Carregant...
 

Consulta vinculant en relació amb l’aplicació del règim especial de societats de tinença de participacions en societats.

Número de consulta CV0140-2018
Data d’emissió 30/11/2018
Normativa · Decret legislatiu de l'1-08-2018 de publicació del text refós de la Llei 95/2010, del 29 de desembre, de l’impost sobre societats
· Conveni entre el Principat d’Andorra i el Regne d’Espanya per evitar la doble imposició en matèria d’impostos sobre la renda i prevenir l’evasió fiscal
· Conveni entre Luxemburg i Andorra per evitar la doble imposició i prevenir l’evasió fiscal dels impostos sobre la renda

Consulta
En aquest apartat es reprodueix la consulta sense les dades de la persona o l’entitat que la formula

ANTECEDENTS

El Sr. X, en nom i representació de la societat consultant, compareix i com millor procedeixi en Dret,

EXPOSA

I. Caràcter de la Consulta

Que segons l’article 65 de la Llei 21/2014, del 16 d’octubre, de bases de l’ordenament tributari, els obligats tributaris tenen dret a formular consultes escrites a l’Administració tributària i la seva resolució té caràcter vinculant per a l’Administració tributària respecte a la situació jurídica tributària del consultant en el mateix període de l’entrada de la consulta.

En aquest sentit es manifesta que en el moment de presentar la present consulta vinculant no s’està tramitant cap procediment o recurs administratiu relacionat amb el règim, la classificació o la qualificació tributària plantejada a la consulta i es confirma que la consulta seria aplicable per a l’exercici 2018 i exercicis subsegüents.

II. Normativa aplicable
LesLleis.com

- Text refós de la Llei 95/2010, del 29 de desembre, de l’impost sobre societats, publicat pel Decret legislatiu del 29-4-2015 (en endavant, LIS).

- Conveni entre el Principat d’Andorra i el Regne d’Espanya per evitar la doble imposició en matèria d’impostos sobre la renda i prevenir l’evasió fiscal del 8 de gener de 2015 (BOPA 24 de setembre de 2015).

- La Llei 27/2014, del 27 de novembre de l’Impost sobre Societats espanyol.

- Conveni entre Luxemburg i Andorra per evitar la doble imposició i prevenir l’evasió fiscal dels impostos sobre la renda de data 3 de desembre de 2015 (BOPA de 7 de març de 2016).

- Llei sobre la renda de Luxemburg. De 4 de desembre de 1967.

Segons exposat anteriorment, es formula la consulta vinculant amb els següents

ANTECEDENTS

La societat Consultant, està subjecta al règim especial de societats tenidores de participacions socials a altres entitats i té com a objecte social “La gestió i la tinença de participacions en societats andorranes i en societats estrangeres per compte propi, amb exclusió expressa de les activitats pròpies del sistema financer.”

El Sr. X ostenta la totalitat de les participacions de la Consultant. Així mateix, la Consultant ostenta directament participacions a societats i fons a Espanya, Panamà i Luxemburg entre altres.

Pel que fa a Espanya, la Societat ostenta directament participacions en les següents entitats:

- En la societat mercantil A..

- En el Fons de Capital Risc (en endavant FCR) fons que paga a la Consultant interessos i dividends per la inversió subscrita.

En relació a la societat mercantil, la mateixa es regeix per les normes de la Llei 27/2014, del 27 de novembre de l’Impost sobre Societats espanyol i tributarà pel règim general de l’Impost, el tipus general de gravamen del qual ascendeix a del 25%.

En relació al FCR, la Consultant rep interessos i dividends com a rendiment per la seva inversió. Al seu torn, el FCR inverteix directa o indirectament en empreses que realitzen un activitat empresarial a llocs com per exemple Alemanya, Noruega, Grècia, Italià, França, etc., on el tipus impositiu és força superior al tipus impositiu andorrà.

El mateix FCR tributa al règim general exposat anteriorment, però tenint en compte les particularitats següents:

- Son patrimonis separats sense personalitat jurídica, pertanyen a una pluralitat d’inversors, la gestió i representació de les quals correspon a una societat gestora, que exerceix les facultats de domini sense ser titular del fons.

