Carregant...
 

Consulta vinculant en relació amb la tributació de les rendes percebudes per una associació sense ànim de lucre a efectes de l’impost sobre societats i en referència amb la consideració d’empresària i el tipus de gravamen aplicable a l’efecte de l’impost general indirecte

Número de consulta CV0252-2022
Data d’emissió 13/06/2022
Normativa - Decret legislatiu del 5-6-2019 de publicació del text refós de la Llei 11/2012, del 21 de juny, de l’impost general indirecte
- Decret legislatiu del 5-6-2019 de publicació del text refós de la Llei 95/2010, del 29 de desembre, de l’impost sobre societats

Consulta
En aquest apartat es reprodueix la consulta sense les dades de la persona o l’entitat que la formula

ANTECEDENTS

Consulta vinculant – Tributació de les prestacions de serveis d’una associació a efectes d’IGI i d’IS

El Sr. A, en nom i representació de l’Associació X,

EXPOSA

Que, d’acord amb el que disposa l’article 65 de la Llei 21/2014, del 16 d’Octubre, de Bases de l’Ordenament Tributari i l’article 25 del Reglament de desenvolupament de la mateixa, interessa formular la següent Consulta Tributària, els efectes de la qual serien aplicables al règim de tributació de prestacions de serveis a efectes d’IGI i d’IS, a partir del present exercici 2022 en endavant.

MANIFESTACIONS PRÈVIES

D’acord amb els requisits establerts a l’article 65 de la Llei 21/2014, del 16 d’Octubre, de Bases de l’Ordenament Tributari i l’article 25 del Decret de 24 de març de 2013, pel qual s’aprova al Reglament d’aplicació dels tributs, es manifesta expressament que en el moment en què es presenta aquest escrit, no s’està tramitant cap procediment ni recurs administratiu relacionat amb el règim, la classificació o la qualificació tributària dels fets plantejats en la consulta.

NORMATIVA APLICABLE

DESCRIPCIÓ DELS FETS

La consultant, l’Associació X (en endavant, l’“Associació”), és una associació sense ànim de lucre. Consta inscrita al Registre d’Associacions del Principat d’Andorra i té un número de Registre de Comerç.

L’Associació és una entitat sense patrimoni propi i el límit del pressupost anyal es fixa en aquella quantitat que resulta de la suma dels recursos econòmics de l’associació.

Les finalitats principals de l’Associació estan establertes en els seus estatuts, entre d’altres, efectua les següents activitats: acollir els nens i les nenes durant els mesos de vacances i acollir infants i adolescents que vulguin fer colònies o esplai.

L’Associació també realitza activitats auxiliars que serveixen única i exclusivament per finançar les activitats principals, que concretament són

  • Un servei d’alberg: acolliments de grups d’escolars, famílies, esplais i grups de muntanya, a un preu social.
Tanmateix, l’Associació posseeix altres fonts de finançament com són el donatius privats, les subvencions de Govern i les recaptacions ens els oficis de missa, també destinades única i exclusivament a finançar l’activitat principal.

Per tant, segons el descrit anteriorment, l’associació realitza les següents prestacions de serveis a preu social (i en casos de necessitat, de forma gratuïta), essent el 100% de la recaptació destinada al finançament del seu objecte social:

  • Colònies en períodes de vacances escolars, relacionades amb activitats de muntanya i natura (activitat principal);
  • Servei d’ alberg durant tot l’any (activitat auxiliar);
  • Donatius privats de forma altruista (finançament auxiliar);
  • Subvencions de Govern destinades al desenvolupament de l’objecte social de l’associació (finançament auxiliar);
  • Recaptacions oficis de missa (finançament auxiliar).
De tot l’exposat anteriorment, sorgeix el dubte sobre si les activitats que realitza l’Associació es podrien considerar no subjectes de l’Impost General Indirecte i exemptes de l’Impost de Societats.
LesLleis.com

ANTECEDENTS APLICABLES

En quant a l’Impost General Indirecte, l’article 5 de LIGI estableix el concepte d’activitat econòmica i d’empresari o professional:

“1. Són activitats econòmiques les que impliquen l’ordenació per compte propi de factors de producció materials i humans o d’algun d’aquests factors de producció, amb la finalitat d’intervenir en la producció o la distribució de béns o en la prestació de serveis.

L’activitat d’arrendament de béns té la consideració d’activitat econòmica.

2. A l’efecte d’aquesta Llei, es consideren empresaris o professionals les persones físiques o entitats que realitzin activitats econòmiques.

[...] ”


De la transcripció de l’article anterior es desprèn que serà empresari o professional qui realitzi una activitat econòmica. Com l’Associació realitza activitats sense ànim de lucre, consistents en activitats socials per als joves i els infants, i les activitats auxiliars que realitza són exclusivament per a poder finançar les activitats principals mencionades, entenem que no entraria dins de la definició d’empresari o professional establerta a l’article 5 de LIGI i per tant no estaria subjecta a l’ impost.

En quant a l’Impost de Societats, l’article 8 de la LIS, en el seu apartat 2, estableix les entitats parcialment exemptes de l’impost:

“2. Estan parcialment exempts de l’impost:

a) Les fundacions sense ànim de lucre
b) Les associacions sense ànim de lucre regulades per la Llei qualificada d’associacions, del 29 de desembre del 2000
c) L’Església catòlica i altres confessions


[...] ”


Tanmateix, el mateix article 8 de la LIS, en el seu apartat 3, estableix el següent:

“3. En relació amb les entitats a què es refereix l’apartat 2, només estaran exemptes d’impost les rendes següents:

a) Les que procedeixen de la realització d’activitats que en constitueixen l’objecte social o la finalitat específica, d’acord amb la seva legislació específica.


[...] ”


Les rendes obtingudes per l’Associació provenen de l’execució de les seves finalitats especifiques, establertes en els seus estatuts.
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.