Carregant...
 

Llei qualificada d’associacions (Text refós per LesLleis.com)


Atès que el Consell General en la seva sessió del dia 29 de desembre del 2000 ha aprovat la següent:

llei qualificada d’associacions

Exposició de motius

La regulació legal de les associacions es troba condicionada en termes generals per la configuració que l’article 17 de la Constitució fa del dret d’associació. Concretament, les exigències que es desprenen d’aquesta disposició constitucional i que ha de respectar la Llei en la regulació general de les associacions (sense perjudici que la regulació concreta d’algunes de les qüestions incloses en la Llei n’hagi de respectar d’altres) són el dret d’associació que es reconeix amb caràcter general, amb l’única limitació de la licitud de les finalitats perseguides i un registre d’associacions, que haurà de crear-se només als efectes de publicitat de les associacions creades.

La Convenció per a la salvaguarda dels drets humans i de les llibertats fonamentals feta a Roma el 4 de novembre de 1950, i ratificada per Andorra, s’integra en l’ordenament jurídic intern i no pot ser modificada o derogada per les lleis internes. Aquesta Convenció internacional reconeix igualment en el seu article 11 la llibertat d’associació, amb un contingut del qual es desprenen els elements que la legislació de regulació de les associacions haurà de respectar.

La Llei qualificada d’associacions reconeix el dret d’associació a totes les persones, que inclou el de fundar sindicats i afiliar-s’hi.

La Llei qualificada d’associacions és una llei general, que, de manera explícita o implícita, exclou del seu àmbit d’aplicació determinats tipus d’entitats, que responen a unes característiques molt diferents (col·legis professionals d’afiliació obligatòria, i societats civils i mercantils amb ànim de lucre, bàsicament). En resten igualment excloses les fundacions, atesa la seva naturalesa particular, diferent de la de les associacions.
LesLleis.com

En relació amb els partits polítics i les organitzacions empresarials, professionals i sindicals, i mentre no hi hagi una legislació específica, la Llei resulta en general aplicable, i, per salvar algunes de les característiques especials que concorren en aquestes entitats, exigides essencialment per la mateixa Constitució, la Llei preveu algunes normes especials, que es recullen en les disposicions addicionals.

La Llei qualificada d’associacions no és intervencionista ni excessivament detallista, deixa un ampli marge d’autonomia a les mateixes associacions. Es tracta d’assegurar fonamentalment que les associacions s’organitzin i funcionin sobre la base d’uns criteris democràtics, i d’una manera transparent, que garanteixi els drets i els interessos de tots els socis i atorgui seguretat a tercers que entrin en relació amb elles. S’estableixen, a més, normes específiques sobre les subvencions que puguin rebre les associacions, per assegurar una aplicació adequada dels fons públics.

Capítol I. Àmbit i principis de la Llei

Article 1. Objecte i àmbit

1. Aquesta Llei qualificada té per objecte el desenvolupament del dret d’associació reconegut en l’article 17 de la Constitució i la regulació general de les associacions, sense perjudici de la legislació especial que reguli determinats tipus específics d’associacions.

2. Constitueix una associació, als efectes d’aquesta Llei, tota agrupació voluntària de tres o més persones per la qual pretenguin aconseguir, per mitjans no contraris a les lleis, una finalitat legítima de caràcter no lucratiu.

3. Queden exclosos de l’àmbit d’aquesta Llei els col·legis professionals respecte dels quals s’estableixi la col·legiació obligatòria, que es regiran per la seva normativa específica.

4. Les associacions regulades per aquesta Llei poden realitzar activitats econòmiques, sempre que es moguin en el marc de les seves finalitats estatutàries i que no tinguin per objecte, explícit o implícit, l’obtenció de beneficis econòmics per ser repartits entre els associats.
Article 2. Normes aplicables

1. Les associacions constituïdes a l’empara d’aquesta Llei es regeixen:

a) per aquesta Llei i la resta de legislació específica aplicable
b) per les normes reglamentàries dictades en desenvolupament de la Llei
c) pels seus estatuts
d) pels acords vàlidament adoptats pels seus òrgans.


2. En tot cas, les associacions han d’exercir la seva activitat d’acord amb la normativa que hi sigui aplicable.
Article 3. Principis

1. La constitució d’associacions és lliure i voluntària.

2. Ningú pot ser obligat a ingressar o a romandre en una associació.

3. L’organització i el funcionament de les associacions han de ser democràtics.

Capítol II. Constitució de les associacions

Article 4. Titulars del dret d’associació i requisits personals Image

1. Poden constituir una associació:

a) Les persones de nacionalitat andorrana.
b) Les persones de nacionalitat estrangera residents legalment a Andorra.
c) Les persones jurídiques constituïdes d’acord amb la legislació andorrana.


2. Les persones estrangeres no residents poden ser membres de les associacions, però no poden ser elegides per als seus òrgans directius ni representar-les.

