Carregant...
 

Consulta vinculant en relació amb les obligacions tributàries derivades d’una fusió per absorció i sobre els requisits formals per aplicar determinades deduccions.

Número de consulta CV0221-2021
Data d’emissió 26/10/2021
Normativa · Decret legislatiu del 5-6-2019 de publicació del text refós de la Llei 11/2012, del 21 de juny, de l’impost general indirecte
· Decret legislatiu del 5-6-2019 de publicació del text refós de la Llei 95/2010, del 29 de desembre, de l’impost sobre societats

Consulta
En aquest apartat es reprodueix la consulta sense les dades de la persona o l’entitat que la formula

ANTECEDENTS

La societat A, i en el seu nom i representació el Sr. X, compareix i

EXPOSA:

Que d’acord amb el que disposa l’article 65 de la Llei 21/2014, de 16 d’octubre, de Bases de l’Ordenament Tributari sobre consultes tributàries escrites, així com l’article 25 del Reglament d’Aplicació del Tributs que regula l’inici del procediment per a la contesta de les consultes tributàries escrites, és intenció de la meva representada sol·licitar davant d’aquest organisme l’inici d’un procediment de consulta tributària escrita.

Que en compliment al referit article 25 del Reglament d’Aplicació dels Tributs, la meva representada manifesta que en el moment de presentar aquest escrit no s’està tramitant cap procediment ni recurs administratiu relacionat amb el règim, la classificació o la qualificació tributària que correspongui plantejat en aquesta consulta.

Que un cop fetes les anteriors manifestacions, a continuació s’exposa l’objecte de la consulta:

Antecedents.

Que en data 1 de juny del 2021 es va produir una fusió per absorció entre la societat B i la societat C, on la societat B va absorbir la societat C.

Que com a resultat de la fusió, la empresa absorbent (societat B) canvia de denominació social, passant-se a anomenar societat A, mantenint el seu número de registre tributari així com la resta de dades fiscals i mercantils.

QÜESTIÓ PLANTEJADA

Que amb relació a aquesta operació mercantil, la meva representada té intenció de presentar consulta referent als següents aspectes tributaris:

1.- Conseqüències en el retard en la inscripció de la societat absorbent en el Registre de Societats.

Tot i que la fusió va ser efectiva durant el mes de juny del 2021, la nova empresa resultant d’aquesta operació no ha obtingut el Registre de Societats fins a finals de juliol del 2021. Sense aquest número de registre no ha estat possible tramitar el canvi de nom de la societat davant de proveïdors o bancs, ni en l’àmbit de la Administració tals com Andorra Telecom o FEDA, o davant la mateixa Duana Andorrana (tot i que el número de registre tributari s’ha mantingut).

Davant d’aquesta situació, durant el mesos de juny i juliol la meva representada ha estat rebent factures a nom de les dues societats així com realitzant importacions (però sempre amb el mateix número de registre tributari).

La qüestió plantejada està en determinar si hi ha cap inconvenient en integrar dins de la comptabilitat de la societat A (absorbent) totes aquestes factures i operacions, encara que el nom del destinatari d’algunes de les mateixes sigui erroni (sota l’antiga denominació societat B), i considerar que no hi hauria cap inconvenient per la societat absorbent en considerar totes aquestes factures i operacions com a despeses deduïbles a tots els efectes tributaris per la nova societat absorbent (tant d’imposició directe com indirecte).

2.- Tributació de l’Impost General Indirecte.

Amb relació a la liquidació del 2on trimestre del 2021 de l’Impost General Indirecte, la meva representada voldria plantejar les següents qüestions:
LesLleis.com

- S’han de presentar les declaracions-liquidacions de les dues societats objecte de la fusió per separat fins a la data de fusió (31 de maig del 2021) i presentar una altre declaració-liquidació única des del dia 1 de juny al 30 de juny de la nova societat resultant de la fusió?

- pel contrari, s’hauria de presentar una única declaració-liquidació per part de la societat absorbent que inclogués totes les operacions del trimestre de les dues societats (absorbent i absorbida)?

3.- Tributació de l’Impost sobre les Societats.

Amb relació a la liquidació de l’Impost sobre Societats de l’exercici 2021 (que es presentarà l’any 2022), la meva representada voldria plantejar les següents qüestions:

- S’hauria de presentar una sola declaració-liquidació a nom de la societat absorbent A, amb el balanç consolidat de les 2 antigues societats per tot l’exercici 2021?
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.