Carregant...
 

Consulta vinculant en relació amb l’aplicació del règim fiscal de consolidació.

Número de consulta CV0182-2020
Data d’emissió 15/06/2020
Normativa · Decret legislatiu del 5-6-2019 de publicació del text refós de la Llei 95/2010, del 29 de desembre, de l’impost sobre societats

Consulta
En aquest apartat es reprodueix la consulta sense les dades de la persona o l’entitat que la formula

ANTECEDENTS

D’acord amb el que disposa l’article 65 de la Llei 21/2014, de Bases de l’Ordenament Tributari de 16 d’octubre de 2014, el Sr. A, en representació de la societat X, formula la següent consulta Tributària.

Els efectes de la consulta seran aplicables a l’autoliquidació de l’impost sobre societats consolidada de l’exercici 2019 del grup de consolidació, del qual la societat X, n’és la societat participant.

Es manifesta expressament que en el moment de presentació de la present consulta, no es té coneixement de que s’estigui tramitant cap procediment ni recurs administratiu relacionat amb el règim, la classificació o la qualificació tributària dels fets plantejats en la consulta.

ANTECEDENTS:

La societat X va ésser constituïda mitjançant escriptura pública, i es troba degudament inscrita al Registre de Societats del Govern d’Andorra.

L’objecte social de la consultant comprèn l’adquisició, tinença, venda, administració i gestió de participacions socials i/o accions de societats per compte propi.
LesLleis.com

La consultant és la societat participant d’un grup de consolidació fiscal, essent la resta de societats integrants de l’esmentat grup les següents societats (en endavant, les societats participades): societat B, societat C, societat D, societat E, societat F, societat G, societat H, societat I, societat J, societat K, societat L i societat M.

En el marc d’una reorganització empresarial i simplificació de l’estructura del grup, durant l’exercici 2019 s’ha procedit a la dissolució, liquidació i extinció de les següents societats participades del grup de consolidació fiscal: societat H, societat I, societat J, societat K, societat L i societat M.

El període impositiu de totes les societats del grup coincideixen amb el de la societat dominant, el qual coincideix amb l’any natural.

QÜESTIÓ PLANTEJADA

Consulta:
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.