Carregant...
 

Llei qualificada d’associacions (Text refós per LesLleis.com)


Atès que el Consell General en la seva sessió del dia 29 de desembre del 2000 ha aprovat la següent:

llei qualificada d’associacions

Exposició de motius

La regulació legal de les associacions es troba condicionada en termes generals per la configuració que l’article 17 de la Constitució fa del dret d’associació. Concretament, les exigències que es desprenen d’aquesta disposició constitucional i que ha de respectar la Llei en la regulació general de les associacions (sense perjudici que la regulació concreta d’algunes de les qüestions incloses en la Llei n’hagi de respectar d’altres) són el dret d’associació que es reconeix amb caràcter general, amb l’única limitació de la licitud de les finalitats perseguides i un registre d’associacions, que haurà de crear-se només als efectes de publicitat de les associacions creades.

La Convenció per a la salvaguarda dels drets humans i de les llibertats fonamentals feta a Roma el 4 de novembre de 1950, i ratificada per Andorra, s’integra en l’ordenament jurídic intern i no pot ser modificada o derogada per les lleis internes. Aquesta Convenció internacional reconeix igualment en el seu article 11 la llibertat d’associació, amb un contingut del qual es desprenen els elements que la legislació de regulació de les associacions haurà de respectar.

La Llei qualificada d’associacions reconeix el dret d’associació a totes les persones, que inclou el de fundar sindicats i afiliar-s’hi.

La Llei qualificada d’associacions és una llei general, que, de manera explícita o implícita, exclou del seu àmbit d’aplicació determinats tipus d’entitats, que responen a unes característiques molt diferents (col·legis professionals d’afiliació obligatòria, i societats civils i mercantils amb ànim de lucre, bàsicament). En resten igualment excloses les fundacions, atesa la seva naturalesa particular, diferent de la de les associacions.
LesLleis.com

En relació amb els partits polítics i les organitzacions empresarials, professionals i sindicals, i mentre no hi hagi una legislació específica, la Llei resulta en general aplicable, i, per salvar algunes de les característiques especials que concorren en aquestes entitats, exigides essencialment per la mateixa Constitució, la Llei preveu algunes normes especials, que es recullen en les disposicions addicionals.

La Llei qualificada d’associacions no és intervencionista ni excessivament detallista, deixa un ampli marge d’autonomia a les mateixes associacions. Es tracta d’assegurar fonamentalment que les associacions s’organitzin i funcionin sobre la base d’uns criteris democràtics, i d’una manera transparent, que garanteixi els drets i els interessos de tots els socis i atorgui seguretat a tercers que entrin en relació amb elles. S’estableixen, a més, normes específiques sobre les subvencions que puguin rebre les associacions, per assegurar una aplicació adequada dels fons públics.

Capítol I. Àmbit i principis de la Llei

Article 1. Objecte i àmbit

1. Aquesta Llei qualificada té per objecte el desenvolupament del dret d’associació reconegut en l’article 17 de la Constitució i la regulació general de les associacions, sense perjudici de la legislació especial que reguli determinats tipus específics d’associacions.

2. Constitueix una associació, als efectes d’aquesta Llei, tota agrupació voluntària de tres o més persones per la qual pretenguin aconseguir, per mitjans no contraris a les lleis, una finalitat legítima de caràcter no lucratiu.

3. Queden exclosos de l’àmbit d’aquesta Llei els col·legis professionals respecte dels quals s’estableixi la col·legiació obligatòria, que es regiran per la seva normativa específica.

4. Les associacions regulades per aquesta Llei poden realitzar activitats econòmiques, sempre que es moguin en el marc de les seves finalitats estatutàries i que no tinguin per objecte, explícit o implícit, l’obtenció de beneficis econòmics per ser repartits entre els associats.
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.