Carregant...
 

Consulta vinculant en relació amb la meritació de l’impost en transmissions de béns immobles efectuades mitjançant document privat.

Número de consulta CV0271-2022
Data d’emissió 20/12/2022
Normativa Decret legislatiu del 5-6-2019 de publicació del text refós de la Llei de l’impost sobre transmissions patrimonials del 29 de desembre del 2000

Consulta
En aquest apartat es reprodueix la consulta sense les dades de la persona o l’entitat que la formula

ANTECEDENTS

La sotasignada, Sra. A, per mitjà de la present formula la següent Consulta Vinculant prop de l’Administració Tributària segons les disposicions contingudes a l’article 65 de la Llei de Bases de l’Ordenament Tributari, quina fonamenta en els següents,

FETS I MANIFESTACIONS:

PRIMER.-

La present consulta vinculant és adreçada per la sotasignada, en tant que obligada tributària.

SEGON.- Antecedents i circumstàncies detallades del cas:

La consulta versa sobre l’aplicació de l’impost de Transmissions Patrimonials a una sèrie d’operacions immobiliàries efectuades entre l’any 1980 i 1986 pels progenitors de l’obligada tributària - avui difunts - i que es troben pendents d’elevar a escriptura pública en l’actualitat.

Per a major detall direm que la Sra. A va esdevenir hereva universal dels béns del seu pare per acceptació d’herència al 1989 - tot i que la mare va mantenir l’usdefruit de la quarta part del patrimoni de l’espòs fins al moment de la seva mort - i hereva universal dels béns de la seva mare per acceptació d’herència al 2020. Així, les operacions immobiliàries efectuades pels seus progenitors, de les quals ha resultat hereva i plena propietària la consultant, són les següents:

  • Al 1980, la Sra. B, mare de la consultant, va adquirir per sengles contractes privats de compravenda uns determinats béns immobles radicats a Andorra.
A conseqüència d’aquesta adquisició efectuada a l’època i per motius desconeguts per la consultant, que aleshores era menor d’edat, no es va procedir ni a la formalització en escriptura pública del dit contracte, ni a la liquidació i pagament de l’Impost de Transmissions Patrimonials per la inexistència del dit tribut en aquella data.
LesLleis.com

En l’actualitat, una volta la Sra. A va resultar hereva i plena propietària de les dites unitats immobiliàries va instar demanda judicial de reconeixement de domini i de condemna de la defenent a formalitzar la corresponent escriptura pública de compravenda a les seves costes, causa que es troba a l’espera de què es dicti sentència.

  • Per altra part, al 1985, el Sr. C pare de la consultant, va adquirir per contracte privat de compravenda un determinat bé immoble.
Aquest contracte privat va ser protocol·litzat davant notari.

A conseqüència d’aquesta adquisició efectuada a l’època i per motius desconeguts per la consultant, que aleshores era menor d’edat, no es va procedir ni a la formalització en escriptura pública del dit contracte, ni a la liquidació i pagament de l’Impost de Transmissions Patrimonials per la inexistència del dit tribut en aquella data.

En l’actualitat, a resultes del procediment judicial instat per la Sra. A, ha recaigut sentència que atorga a favor de

la Sra. A escriptura pública de reconeixement de domini

d’aquests béns immobles.

  • I per últim, al 1986, el Sr. C, pare de la consultant, va adquirir per contracte privat de compravenda un determinat bé immoble.
A conseqüència d’aquesta adquisició efectuada a l’època i per motius desconeguts per la consultant, que aleshores era menor d’edat, no es va procedir ni a la formalització en escriptura pública del dit contracte, ni a la liquidació i pagament de l’Impost de Transmissions Patrimonials per la inexistència del dit tribut en aquella data.

En l’actualitat, a resultes del procediment judicial instat per la Sra. A, es declara propietària d’aquests béns immobles a la consultant i condemna a terceres persones a escripturar aquets béns immobles a favor de la consultant.El contingut d’aquest text
és d'accés exclusiu per a usuaris subscrits

La subscripció a LesLleis.com inclou:
  • Accés il·limitat als textos refosos de lleis i reglaments
  • Lectura de textos legals vigents anteriors al BOPA
  • Inclusió de texts a demanda
  • Sense publicitat