- El seu objecte principal, en termes generals, consisteix en la toma de participacions temporal en el capital de empreses de naturalesa no immobiliària ni financera que, en el moment de la toma de participació, no cotitzi en ningun mercat regulat.

- Els FCR necessiten autorització administrativa.

- Constitució mitjançant escriptura publica e inscripció al registre mercantil.

- El valors que tenen han de ser nominatius.

- Inscripció en un registre especial de la Comissió Nacional del Mercat de Valors a sol·licitud de l’entitat gestora.

- Tributen conforme al règim general de l’Impost sobre Societats, amb les següents particularitats: (i) Exempció per doble imposició de dividends independentment del percentatge de participacions que ostentin i del temps de tinença d’aquestes (ii) Exempció parcial per les rendes de transmissions d’accions i participacions (bonificació del 99% per accions mantingudes entre 1 i 15 anys).

Pel que fa a Panamà, la consultant té la totalitat de les participacions de la societat B vehicle inversor amb seu e inscripció registral a l’esmentat país.

Així mateix, la societat panamenya participa en la “Sociéte d’Investissiment en Capital à risque” (en endavant, SICAR) Luxemburguesa.

Les inversions que realitza arreu del mon s’encontren a jurisdiccions d’alta tributació.

Així mateix, les característiques principals de les SICAR luxemburgueses són les següents:

- Les inversions en SICAR estan reservades a inversors “ben informats”, que són inversors institucionals; inversors professionals; inversors que confirmin per escrit que tenen la condició de “ben informats” i que inverteixen un mínim de 125.000 euros o han estat avaluats per una entitat de crèdit que certifiqui la seva capacitat per assumir els riscos associats amb les inversions en un SICAR.

- El marc legal està constituït per les diverses normes de Luxemburg.

- Els requisits per a la diversificació de riscos es defineixen per la normativa aplicable.

- La SICAR, es constitueix en principi, com una entitat corporativa que té personalitat jurídica pròpia distinta a la dels seus accionistes o socis. Per tant, qualsevol de les següents formes corporatives poden optar pel regim SICAR: (i) Societat anònima (ii) Societat de responsabilitat limitada (iii) Societat comendatària per accions (Partnership limited by shares) (iv) Societat comendatària simple (Ordinary Partnership) (v) Societat cooperativa.

- Es tracta de valors nominatius.

- L’actiu net d’una SICAR no pot ser inferior a 1.000.000 euros que ha d’aconseguir en un període de 12 mesos següents a l’amortització.

- La SICAR s’ha d’aprovar per l’autoritat de supervisió de Luxemburg del sector financer, la qual comprova que la SICAR i els seus representants compleixen amb les disposicions legals i acords contractuals, un cop obtinguda l’esmentada aprovació, la nova SICAR forma part d’una llista oficial de SICAR’s controlada per l’autoritat Luxemburguesa.

- Qualsevol SICAR que no tingui la forma de Societat comendatària simple (o Odinary Partnerghip), estarà subjecta a l’Impost sobre Societat Luxemburguès al tipus ordinari i podrà beneficiar-se de la red de tractats per evitar la doble imposició de Luxemburg i de la directiva matriu-filial.

- No obstant, els ingressos derivats directament de títols valors (interessos, guanys de capital o dividends) no s’inclouen en la base imposable de la SICAR, per tant estaran exempts de tributació.

- Les SICAR també s’encontraran exemptes de retencions i de l’impost sobre patrimoni net (de 0,5%).

Pel que respecta a la SICAR, es tracta d’una S.C.A., és a dir, una Societat comendatari per accions o “Partnership limited by shares”, subjecte a l’impost ordinari luxemburguès.

Per últim, pel que respecta a aquestes dues societats, la consultant està pensant procedir a una reestructuració empresarial en que liquidaria la societat panamenya i passaria a ostentar directament les participacions a la SICAR luxemburguesa.

