Administració Tributària en relació als assumptes referents a la inversió plantejada en la present consulta per als períodes 2020 i següents.

2. DESCRIPCIÓ DELS FETS:

La societat X (d’ara endavant i indistintament, la Societat o la consultant) va esser constituïda, mitjançant escriptura pública i es troba degudament inscrita en el registre de societats del Govern d’Andorra.

Com a conseqüència de les conclusions assolides en un exhaustiu anàlisi intern de l’entorn tecnològic i informàtic de la Societat, aquesta va iniciar un pla de transformació tecnològica, operativa i organitzativa de la pròpia Societat, així com de les seves filials.

En el marc d’aquest canvi integral de l’estructura tecnològica i informàtica del grup financer encapçalat per la Societat s’ha procedit a la seva transformació operativa i organitzativa, dotant a l’esmentat grup de noves solucions informàtiques que li permeten cobrir totes les seves necessitats funcionals i operatives a llarg termini, en tot cas per un període de temps superior a cinc anys.

Fruit d’aquest important projecte la societat ha adquirit i/o desenvolupat nombrosos actius nous, respecte dels quals ja ha plantejat la corresponent consulta vinculant en relació a la potencial aplicació de la deducció per noves inversions.

Composició de les inversions efectuades

Degut a la complexitat i al volum de la inversió efectuada, així com a la gran quantitat de nous actius derivats de la mateixa, la Societat ha requerit la col·laboració de diferents proveïdors, alhora que ha incorregut en inversions de diferents tipologies i característiques, algunes de les quals es detallen seguidament:

• Llicències informàtiques: gran part de les inversions efectuades per la Societat es fonamenten en la necessitat de disposar d’una sèrie de llicències i programes informàtics creats per proveïdors tercers especialitzats en diferents àrees relacionades amb l’activitat financera desenvolupada per la Societat.

Si bé les relacions mantingudes amb els diferents proveïdors d’aquesta tipologia d’actius intangibles es configura, tal i com ja s’ha fet referència, a llarg termini i per un període superior a cinc anys, la pròpia dinàmica de funcionament dels esmentats proveïdors fa que les relacions contractuals mantingudes amb aquests es formalitzi mitjançant diferents tipologies comercials:

- Llicències adquirides de forma indefinida: en aquesta tipologia de contractes, els proveïdors dels actius intangibles estableixen contractualment i des d’un inici, l’adquisició de l’actiu intangible de forma indefinida, mitjançant un únic pagament inicial, així com altres pagaments relacionats amb la seva implementació i posada en funcionament. En relació amb els imports satisfets per aquesta tipologia de llicències, en tant que pagaments previs i necessaris per a la posada en disposició de ser utilitzat, comptablement la seva totalitat formen part del cost de l’actiu adquirit.

- Llicències adquirides amb venciment a llarg termini: en aquesta tipologia de contractes, els proveïdors dels actius intangibles estableixen contractualment una relació comercial de durada mínima de 5 anys de d’un inici.

A diferència de les llicències adquirides de forma indefinida, el pagament d’aquestes inversions es realitza periòdicament (en la majoria dels casos, mitjançant pagaments anuals). Addicionalment en ocasions s’estableix contractualment l’obligació de satisfer, com a mínim, el pagament de cinc anualitats, fins i tot en els casos en que es trenquin les relacions comercials entre la Societat i el proveïdor. L’anterior comporta, a la pràctica, l’efectiva adquisició d’aquestes llicències durant un període mínim de cinc anys.

En relació amb el registre comptable dels pagaments derivats d’aquesta tipologia de contractes, la Societat registra comptablement com cost de l’actiu aquells pagaments satisfets amb caràcter previ a la seva posada en funcionament, revestint els pagaments satisfets amb posterioritat la consideració de despesa de l’exercici.

- Llicencies adquirides amb venciment no definit contractualment: en aquesta tipologia de contractes, els proveïdors dels actius intangibles estableixen contractualment una relació comercial inicial per períodes inferiors a 5 anys

En aquesta tipologia de relacions comercials, el pagament de les inversions es realitza periòdicament (en la majoria dels casos, mitjançant pagaments anuals), sense que contractualment s’estableixi una relació a llarg termini. No obstant l’anterior, no existeixen dubtes respecte el manteniment de la inversió realitzada, emmarcada en una inversió global definida i planificada per a ser utilitzada per la societat per un període temps en tot cas superior a cinc anys.
LesLleis.com

L’anterior queda manifest en un informe tècnic encarregat per la societat a una consultora de reconegut prestigi internacional amb caràcter previ a l’inici de l’amortització dels actius integrants de la inversió perfeccionada. En dit informe tècnic, l’expert es pronuncia, entre d’altres coses, sobre la vida útil dels actius resultants de la inversió realitzada (quins inclouen com a part essencial llicències com les esmentades), concloent que el rang de vida útil mínim dels actius serà d’entre cinc anys i quinze anys.

De la mateixa manera que succeeix amb les llicències adquirides amb venciment a llarg termini, la Societat registra com cost de l’actiu aquells pagaments satisfets amb caràcter previ a la seva posada en funcionament, revestint els pagaments satisfets amb posterioritat la consideració comptable de despesa de l’exercici.

• Proveïdors tercers encarregats de la instal·lació i implementació dels actius adquirits: gran part de les llicències i programes informàtics adquirits per la Societat requereixen d’una intensiva inversió en proveïdors tercers, encarregats de l’efectiva instal·lació i implementació dels actius adquirits, per tal que la utilització dels mateixos estigui en disposició de ser iniciada (en ocasions, aquests serveis inclús inclouen la creació de programes i/o satèl·lits específics creats per a la utilització única per part de la Societat).

De la mateixa manera, aquests proveïdors tercers són els encarregats de configurar aquelles inversions en actius tangibles materialitzades per la Societat i la seva comptabilització i adaptació als actius intangibles anteriorment esmentats.

La complexitat de les inversions realitzades fa imprescindible que les diferents llicències i altres actius intangibles adquirits siguin desenvolupades i adaptades a les necessitats específiques la de la Societat, amb caràcter previ a la seva posada en disposició de ser utilitzades. En aquest sentit, en moltes ocasions aquesta tipologia de serveis de configuració, implementació i desenvolupament dels paràmetres tècnics per a la seva posada en funcionament constitueixen la part principal de la inversió efectuada, sent el seu cost sensiblement superior a la pròpia adquisició de les anteriors esmentades llicències informàtiques.

Comptablement, la Societat considera els imports satisfets per aquest concepte com major cost dels actius adquirits o, en algunes ocasions i per la pròpia idiosincràsia dels serveis rebuts, com actius individualment considerats.

• Despeses de personal: de manera coordinada i conjunta amb la contractació de proveïdors tercers, la Societat destina part del seu personal a l’efectiva instal·lació i implementació dels actius adquirits, per tal que la utilització dels mateixos estigui en disposició de ser iniciada.

El grau de participació de la plantilla de la Societat és variable, en funció de les necessitats existents en les diferents fases de l’execució de la inversió. En aquest sentit, la Societat porta un detall individualitzat de la dedicació de cadascun dels empleats participants en aquestes tasques de configuració, implementació i desenvolupament dels paràmetres tècnics per a la seva posada en funcionament, imputant com a cost de la inversió aquella massa salarial efectivament relacionada amb la mateixa.
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.