Carregant...
 

Consulta vinculant en relació amb la tributació de les rendes percebudes per una associació sense ànim de lucre a efectes de l’impost sobre societats i en referència amb la consideració d’empresària i el tipus de gravamen aplicable a l’efecte de l’impost general indirecte.

Número de consulta CV0251-2022
Data d’emissió 13/06/2022
Normativa Decret legislatiu del 5-6-2019 de publicació del text refós de la Llei de l’impost sobre transmissions patrimonials del 29 de desembre del 2000

Consulta
En aquest apartat es reprodueix la consulta sense les dades de la persona o l’entitat que la formula

ANTECEDENTS

La Sra. A i el Sr. B, actuant en el seu nom i interès propi, davant d’aquest DEPARTAMENT DE TRIBUTS I FRONTERES compareixem i com a millor en dret:

EXPOSEN:

Que en virtut del que disposa l’article 65 de la Llei21/2014, del 16 d’Octubre, de Bases de l’Ordenament Tributari i l’article 25 del Reglament de desenvolupament de la mateixa, interessa formular la següent Consulta Tributària, els efectes de la qual serien aplicables en les operacions la naturalesa de les quals s’expressa en l’escrit de consulta.

En aquest sentit, es manifesta que en el moment de presentar la present consulta vinculant no s’està tramitant cap procediment o recurs administratiu relacionat amb el plantejat a la consulta i es confirma que la consulta seria aplicable per a l’exercici 2022, consulta que es fa en base als següents

FETS:

Primer.- Que al 1981 la Sra. C va adquirir per escriptura notarial l’edifici X.

Segon.- Amb posterioritat, la Sra. C va vendre en document privat al 1981 la mateixa finca als seus sogres, el matrimoni D, sent que es va protocol·litzar el mateix document davant del notari.

Tercer.- La Sra. C va morir al 2021 sense haver aixecat a públic el document privat de compravenda de l’edifici X entre dita senyora i el matrimoni D.

Quart.- Que per escriptura notarial d’acceptació d’herència de la Sra. C, formalitzada al 2022 , es va declarar hereva a la seva filla la Sra. A i usufructuari de la meitat al seu espòs el Sr. B.

Cinquè.- Que no es va incloure a l’inventari l’edifici X donada l’existència del contracte privat protocol·litzat entre la Sra. C i el matrimoni D.

Sisè: Que l’únic hereu del matrimoni D és el seu fill el Sr. B (pare de la Sra. A i vidu de la Sra. C) havent de ser, per tant, en l’actualitat l’únic propietari de l’edifici X, si bé pendent de formalitzar la corresponent escriptura notarial de transmissió per títol d’ herència, donat que d’ençà la defunció del matrimoni, el Sr. B no va fer cap tràmit d’acceptació d’ herència.
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.