Carregant...
 

Consulta vinculant en relació amb la tributació de l’adjudicació d’un actiu sobrevingut procedent d’una societat extingida.

Número de consulta CV0101-2017
Data d’emissió 13/12/2017
Normativa Decret legislatiu del 29-4-2015 de publicació del text refós de la Llei 95/2010, del 29 de desembre, de l’impost sobre societats
Decret legislatiu de publicació del text refós de la Llei de l’impost sobre transmissions patrimonials, del 29 de desembre del 2000

Consulta
En aquest apartat es reprodueix la consulta sense les dades de la persona o l’entitat que la formula

ANTECEDENTS

ASSUMPTE
LesLleis.com

Determinació de la tributació directa i indirecta de l’adjudicació/atribució d’un actiu immobiliari sobrevingut al soci d’una societat ja dissolta i liquidada l’any 2004.

MANIFESTEM

Que mitjançant el present escrit, i a tenor del previst a l’article 65 de la Llei 21/2014, del 16 d’octubre, de bases de l’ordenament tributari, (d’ara en endavant, LBOT), que en aquest moment no s’està tramitant cap procediment o recurs administratiu relacionat amb el règim, la classificació o la qualificació tributària previstos en l’article 25.1.b) del Decret de l’11-02-2015 pel qual s’aprova el Reglament d’aplicació dels tributs.

Per tant, es sol·licita el criteri d’aquesta Administració Tributària en relació als assumptes referenciats.

ANTECEDENTS

a) La Societat A va ser constituïda al 1958 davant de notari.

b) Dita societat tenia com a soci únic a la societat consultant.

c) Que la Societat A, al 2004 va ser dissolta per mitjà d’escriptura atorgada davant de Notari, publicant-se al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra. A posteriori, fou cancel·lada del Registre de Societats mercantils del Principat d’Andorra, publicant-se al BOPA i en conseqüència perdent la seva personalitat jurídica.

d) Durant l’any 2017 la Consultant es coneixedora d’un actiu sobrevingut de la Societat A, concretament un bé immoble (habitatge).

e) L’aparició de dit actiu no respon a cap operació anterior i, actualment no està adjudicat al soci (societat consultant), és a dir, no existeix reflex comptable d’aquesta operació.

f) La Societat A no tenia la consideració d’empresari a efectes de l’impost general indirecte.

QUALIFICACIÓ JURÍDICA

Impost sobre Societats (arts. 15.3; 15.6 i 20) i Impost General Indirecte (arts. 5.3; 7.2.b; 70.3 i 78): Determinació de l’impacte fiscal d’aquests tributs, entre d’altres, en l’operació d’adjudicació/atribució d’un actiu immobiliari sobrevingut al soci (societat consultant), de la societat extingida (la Societat A) contemplada en l’apartat 2 de l’article 100 de la Llei 20/2007, del 18 d’octubre, de societats anònimes i de responsabilitat limitada, article que reproduïm de forma literal a continuació:

Article 100. Actius sobrevinguts i passius sobrevinguts.

1.- Amb l’aparició d’actius i/o passius de la societat extingida, els que n’havien estat els liquidadors recuperen les seves funcions i poden actuar de nou en la seva representació. No obstant això, poden ser substituïts pel batlle, a sol·licitud d’una persona, interessada si no estan en situació de fer-ho, o si no ho fan en un temps raonable.

2.- Si apareixen actius de la societat extingida, s’han d’atribuir als antics socis en proporció a la seva quota de liquidació. Si apareixen deutes, els socis, hi ha de respondre solidàriament fins al límit de la seva quota de liquidació.”

Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.