Pel que fa a les característiques de la Consultant, esta ha estat una societat acollida a l’antic Règim especial de societats de tinença de participacions en societats estrangeres previst a l’article 38 de la LIS, el qual, complint una sèrie de requisits, permetia gaudir a les societats holding d’una “exempció en la base de la tributació dels dividends que percebin de les participacions en altres societats, i dels resultats positius que obtinguin de la seva transmissió”.

Aquests requisits, en l’anterior règim de tinença de participacions en societats estrangeres únicament eren els següents:

- Els valors o les participacions representatius de la participació en el capital de l’entitat de tinença de valors estrangers han de ser nominatius.

- La societat ha d’identificar en la memòria dels comptes anuals el detall de la cartera que té, i ha d’identificar les participacions en les societats que tingui o hagi mantingut en l’exercici, el seu valor patrimonial i els dividends o les reserves que percebi en l’exercici.

Recentment, a l’abril 2018, el govern Andorrà va modificar el règim especial de tinença de participacions en societats estrangeres existent per adaptar-se als estàndards internacionals de transparència i substancia de la Unió Europea i l’Organització per a la Cooperació i desenvolupament Econòmic (en endavant, OCDE).

En aquest sentit, l’esmentada modificació, va estar enfocada a estendre els criteris de l’OCDE també a les Societats andorranes i va verificar que els dividends o guanys rebuts per la Holding hagueren tributat al país d’origen per tal d’evitar l’erosió de bases imposables i la distribució de beneficis que acaben no tributant enlloc.

En aquest sentit, a l’article 38 de la LIS, a banda dels requisits ja esmentats, es va afegir al redactat de l’article el següent paràgraf:

“Quan la societat participada sigui no resident fiscal a Andorra, cal que estigui subjecta, sense possibilitat d’exempció, a un impost sobre la renda de característiques similars a l’impost sobre societats del Principat d’Andorra, a un tipus nominal equivalent, almenys, al 40 per cent del tipus general de gravamen previst per l’article 41. A l’efecte d’establir aquesta similitud substancial, es tenen en compte les característiques essencials de l’impost estranger, i si la finalitat principal d’aquest impost rau en la imposició de la renda obtinguda per l’obligat tributari. S’entén complert aquest requisit quan la societat participada sigui resident en un país amb el qual el Principat d’Andorra hagi subscrit un conveni per evitar la doble imposició que li sigui aplicable. Si la societat participada directament no està subjecta a un impost de característiques similars, però sí que ho està la societat filial participada per aquesta societat, el requisit s’entén complert pel que fa a les rendes procedents de la societat no subjecta que, al seu torn, procedeixin de la filial de segon grau que compleixi el requisit de subjecció a un impost de característiques similars.”


En aquest sentit, els dividends i guanys de capital procedents de Societats filials no residents participades directament per la Holding andorrana, per poder beneficiar-se de l’exempció per dividends i guanys prevista en el règim hauran de complir els següents requisits:

- Que les societats directament participades estiguin sotmeses a un impost similar a l’estat de residència d’almenys un 4% nominal.

- Que el país on resideix la societat directament participada tingui firmat un Conveni per evitar la doble imposició en Andorra.

- Que la societat filial participada per la societat participada directament per la consultant no subjecta compleixi el requisit de subjecció a un impost de característiques similars.

La consultant, que s’havia beneficiat fins la modificació del Règim especial de societats de tinença de participacions en societats estrangeres, no va sol·licitar l’autorització prevista en la Disposició Transitòria de la LIS del règim transitori aplicable a les entitats acollides al règim especial de societats de tinença de participacions en societats estrangeres, per tant es procedirà a aplicar-se-li aquest nou règim.
LesLleis.com

QÜESTIÓ PLANTEJADA

Segons l’exposició dels antecedents comentats anteriorment, es plantegen les següents

QÜESTIONS

Es plantegen les següents qüestions en relació al funcionament de nou règim especial de societats de tinença de participacions en societats:

Respecte l’estructura a Espanya:
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.