Carregant...
 

Consulta vinculant en relació amb la deducció de la despesa en concepte d’amortització d’un immoble i sobre l’aplicació de la deducció a la quota de tributació per noves inversions fetes a Andorra d’actius fixos afectes a l’activitat empresarial.

Número de consulta CV0160-2019
Data d’emissió 02/09/2019
Normativa Decret legislatiu del 5-6-2019 de publicació del text refós de la Llei 95/2010, del 29 de desembre, de l’impost sobre societats.

Consulta
En aquest apartat es reprodueix la consulta sense les dades de la persona o l’entitat que la formula

ANTECEDENTS

Consulta:

Consulta fiscal en relació a l’aplicació de les correccions de valor per amortitzacions i a la deducció per noves inversions.

Normativa:

Decret legislatiu de l’1-08-2018 de publicació del text refós de la Llei 95/2010, del 29 de desembre, de l’impost sobre societats.

Decret legislatiu del 5-6-2019 de publicació del text refós de la Llei 95/2010, del 29 de desembre, de l’impost sobre societats.

Consultant:

El sotasignat, Sr. A, en nom i representació de la societat mercantil andorrana X, compareix i com millor procedeixi en Dret, exposa els següents

Antecedents:

I. Caràcter de la consulta

Que segons l’article 65 de la Llei 21/2014, del 16 d’octubre, de bases de l’ordenament tributari, els obligats tributaris tenen dret a formular consultes escrites a l’Administració tributària i la seva resolució tenen caràcter vinculant per a l’Administració tributària respecte a la seva situació jurídica tributària del consultant en el mateix període de l’entrada de la consulta.

En aquest sentit es manifesta que en el moment de presentar consulta vinculant no s’està tramitant cap procediment o recurs administratiu relacionat amb el règim, la classificació o la qualificació tributària plantejat a la consulta i es confirma que la consulta seria aplicable per a l’exercici 2018 i subsegüents.

II. Descripció dels fets

La societat consultant, adquireix un immoble com a seu social de la empresa.

Dit immoble consta de tres plantes, de les quals s’utilitza una com a seu social i les altres dues pel moment no està clarament definit si s’utilitzaran com a futura inversió o per a una futura ampliació i/o creixement de la societat. Tanmateix, s’ha decidit que els socis temporalment i fins que s’estipuli el contrari per qualsevol d’ambdues parts, utilitzaran aquestes dues plantes com a habitatge habitual.
LesLleis.com

QÜESTIÓ PLANTEJADA

- En referència a les correccions de valor: amortitzacions, previstes a l’article 10 del Decret legislatiu del 5-6-2019 de publicació del text refós de la Llei 95/2010, del 29 de desembre, de l’impost sobre societats, se’ns plantegen els següents dubtes:

1. En cap moment en aquest article i/o d’altres similars es contempla cap tipus de correcció pel que fa les amortitzacions en el cas de que una societat adquireixi un immoble del qual es faci un ús particular d’una part del mateix pels socis de l’empresa, d’aquesta manera.

a) Confirmació de que podem amortitzar l’immoble complet i no s’hauria de fer cap tipus de correcció de valor per les amortitzacions realitzades durant l’exercici sempre i quan compleixin amb les taules d’amortitzacions fiscals.

- En referència a la deducció per noves inversions del 5% prevista a l’article 44 del Decret legislatiu del 5-6-2019 de publicació del text refós de la Llei 95/2010, del 29 de desembre, de l’impost sobre societats, se’ns plantegen els següents dubtes:

1.- Quan la Llei estipula “El resultat d’aplicar el 5 per cent a l’import de les noves inversions fetes a Andorra fixos afectes a l’activitat empresarial”

a) En el cas anteriorment descrit ¿es podria aplicar el 5 per cent de l’import de dita inversió pels metres quadrats emprats a dia d’avui per l’activitat de l’empresa?

b) En cas afirmatiu, en el moment que es destini més espai d’aquest immoble a l’activitat de l’empresa , ja sigui com a inversió o com a ampliació de la seu social, ¿es podria doncs, aplicar el 5 per cent dels metres quadrats afegits?

- En referència al règim especial d’amortització per a noves inversions previst a l’article 26 del Decret legislatiu del 5-6-2019 de publicació del text refós de la Llei 95/2010, del 29 de desembre, de l’impost sobre societats.

1.- Quan la Llei estipula “Les adquisicions de béns i drets destinats a l’activitat econòmica, realitzades a partir de l’entrada en vigor d’aquesta Llei poden amortitzar-se a efectes tributaris, en funció d’uns nous coeficients d’amortització lineal resultants de multiplicar per 2,5 els coeficients previstos als quals fa referència l’article 10 d’aquesta Llei.”

a) Per tant, en el cas anteriorment descrit, essent un element pertanyent al grup de “Edificis i altres construccions” amortitzable fiscalment entre 30 i 40 anys, ¿es podria aplicar a l’espai dedicat a l’activitat econòmica el resultat de multiplicar per 2,5 els coeficients previstos a l’article 10 d’aquesta llei?

Resposta

Pel que fa a la deduïbilitat de la despesa en concepte d’amortització de l’immoble als efectes de determinar la base de tributació de l’impost de societats, el Decret legislatiu del 5-6-2019 de publicació del text refós de la Llei 95/2010, del 29 de desembre, de l’impost sobre societats, en l’article 9.3 estableix com determinar la base de tributació de l’impost mitjançant el mètode de determinació directa. Aquest article disposa el següent: “3. En el mètode de determinació directa, la base de tributació es calcula corregint el resultat comptable, determinat d’acord amb les normes que preveu la Llei 30/2007, del 20 de desembre, de la comptabilitat dels empresaris i el Pla general de comptabilitat, amb l’aplicació dels preceptes que estableix el capítol IV d’aquesta Llei, sense perjudici del que estableix l’article 26.”
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.