Carregant...
 

Consulta vinculant en relació amb la deducció de les pèrdues per deterioració dels crèdits derivades de les possibles insolvències dels deutors.

Número de consulta CV0292-2023
Data d’emissió 18/12/2023
Normativa Decret legislatiu del 5-6-2019 de publicació del text refós de la Llei 95/2010, del 29 de desembre, de l’impost sobre societats.

Consulta
En aquest apartat es reprodueix la consulta sense les dades de la persona o l'entitat que la formula

ANTECEDENTS

La Societat X, degudament representada per la Sra. A,

EXPOSA

Que, d’acord amb el que disposen l’article 65 de la Llei 21/2014 de Bases de l’Ordenament Tributari de 16 d’ Octubre de 2014 i l’article 25 del Reglament, de l’11 de febrer del 2015, d’aplicació dels tributs, interessa formular la següent Consulta Tributària, als efectes de la qual seran aplicables en el càlcul de l’IS de l’exercici 2023:

ANTECEDENTS I CIRCUMSTANCIES DETALLADES DEL CAS

La societat X ha emès una factura la qual avui està impagada, a la qual es procedirà a la corresponent provisió comptable.

Té previst iniciar un procediment judicial en reclamació de pagament de dita factura i té previst sol·licitar amb anterioritat, unes diligències preliminars de conformitat amb els articles 64 i següents de la Llei 22/2021, del 17 de setembre, del Codi de Procediment Civil.

L’article 11 apartats 1 i 2.d) de la Llei 95/2010, del 29 de desembre, de l’impost sobre societats preveuen el següent: “(...) 1. Són deduïbles fiscalment les pèrdues per deterioració de valor que preveu la normativa comptable amb les condicions assenyalades, en el seu cas, en el punts següents d’aquest article. 2. Les pèrdues per deterioració dels crèdits derivades de les possibles insolvències dels deutors, quan en el moment de la meritació de l’impost es doni alguna de les circumstàncies següents: (...) d) Que les obligacions hagin estat reclamades judicialment o siguin objecte d’un litigi judicial de la solució del qual depengui el cobrament.”
LesLleis.com

MANIFESTACIÓ EXPRESSA

Es manifesta expressament que, al moment de presentació de la present consulta, la societat X, no té coneixement de que s’estigui tramitant un procediment o recurs administratiu relacionat amb el règim, la classificació o la qualificació tributària que li correspongui al cas aquí plantejat.El contingut d’aquest text
és d'accés exclusiu per a usuaris subscrits

La subscripció a LesLleis.com inclou:
  • Accés il·limitat als textos refosos de lleis i reglaments
  • Lectura de textos legals vigents anteriors al BOPA
  • Inclusió de texts a demanda
  • Sense publicitat