Carregant...
 

Sentència 13-2021 del TSJA. Impost sobre Societats. Despesa no acreditada documentalment. Preus de Transferència.


Extracte facilitat per Strategos

Resum: Serveis intragrup de baix valor afegit: La deductibilitat de les despeses per serveis rebuts d’una societat vinculada està condicionada a la prova de la realitat concreta dels serveis prestats. Assignació de costos dels serveis de baix valor afegit: les claus de repartiment de costos aplicades per la societat no han estat suficientment justificades. Són aplicables les Directrius de l’OCDE en matèria de preus de transferència. Càlcul dels preus de transferència en serveis relatius a la pròpia activitat de la societat: la societat presenta un benchmarking elaborat a partir d’una base de dades mundial però les recomanacions de l’OCDE són més exigents en quant a informació i documentació, i la societat no ha produït aquesta documentació.

Resolució: Confirma la sentència recorreguda (Tribunal de Batlles 15 de maig de 2020) i desestima el recurs d’apel·lació presentat per la part recurrent.


Aquesta valoració no ofereix consells específics per a situacions determinades i concretes. Demaneu assessorament jurídic abans d’entaular accions concretes, en vista de les circumstàncies de cada assumpte.


Logostrategos

C. Prat de la Creu, 59-65
Escala A, 2a planta
AD500 Andorra la Vella
 +376 805 705 
strategos@strategos.ad

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTÍCIA
Sala Administrativa
Núm. de Protocol: 2000090/2017
Núm. de Rotlle: TSJA-0000032/2020

SENTÈNCIA 13-2021


PARTS:

Apel·lant: A SLU
Representant: Sra. JRH
Advocat: Sr. PAS


Apel·lat: GOVERN D’ANDORRA
Representant: Sra. IMDOM
Advocada: Sra. MBV


COMPOSICIÓ DEL TRIBUNAL:

President: Sr. Albert ANDRÉS PEREIRA
Magistrats: Sra. Elsa PUIG MUÑOZ
Sr. Bernard PLAGNET

Andorra la Vella, el vint-i-set de gener de dos mil vint-i-u.

El Tribunal Superior de Justícia, Sala Administrativa, ha vist el recurs d’apel·lació a les actuacions número 2000090/2017.

En la tramitació d’aquestes actuacions han estat observades les prescripcions legals, i ha estat ponent el magistrat Sr. Bernard PLAGNET, el qual expressa el parer del Tribunal.

ANTECEDENTS DE FET

1.- La societat A SLU va interposar demanda jurisdiccional contra la resolució de la Comissió Tècnica Tributària del 3 de juliol de 2017 referent a l’impost sobre societats, a l’impost general indirecte i a l’impost sobre la renda dels no residents corresponent a l’exercici 2013/2014.

2.- En la sentència del 15 de maig de 2020 el Tribunal de Batlles ha estimat parcialment la demanda promoguda per la societat A SLU.

3.- En el seu escrit d’apel·lació de data 14 de juliol de 2020, la societat A SLU estima en substància:

Sobre la deductibilitat de la factura emesa per B en concepte de “M.CHARGED LINK”

-la factura ha estat degudament explicada, argumentada i justificada amb l’aportació de documentació auditada que justificava l’existència de la despesa en seu de l’entitat B (foli 21).

Sobre els mètodes per a la determinació dels preus de transferència

-No podem fer altra cosa que remetre’ns en la seva totalitat al document confeccionat per C (foli 37)

-Aquesta part no discuteix la desestimació en quant a la deductibilitat dels costos vinculats als serveis financers D ni al centre de costos E (foli 38).

-Subsidiàriament, s’ha d’aplicar el principi del criteri més favorable a l’administrat.
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.