Carregant...
 

Consulta vinculant en relació amb la venda d’entrades en línia d’esdeveniments esportius, culturals i musicals que s’efectuen a l’estranger.

Número de consulta CV0256-2022
Data d’emissió 04/08/2022
Normativa § Decret legislatiu del 5-6-2019 de publicació del text refós de la Llei 11/2012, del 21 de juny, de l’impost general indirecte
§ Decret legislatiu del 5-6-2019 de publicació del text refós de la Llei 95/2010, del 29 de desembre, de l’impost sobre societats

Consulta
En aquest apartat es reprodueix la consulta sense les dades de la persona o l’entitat que la formula

ANTECEDENTS

La societat consultant és una societat andorrana.

ANTECEDENTS

Consulta:

Consulta fiscal en referència a l’Impost General Indirecte i a l’Impost sobre Societats de l’exercici 2022.

Normativa:

Llei 11/2012, del 21 de juny, de l’impost general indirecte i el Reglament que la desenvolupa.

Llei 95/2010, del 29 de desembre, de l’impost sobre societats i el Reglament que la desenvolupa.

1. MANIFESTACIONS PRÈVIES


D’acord amb els requisits establerts a l’article 65 de la Llei 21/2014 del 16 d’octubre, de Bases de l’Ordenament Tributari (en endavant, LBOT), desenvolupats a l’article 25.1.b) del Decret de l’11 de febrer del 2015 pel qual s’aprova el Reglament d’aplicació dels Tributs (d’ara en endavant, RAT), manifesta expressament:

Que, en el moment en què es presenta aquest escrit, no s’està tramitant cap procediment ni recurs administratiu relacionat amb el règim, la classificació o la qualificació tributària que li correspongui plantejat en la consulta;
Que la consulta que presenta, es refereix al període impositiu començat aquest exercici 2022 i, en el seu cas, els següents.


2. ANTECEDENTS I CIRCUMSTÀNCIES DETALLADES DEL CAS.


La societat X té com objecte social, entre d’altres activitats, la compravenda, distribució i intermediació per a la comercialització d’entrades d’esdeveniments esportius o culturals i la realització i organització d’esdeveniments, fires i congressos.

Dita societat, esporàdicament, es voldria dedicar a vendre entrades d’esdeveniments esportius, culturals o musicals celebrats, en tot cas, fora del Principat d’Andorra a través de Internet. En aquest sentit, el sol·licitant disposa de contractes a l’efecte amb els organitzadors que l’autoritzen expressament a vendre-les, a particulars i professionals, amb un marge respecte del seu preu d’adquisició.

Evidentment, al valor nominal d’aquestes entrades, s’aplica l’impost indirecte aplicables al lloc on es celebri l’esdeveniment: “Impuesto sobre el Valor añadido” (IVA), “Value added Tax” (VAT), “Taxe sur la valeur ajoutée” (TVA)... etcètera.

3. NORMATIVA APLICABLEQÜESTIÓ PLANTEJADA

A la vista del cas exposat i tenint en compte que el consultant vendrà les seves entrades tant a professionals (treballadors per compte propi o societats d’arreu el món, en tot cas ubicats fora del Principat) com a particulars (consumidors finals d’arreu el món, en tot cas ubicats fora del Principat), sorgeixen uns dubtes essencials pel que respecta a l’aplicació de l’Impost General indirecte d’ara endavant IGI i de l’impost sobre societats.

Pel que respecta a l’IGI:

1.- En el cas de la venda d’entrades a professionals establerts fora del Principat, s’ha d’aplicar l’Impost General Indirecte?

En aquest sentit, el consultant, generalment, ven les seves entrades a plataformes intermediàries professionals establertes fora del Principat que, al seu torn, revenen les entrades.

1.A.- l’article 41.1.a) de la Llei de l’IGI estableix: “Les prestacions de serveis s’entenen realitzades al territori andorrà en els casos que, exposats a continuació i sense perjudici del que disposa l’apartat 2 d’aquest article i l’article 44 d’aquesta Llei:

a) Quan el destinatari és un empresari o professional que actua com a tal i té la seu de la seva activitat econòmica o un establiment permanent o, en el seu defecte, té el seu domicili o residència habitual a Andorra, sempre que es tracti de serveis que tenen per destinataris l’esmentada seu, l’establiment permanent, el domicili o la residència habitual”.


A sensu contrari, compte tingut que en aquest cas: (1), l’esdeveniment se celebra fora del Principat d’Andorra i (2), el destinatari és un empresari/professional establert fora del Principat d’Andorra, considerem que aquesta operació esmentada, l’operació s’entendria realitzada fora del territori andorrà i que, per tant, no estarà subjecta a l’impost general indirecte.

En conseqüència, a la factura emesa hauran de figurar tots els requisits continguts a l’article 37.5 del Reglament de l’impost general indirecte i, en especial, la menció: “aquesta operació no està subjecta a IGI en mèrits del què preveu l’article 41.1.a) de la Llei de l’IGI”.

És correcta aquesta interpretació?

1.B.- En cas que es consideri que aquesta operació està subjecta a IGI, aquest s’hauria d’aplicar sobre el total del preu pagat pel professional o únicament sobre el marge del consultant?

A criteri del consultant, eventualment, s’hauria d’aplicar IGI únicament respecte de marge del consultant ja que, en cas contrari, s’estaria produint una doble imposició.

A tall d’exemple, suposem que el sol·licitant ven una entrada a un professional no establert al Principat d’Andorra per a un esdeveniment quin valor nominal és de 121 € (100 € + 21 € de “impuesto sobre el valor añadido”) per un import de 200 €.

En l’exemple exposat, el sotasignat considera que, en cas que l’IGI sigui d’aplicació a l’operació esmentada, aquest únicament s’hauria d’aplicar sobre el marge del consultant.

En conseqüència, el consultant considera que l’IGI s’ha d’aplicar sobre el seu marge, és a dir, sobre 79 € (200 € menys 121 €) ja que, en cas contrari s’estaria produint una doble imposició de “impuesto sobre el valor añadido” i Impost General Indirecte. Per tant, a la factura emesa, s’hauria d’aplicar l’IGI sobre la base imposable de 79 € i, en conseqüència, l’IGI serà de 3,56 € (79 € x 4,5%) i, en cap cas, sobre el total de 200 € ja que suposaria una “doble imposició” en matèria d’impostos indirectes: l’andorrà -IGI- i l’estranger -IVA o el que correspongui-.

És correcta aquesta interpretació?

2.- En el cas de la venda d’entrades a particulars no establerts al Principat d’Andorra, s’ha d’aplicar l’Impost General Indirecte?

2.A.- A criteri del consultant, aquesta operació s’entén localitzada al Principat d’Andorra, en mèrits del què preveu l’article 41.1.a) abans transcrit i, per tant, ha de portar IGI.

És correcta aquesta interpretació?

2.B.- En cas afirmatiu, el dubte interpretatiu del consultant sorgeix en la base sobre la què s’ha d’aplicar l’IGI en el mateix sentit que l’exposat al punt “1.B.” del present escrit.

En les mateixes línies, suposem que el sol·licitant ven una entrada a un particular no establert al Principat d’Andorra per un esdeveniment quin valor nominal és de 121 € (100 € + 21 € de “impuesto sobre el valor añadido”) per un import de 200 €.El contingut d’aquest text
és d'accés exclusiu per a usuaris subscrits

La subscripció a LesLleis.com inclou:
  • Accés il·limitat als textos refosos de lleis i reglaments
  • Lectura de textos legals vigents anteriors al BOPA
  • Inclusió de texts a demanda
  • Sense publicitat