Carregant...
 

Consulta vinculant en relació a l’aplicació del Règim especial de societats de tinença de participacions en societats estrangeres.

Número de consulta CV0040-2016
Data d’emissió 26/04/2016
Normativa · Decret legislatiu del 29-4-2015 de publicació del text refós de la Llei 95/2010, del 29 de desembre, de l’impost sobre societats.

Consulta
En aquest apartat es reprodueix la consulta sense les dades de la persona o l’entitat que la formula

ANTECEDENTS

El sotasignat, actuant en nom i representació de la societat mercantil andorrana consultant, en qualitat d’Administrador Únic, desitja efectuar al Departament de Tributs i de Fronteres les següents consultes vinculants.

La societat consultant, quina té com a objecte social exclusiu la gestió i tinença de participacions en societats estrangeres, per compte propi, estant excloses expressament les activitats del sistema financer, desitja sol·licitar el règim fiscal especial en l’article 38 de la Llei 95/2010 del 29 de desembre de l’Impost de Societats.

L’esmentat article 38 preveu que les societats que tinguin per objecte exclusiu la gestió i tinença de participacions en societats estrangeres poden acollir-se a aquest règim i així obtenir una exempció en la base de tributació dels dividends que percebin de les participacions en altres societats i dels resultats que obtinguin de la seva transmissió.

Les societats holding, també conegudes com a societats de cartera o de control, es configuren arreu del món com una persona jurídica quin objecte social consisteix en la tinença de participacions en altres societats participades, així com en el control i gestió de les activitats desenvolupades per les societats participades.

Aquest model de gestió adopta una estructura en la que la direcció i control de les activitats empresarials es centralitza en una entitat, la societat holding, i la producció la porten a terme les participades.

Les societats holding són societats de cartera, és a dir, la seva raó de ser no és la de desenvolupar una activitat sinó la de tinença de participacions en altres societats, amb l’objectiu d’optimitzar la gestió de totes elles i aprofita així els beneficis fiscals i avantatges operatives.

Endemés de la tinença de participacions en altres societats, la societat holding, com és lògics, dirigeix i gestiona les activitats d’aquelles a través del seu posicionament com a soci, normalment majoritari de les mateixes. Tanmateix, la societat holding es caracteritza per oferir determinats serveis comuns a totes les entitats del grup i les societats filials són els beneficiaris de dits serveis, emetent per tant l’oportuna contraprestació al seu favor. Aquests serveis comuns solen ser de caràcter administratiu, relacionats amb activitats financeres i amb serveis d’assessorament jurídic o fiscal. Internacionalment, es coneixen com “management fees”.

La nota característica essencial de les holding és l’existència d’una relació de control que permet a una societat exercir una influència dominant, efectiva i amb major o menor grau de centralització sobre les restants societats integrades en la unitat econòmica o de gestió.

Conseqüentment, les societats holding, endemés de percebre dividends per la tinença de participacions o bé rendiments derivats de la transmissió de les mateixes, perceben altres tipus de rendes com:

- “Management fees” o serveis de recolzament a la gestió.

- Royalties.
LesLleis.com

- Interessos.

- Remuneracions com a membres del consell d’administració de les societats participades.

QÜESTIÓ PLANTEJADA

Essent aquesta la naturalesa de les societats holding, segons la normativa i pràctica habitual internacional, la primera consulta a fer seria la confirmació per part del Departament de Tributs i de Fronteres de que el terme “gestió de les participacions” engloba la direcció i control de les activitats dutes a terme per les societats participades i la prestació de serveis de recolzament a la gestió de les societats participades.

Cal tenir en compte que la Directiva 2011/96/CE conté clàusules antiabús contra estructures artificioses sense contingut econòmic (societats pantalla). Si considerem que la societat holding andorrana únicament pot obtenir dividends i resultats derivats de la transmissió de les participacions, entenem que s’estaria propiciant la creació d’estructures artificioses per a obtenir beneficis fiscals, ja que per a obtenir aquests dos tipus de rendes no caldria tenir un establiment real, personal assalariat ni comptar amb una estructura empresarial que doti de contingut econòmic la societat holding. Això suposaria possibles inconvenients en la seva utilitat pràctica degut a les normes antiabús previstes en les Directives Comunitàries.

La segona consulta a efectuar és la següent: el règim fiscal especial previst en l’article 38 preveu una exempció en la base de tributació dels dividends que percebin les societats holding de les participacions en altres societats i dels resultats que obtinguin de la seva transmissió. Aquest redactat dóna lloc a entendre que la base de tributació de les societats que s’acollin a aquest règim fiscal pot contenir diverses rendes de les quals únicament els dividends percebuts i els resultats derivats de la transmissió de participacions estarien exempts. Conseqüentment, agrairíem confirmació de que les rendes que puguin tenir aquestes societats diferents dels dividends i dels rendiments per transmissió de les participacions, estarien dins de la base de tributació i subjectes a l’impost de societats al tipus del 10%.

Es vol manifestar expressament que en el moment de presentar dita consulta no s’està tramitant cap procediment o recurs administratiu relacionat amb el règim, la classificació o la qualificació tributària plantejada en la consulta.

Tanmateix, es vol manifestar expressament que el període que seria aplicable el criteri administratiu seria per l’any 2015 en endavant.

Resposta

En referència amb la vostra consulta, us informem que el Decret legislatiu del 29-4-2015 de publicació del text refós de la Llei 95/2010, del 29 de desembre, de l’impost sobre societats, en l’article 38 estableix que:
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.