Carregant...
 

Consulta vinculant en relació amb les plusvàlues latents derivades de la tinença de participacions en organismes d’inversió col·lectiva que formen part del resultat per aplicació de la normativa comptable.

Número de consulta CV0243-2022
Data d’emissió 28/04/2022
Normativa Decret legislatiu del 5-6-2019 de publicació del text refós de la Llei 95/2010, del 29 de desembre, de l’impost sobre societats

Consulta
En aquest apartat es reprodueix la consulta sense les dades de la persona o l’entitat que la formula

ANTECEDENTS

Consulta vinculant en relació amb la tributació de les plusvàlues no realitzades

Consultant: societat X.

Normativa:

Decret legislatiu del 5-6-2019 de publicació del text refós de la Llei 95/2010, del 29 de desembre, de l’impost sobre societats (en endavant, la “LIS”).

1. MANIFESTACIONS PRÈVIES


D’acord amb els requisits establerts a l’article 65 de la Llei 21/2014 del 16 d’octubre, de Bases de l’Ordenament Tributari (en endavant, LBOT), desenvolupat a l’article 25 del Decret de 24 de març de 2013, pel qual s’aprova el Reglament que regula les obligacions de facturació (en endavant, Reglament d’aplicació dels Tributs), manifestem expressament:

Que, en el moment en què es presenta aquest escrit, no s’està tramitant cap procediment ni recurs administratiu relacionat amb el règim, la classificació o la qualificació tributària que li correspongui plantejat en la consulta;
Que la consulta que els presentem, es refereix al període impositiu 2021 i següents.


2. DESCRIPCIÓ DELS FETS


La societat consultant (en endavant, “la Societat” o “la Consultant”), es troba constituïda conforme dret andorrà mitjançant escriptura pública i es troba degudament inscrita en el Registre de Societats del Govern.

Pel que fa a l’objecte social de l’entitat, entre d’altres, es dedica a la gestió i explotació del seu patrimoni propi, integrat pels béns provinents del patrimoni personal del seu soci.

Per tant, i en compliment del seu objecte social, la Societat es dedica a realitzar inversions financeres per compte propi, de diferent naturalesa i a diferents plataformes, a fi i efecte de maximitzar el seu benefici. Generalment, la societat realitza inversions en Organismes d’Inversió Col·lectiva (en endavant, “OIC”) localitzats fora del Principat d’Andorra però de naturalesa anàloga als OIC andorrans, així com i accions cotitzades.

3.INTRODUCCIÓ DE LES CONSULTES


Es sol·licita a la Administració Tributària, que a la vista de quant s’ha exposat, evacuï el criteri sobre la següent qüestió:

  • Tractament fiscal relatiu a les eventuals plusvàlues no realitzades derivades del increment de valor de cotització d’OIC i d’accions titularitat de la Societat.
4. INTERPRETACIÓ FISCAL DE LA SITUACIÓ PLANTEJADA


En el present cas, i a títol preliminar, cal destacar que conforme a la normativa comptable aplicable al Principat d’Andorra, així com la normativa aplicable a nivell internacional (NIC/NIIF), en moltes ocasions els valors del actius financers han d’actualitzar-se a data 31 de desembre de cada any, a efectes de reflectir la imatge fidel del patrimoni empresarial.

A títol introductori, cal destacar que la valoració dels actius financers a efectes comptables i fiscals no ha de ser necessàriament coincident, en tant la finalitat que es persegueix a nivell comptable és reflectir la imatge fidel del patrimoni empresarial, mentre que la finalitat a nivell fiscal és gravar les manifestacions de capacitat econòmica, i concretament a l’impost sobre societats, la percepció de renda.

Per tant, i com és sabut, amb independència del criteri comptable aplicable, la normativa fiscal pot corregir els impactes en matèria tributària que aquestes actualitzacions de valors en matèria comptable poden arribar a generar.

No resulta controvertit el fet que la transmissió o liquidació d’un OIC per part d’una societat andorrana, quan aquesta genera un guany patrimonial, està subjecte a l’impost sobre societats. La qüestió controvertida consisteix en determinar si els increments de valor de mercat - de cotització - dels actius financers en el balanç d’una societat andorrana comporten una tributació a l’impost de societats, tot i que la societat no procedeixi a la realització des citats guanys.

L’article 4 de la LIS estableix que “Constitueix el fet generador l’obtenció de renda, sigui quina sigui la seva font o origen, per part de l’obligat tributari, amb independència del lloc on s’hagi produït i sigui quina sigui la residència fiscal del pagador”. En la mateixa línia, l’article 9 de la LIS estableix que “La base de tributació està constituïda per l’import de la renda en el període impositiu”

L’increment de valor d’un actiu financer, amb independència d’una potencial actualització del valor comptable conforme la normativa comptable, no constitueix una obtenció de renda, i per tant, aquesta no hauria de formar part de la base de tributació.

Conforme a les regles de valoració fiscal dels elements patrimonials, l’article 15 de la LIS estableix que “Els elements patrimonials es valoren segons el preu d’adquisició o el cost de producció. 2. Es valoren pel seu valor normal de mercat els elements patrimonials següents: a) Els transmesos o adquirits a títol lucratiu. b) Els aportats a entitats i els valors rebuts en contraprestació. c) Els transmesos als socis per causa de dissolució, separació d’aquests socis, reducció del capital amb devolució d’aportacions, repartiment de la prima d’emissió i distribució de beneficis. d) Els transmesos en virtut de fusió, absorció i escissió total o parcial.3 e) Els adquirits per permuta. f) Els adquirits per canvi o conversió.”
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.