Carregant...
 

Consulta vinculant en relació amb l’aplicació del règim especial d’explotació de determinats actius intangibles.

Número de consulta CV0165-2019
Data d’emissió 03/10/2019
Normativa Decret legislatiu del 5-6-2019 de publicació del text refós de la Llei 95/2010, del 29 de desembre, de l’impost sobre societats

Consulta
En aquest apartat es reprodueix la consulta sense les dades de la persona o l’entitat que la formula

ANTECEDENTS

CONSULTA VINCULANT

El senyor A com a administrador únic en representació de la societat X.

MANIFESTA

Que en el moment de presentació d’aquest escrit no s’està tramitant cap procediment o recurs administratiu relacionat amb el règim, la classificació o la qualificació tributària que li correspongui plantejat en la consulta.

Que mitjançant el present escrit i amb base en el què disposa l’article 65 del Decret legislatiu del 7-02-2018 de publicació del text refós de la Llei 21/2014, del 16 d’octubre, de bases de l’ordenament tributari.

SOLICITA

Que per part d’aquest Departament es resolgui la consulta tributària que es formula de conformitat amb els següents antecedents:

I.- La societat mercantil X té atorgada, des de l’exercici 2019, l’aplicació del règim especial de societats que realitzen l’explotació de determinats actius intangibles previst a l’article 23 de la Llei 95/2010 del 29 de desembre de l’impost sobre societats atès que concorre els requisits establerts.

II.- La societat mercantil X, desenvolupa, distribueix i treu rendiment dels programes de producció pròpia resultants de l’ús d’un codi font protegit per drets d’autor i del que la companyia té drets d’ús mitjançant contracte de cessió.
LesLleis.com

III.- La societat té tres despeses principals relacionades amb l’explotació de l’intangible:

a) Despesa periòdica mensual a favor del propietari de l’empresa (enginyer informàtic) pel concepte de feina realitzada de millora continua del codi font.

b) Despeses de publicitat per tal de millorar la distribució i posicionament de les aplicacions.

c) Un treballador en nòmina que gestiona les campanyes de publicitat contractades al punt b).

V.- El rendiment sobre les aplicacions s’obté del cobrament per l’accés a determinades funcionalitats així com del cobrament per mostrar anuncis. La realitat del negoci als dispositius mòbils consisteix en gran mesura, en la instal·lació a cost zero de les aplicacions a canvi del consum de publicitat.

VI.- Al Decret legislatiu de publicació del text refós de la Llei 95/2010, del 29 de desembre, de l’impost sobre societats, article 23 sobre el Règim especial d’explotació de determinats actius intangibles es diu:

1. Els obligats tributaris que s’acullin al règim especial previst en aquest article apliquen una reducció del 80 per cent de la base de tributació corresponent a les rendes positives procedents de les concessions o autoritzacions d’ús, cessions, llicències o transmissions de patents, models d’utilitat i programes d’ordinador protegits per drets d’autor en la proporció que resulti del quocient calculat en els termes següents:

a) Al numerador hi ha les despeses incorregudes per l’obligat tributari directament relacionades amb la seva activitat destinada a la creació de l’actiu intangible, les despeses derivades de la subcontractació d’aquesta activitat amb persones o entitats vinculades amb l’obligat tributari en el sentit de l’article 16 que siguin residents fiscals a Andorra i desenvolupin les activitats subcontractades en territori andorrà i les despeses incorregudes en relació amb la subcontractació d’aquesta activitat amb persones o entitats no vinculades amb l’obligat tributari, sense que en aquest últim cas, el valor de les activitats subcontractades desenvolupades a l’estranger pugui superar el 25 per cent de les despeses incloses al numerador, abans de l’increment del 30 per cent al qual es fa referència a continuació. Les despeses incloses al numerador s’incrementen en un 30 per cent, sense que en cap cas l’import resultant no pugui superar l’import del denominador.

b) Al denominador hi ha les despeses totals incorregudes en relació amb l’activitat destinada a la creació de l’actiu intangible, incloses les de subcontractació a persones vinculades amb l’obligat tributari que no siguin residents fiscals a Andorra o no duguin a terme l’activitat subcontractada en territori andorrà, les de subcontractació a persones no vinculades amb l’obligat tributari d’activitats efectuades a l’estranger, per la part que excedeixi el límit del 25 per cent del numerador, segons el que s’indica a la lletra a), i les d’adquisició d’actius intangibles.


La consultant, segons requeriment del Departament de Tributs i de Fronteres, amplia la informació relacionada amb les qüestions plantejades i exposa que:

El soci és autor únic del programari.

Que l’empresa X té el dret d’ús de l’esmentat programari segons contracte de cessió de drets i tant a la data de la presentació de la consulta com a dia d’avui compta amb total vigència.

Que no existeix cal altre document que reguli ni la titularitat ni els drets d’explotació de l’obra.

QÜESTIÓ PLANTEJADA
LesLleis.com

Atesos els punts previs, es formulen les següents consultes amb aplicació pel corrent exercici (2019) i posteriors mentre no hi hagi modificació de llei:

1. Es consideren despeses de creació de l’intangible a efectes del càlcul del coeficient definit a l’article 23.1 de la Llei de l’impost sobre societats les despeses de modificació del programari detallades a l’apartat III a) anterior?

2. Es consideren despeses de creació de l’intangible a efectes del càlcul del coeficient definit a l’article 23.1 de la Llei de l’impost sobre societats les despeses de publicitat detallades a l’apartat III b) anterior?

3. Es consideren despeses de creació de l’intangible a efectes del càlcul del coeficient definit a l’article 23.1 de la Llei de l’impost sobre societats les despeses de personal detallades a l’apartat III c) anterior?
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.