Carregant...
 

Consulta vinculant en relació a la compatibilitat del Règim especial de societats de gestió i inversió financera intragrup i del Règim especial de societats de tinença de participacions en societats estrangeres.

Número de consulta CV0016-2015
Data d’emissió 14/09/2015
Normativa · Decret legislatiu del 29-4-2015 de publicació del text refós de la Llei 95/2010, del 29 de desembre, de l’impost sobre societats.

Consulta
En aquest apartat es reprodueix la consulta sense les dades de la persona o l’entitat que la formula

ANTECEDENTS

Objecte de la consulta

Confirmar si la societat consultant, en els termes descrits en aquesta consulta, podria gaudir de l’aplicació del règim especial de societats de tinença de participacions en societats estrangeres regulat a l’article 38 de la Llei de l’Impost de Societats, així com del règim especial de societats de gestió i inversió financera intragrup, regulat a l'article 24 de la Llei de l'Impost de Societats, sotmès a l'acompliment de la resta de requisits contemplats per ambdós articles.

Període en el que seria aplicable:

A partir de l'exercici 2015

Exposició de la consulta

A la Societat se li va concedir per part del Ministeri de Finances, mitjançant resolució l’any 2013, l’aplicació del règim especial de societats de tinença de participacions en societats estrangeres regulat a l'article 38 de la Llei de l'Impost de Societats. (s'adjunta com annex la sol·licitud així com l'esmentada resolució favorable d'aplicació del règim especial).

La societat consultant ara pretén portar a terme l'activitat de finançament de les entitats vinculades no residents fiscals mitjançant l’obtenció de préstecs d'entitats vinculades o de tercers que, juntament amb el seu capital social, seran utilitzats en la realització de préstecs a les citades entitats no residents.

En aquest sentit, la societat desitja consultar a aquest Ministeri la possibilitat d'aplicar el règim especial de societats de gestió i inversió financera intragrup regulat en l'article 24 de la Llei de l'Impost de Societats conjuntament amb el règim especial de societats de tinença de participacions en societats estrangeres establert en l'article 38 de la Llei de l'Impost de Societats

En la nostra opinió, aquest fet estaria justificat per les següents raons:

En primer lloc, portar a terme ambdues activitats des de dues societats diferents mancaria de qualsevol tipus de sentit econòmic, tenint en compte que les dues activitats son totalment complementàries entre si.

Per altra banda, la necessitat de constituir una societat diferent per portar a terme aquesta activitat comportaria la duplicitat de despeses de gestió, personal, etc., el qual tampoc tindria sentit des d'un punt de vista operatiu i produiria un perjudici econòmic.
LesLleis.com

Addicionalment, l'esperit de la norma sembla que ja preveu la complementarietat d'aquestes dues activitats al referir-se a la possibilitat de que les societats de gestió i inversió financera intragrup puguin fer l'activitat d'una societat de tinença de participacions estrangeres.

En particular, l'apartat 2 de l'article 24 de la Llei de l’Impost de Societats fa referència a l’activitat d'una societat de tinença de participacions estrangeres a les quals s'apliqui el règim de l’article 20, relatiu a l’eliminació de la doble imposició econòmica interna i internacional sobre participacions en beneficis d'altres entitats a través del mètode d'exempció.

Cal emfatitzar que el règim establert a l'article 38 de la Llei de l'Impost de Societats no es més que un règim especial derivat de l'article 20 per les societats de tinença de participacions en societats estrangeres l'objectiu del qual es idèntic, evitar la doble imposició.

És a dir, pot interpretar-se que la referència feta en l'article 24 de la Llei de l'Impost de Societats a l'article 20, engloba també a l'article 38, el qual regula el mateix aspecte (evitar la doble imposició respecte a la participació en altres societats) únicament que sota unes condicions que difereixen lleugerament a les previstes per l'article 20.

En aquest sentit, cal mencionar que el Projecte de llei de l'Impost sobre societats del Principat d'Andorra publicat al Butlletí del Consell General, en data 1 d'octubre del 2009 (adjunt com annex), no incloïa el règim especial de societats de tinença de participacions en societats estrangeres. No obstant l'anterior, en el règim especial de societats de gestió i inversió financera intragrup s’incloïa la menció a la possibilitat de portar a terme conjuntament amb aquest règim l’activitat d'una societat de tinença de participacions estrangeres.
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.