3. Per constituir una associació, llevat de les associacions infantils i juvenils regulades a l’article 33, cal que la persona compti amb capacitat d’obrar o que tingui almenys catorze anys i actuï amb l’assistència dels representants legals si no està emancipada. Els menors d’edat poden ser membres de les associacions existents, si així ho preveuen expressament els seus estatuts i en els termes que s’hi estableixin. Els menors d’edat, sempre que no estiguin emancipats, no poden elegir ni ser elegits per als òrgans directius de les associacions de les quals formin part, excepte de les associacions infantils i juvenils.

4. La formació d’unions d’associacions es regeix per les mateixes normes que la constitució d’aquestes associacions.

Mostra redacció anterior, vigent del 24/07/2001 al 20/03/2019
Article 4. Titulars del dret d’associació i requisits personals

1. Poden constituir una associació:

a) Les persones de nacionalitat andorrana.
b) Les persones de nacionalitat estrangera residents legalment a Andorra.
c) Les persones jurídiques constituïdes d’acord amb la legislació andorrana.


2. Les persones estrangeres no residents poden ser membres de les associacions, però no poden ser elegides per als seus òrgans directius ni representar-les.

3. Per constituir una associació, llevat de les juvenils regulades a l’article 33, cal ser major d’edat. Els menors d’edat poden ser membres de les associacions existents, si així ho preveuen expressa ment els seus estatuts i en els termes que estableixin. Els menors d’edat no poden elegir ni ser elegits per als òrgans directius de les associacions de què formin part, excepte de les juvenils.

4. La formació d’unions d’associacions es regeix per les mateixes normes que la constitució d’aquestes associacions.

Modificat l’apartat 3 per la disposició final segona de la Llei 14/2019, del 15 de febrer, qualificada dels drets dels infants i els adolescents.


Article 5. Acta de constitució

1. Per constituir una associació cal l’acord de tres o més persones, que manifestin en una acta fundacional la seva voluntat de constituir-la i es dotin d’uns estatuts on s’expressin les regles d’organització i funcionament de l’associació.

2. L’ acta fundacional ha de contenir:

a) El nom i cognoms, el domicili, el número de passaport o de qualsevol altre document oficial d’identificació, i la data de naixement dels fundadors, si són persones físiques; i la denominació, la raó social, el número d’inscripció en el registre corresponent, així com les dades personals del representant de l’entitat per a aquest acte i l’acreditació del seu apoderament, si es tracta de persones jurídiques. Els estrangers han d’indicar també el seu número de passaport i, si escau, el seu permís o autorització de residència, si són persones físiques, i l’acreditació de la seva constitució segons la seva llei nacional i de la inscripció en el registre corresponent, si es tracta de persones jurídiques.
b) La voluntat de constituir l’associació, que s’acredita per la firma de l’acta, en el cas de les persones físiques, i per la firma del representant i l’aportació de la certificació de l’acord de fundar l’associació que hagin pres els òrgans competents, en el cas de les persones jurídiques.
c) L’aprovació dels estatuts pels quals es regirà l’associació, que han de contenir les dades que s’indiquen en l’article 6.
d) La designació dels membres que formaran part dels òrgans directius de l’associació. Amb caràcter transitori, en l’acta fundacional es pot fer constar la designació d’una comissió gestora provisional, que, entre les altres funcions que se li assignin, ha de proveir per a l’elecció dels òrgans de govern definitius de l’associació en un termini determinat.
e) El lloc i la data on s’estén el document.


3. Als efectes de la seva inscripció en el Registre, l’acta fundacional d’una associació s’ha d’elevar a escriptura pública. L’elevació a escriptura pública és gratuïta en el cas de les associacions juvenils.
Article 6. Estatuts

Els estatuts de l’associació han de contenir:

a) La denominació, d’acord amb el que preveu l’article 7.
b) El domicili social, que ha de radicar-se a Andorra.
c) L’objecte social.
d) La durada temporal o la indicació, si és el cas, que es constitueix per temps indefinit.
e) Les condicions d’admissió de nous socis, les causes de baixa i, si escau, el règim disciplinari dels associats, amb indicació de les infraccions, les sancions i el procediment disciplinari.
f) Els drets i els deures dels associats, amb especificació, si escau, de les diverses classes de socis, i sempre d’acord amb el disposat en aquesta Llei respecte de les persones de nacionalitat estrangera no residents i els menors d’edat.
g) La composició, l’estructura, les competències i el funcionament dels òrgans de l’associació, entre els quals han de figurar una assemblea general, una junta directiva i una presidència, amb aquesta o una altra denominació, en els termes que preveu el capítol IV.
h) El procediment de reforma dels estatuts, d’acord amb el que preveu l’article 18.2.
i) El règim econòmic i patrimonial.
j) Les causes de dissolució i l’aplicació, si és el cas, dels drets de l’associació.

Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.