Carregant...
 

Comunicat tècnic de tributs, del 15 de desembre del 2014, sobre les operacions exemptes previstes en els articles 4.9 de la Llei 21/2006, del 14 de desembre, de l’impost sobre les plusvàlues en les transmissions patrimonials immobiliàries, i 4.10 de la Llei de l’impost sobre transmissions patrimonials immobiliàries, del 29 de desembre del 2000, modificada per la Llei 7/2006, del 21 de juny


Comunicat tècnic sobre les operacions exemptes previstes en els articles 4.9 de la Llei 21/2006, del 14 de desembre, de l’impost sobre les plusvàlues en les transmissions patrimonials immobiliàries, i 4.10 de la Llei de l’impost sobre transmissions patrimonials immobiliàries, del 29 de desembre del 2000, modificada per la Llei 7/2006, del 21 de juny


Destinataris: aquest comunicat tècnic va destinat als obligats tributaris de l’impost sobre les plusvàlues en les transmissions patrimonials immobiliàries i de l’impost sobre transmissions patrimonials immobiliàries.

Ref.: Llei 21/2006, del 14 de desembre, de l’impost sobre les plusvàlues en les transmissions patrimonials immobiliàries, i la Llei de l’impost sobre transmissions patrimonials immobiliàries, del 29 de desembre del 2000, modificada per la Llei 7/2006, del 21 de juny.

1. Objecte d’aquest comunicat tècnic

Comunicar als obligats tributaris els requisits suficients per justificar les exempcions previstes als articles 4.9 de la Llei 21/2006, del 14 de desembre, de l’impost sobre les plusvàlues en les transmissions patrimonials immobiliàries, i 4.10 de la Llei de l’impost sobre transmissions patrimonials immobiliàries, del 29 de desembre del 2000, modificada per la Llei 7/2006, del 21 de juny.

2. Exempcions per reparcel·lació

La Llei de l’impost sobre transmissions patrimonials immobiliàries, del 29 de desembre del 2000, modificada per la Llei 7/2006, del 21 de juny, en l’article 4.10, estableix que:

Resten exemptes de l’impost:
LesLleis.com

10. Les transmissions que efectuïn els administrats per a la reparcel·lació dels terrenys de la seva propietat que hagin quedat continguts en una unitat d’actuació definida en els plans d’urbanisme parroquials, en aplicació de les disposicions de la Llei general d’ordenació del territori i urbanisme i dels reglaments que la desenvolupin.


La Llei 21/2006, del 14 de desembre, de l’impost sobre les plusvàlues en les transmissions patrimonials immobiliàries, en l’article 4.9, estableix que:
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.