Carregant...
 

Consulta vinculant en relació a la valoració dels béns i drets incorporats en el patrimoni d’una entitat regulada comptablement per la Llei 30/2007 del 20 de desembre, de la comptabilitat dels empresaris i procedents inicialment d’una entitat regulada pel Decret 27-1-99 del 10 de febrer del Pla General de Comptabilitat Publica.

Número de consulta CV0012-2015
Data d’emissió 17/08/2015
Normativa · Decret legislatiu del 29-04-2015 de publicació del text refós de la Llei 95/2010, del 29 de desembre, de l’impost sobre societats.

Consulta
En aquest apartat es reprodueix la consulta sense les dades de la persona o l’entitat que la formula

ANTECEDENTS

La Llei 33/2014, del 27 de novembre, de creació de la societat pública Andorra Telecom, S.A.U., estableix en el seu article 1, la constitució, per part del M.I. Govern d'Andorra, d'una societat per accions o anònima, amb la denominació d'Andorra Telecom, S.A.U. (en endavant, AT), i amb un capital social de cinquanta milions d'euros, representat per accions nominatives i íntegrament subscrit i desemborsat per l'Estat.

L'article 6 de la citada Llei 33/2014 determina que el Consell General ha d'adscriure a AT, determinats béns immobles del patrimoni nacional, que consten en l'annex II de la citada llei i qualificats com de domini públic. Aquests bens no podent esser objecte d'una futura alienació per part d'AT.

D'altra banda, el mateix article 6 preveu que la resta de béns i drets que siguin propietat de l'ens públic STA, s'aportaran i integraran al patrimoni d'AT com a béns patrimonials o de domini privat.

Aquests béns i drets (propietat de STA) seran traspassats a valor comptable, ara bé, com que la nova societat, AT, estarà subjecta al Pla General de Comptabilitat regulat per la llei 30/2007, es possible que aquest nou valor comptable sigui superior al que figurava en la comptabilitat de STA, per la pròpia adaptació a la comptabilitat privada (STA es regia pel Pla General de Comptabilitat pública, Decret 27-1-99), ja que els bens adscrits es traspassaran pel seu valor raonable i la resta dels bens pel seu valor net comptable.

Finalment, un cop constituïda la societat AT, i un cop traspassats tots els actius i passius a la mateixa, es produirà l'extinció de ple dret de la societat STA, i així, AT assumirà totes les funcions que corresponien a STA, i quedarà subrogada en els drets i obligacions que aquesta tingues envers qualsevol tercer i empleats.

En el marc d'aquest procés ens sorgeixen dubtes sobre la tributació de les possibles plusvàlues que poguessin sorgir d'una futura venda per part d'AT, d'actius que hauria adquirit per aportació de STA, sota l’empara de la Llei 33/2014.
LesLleis.com

NORMATIVA APLICABLE

- Llei 33/2014, del 27 de novembre, de creació de la societat pública Andorra Telecom, S.A.U.

- Llei 95/2010, del 29 de desembre, de l’impost sobre Societats.

- Llei 30/2007 del 20 de desembre, de la comptabilitat dels empresaris.

- Decret 27-1-99 del 10 de febrer del Pla General de Comptabilitat Publica.

ANTECEDENTS APLICABLES

L'article 6.3 de la Llei 33/2014, estableix que "l’adscripció, l’aportació, la cessió i/o la incorporació dels béns i drets al patrimoni de la Societat en virtut del que estableixen els apartats precedents, així com les seves futures actualitzacions de valor, estan exemptes dels impostos directes i indirectes que li puguin ser aplicables",

En aquest sentit, les plusvàlues que es puguin generar en el moment del traspàs dels béns i drets propietat de STA (fruit de l'adaptació al nou Pla General de comptabilitat), queden exemptes de tributació, tant per STA com per AT, per aplicació de la exempció establerta pel citat article 6.3 de la Llei 33/2014.

De la mateixa manera, al establir-se expressament en el mateix article 6.3 que també quedaran exemptes les futures actualitzacions de valor dels béns i drets traspassats a AT, entenem que, alhora de calcular la plusvàlua d'una futura transmissió per part d'AT, s'hauria de comparar amb el valor de comptabilització al moment del traspàs a AT (tenint en compte la normativa del Pla General de Comptabilitat dels empresaris, llei 30/2007), i no amb el valor comptable enregistrat a STA just abans de produir-se el traspàs, sota normativa del Pla General de Comptabilitat Publica.

MANIFESTACIÓ EXPRESSA
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.