Carregant...
 

Sentència 55-2021 del TSJA. Impost sobre Transmissions Patrimonials Immobiliàries. Exempció per a la primera adquisició d'habitatge. Les donacions tenen la consideració de rendes computables en l'import d'ingrés màxim anual percebut a l'efecte de complir amb la condició prevista en l’article 4.11.c) de la Llei.


Extracte facilitat per Strategos

Resum: El Tribunal opta per una interpretació àmplia del concepte renda en el sentit d'ingrés general, i conclou que cal incloure dins el concepte taxat com “altres rendes” les donacions que l’obligat tributari hagi rebut en els dotze mesos anteriors, als efectes de determinar i computar els ingressos anuals màxims percebuts per l’obligat, a l'efecte de determinar si es compleix una de les condicions – concretament, la fixada en l’article 4.11.c) de la Llei – que li donen dret a sol·licitar l'exempció de l'impost en els supòsits de primera adquisició d'habitatge.

El Tribunal argumenta que la determinació dels ingressos anuals de l’interessat està íntimament relacionada amb la seva capacitat econòmica, el que condueix a concloure que les rendes que cal tenir en compte als efectes de l’aplicació de l’exempció, inclouen les donacions rebudes per l’interessat.

Així mateix, el Tribunal justifica la seva interpretació en expressa referència a la definició de “renda” que fa l’article 4.4. de la Llei de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques, que inclou en dit concepte les adquisicions a títol de donació; encara que acte seguit les declari no subjectes a l’impost.

Resolució: Confirma sentència apel·lada (Tribunal de Batlles del 20 de gener de 2021) i desestima el recurs d’apel·lació presentat de part.


Aquesta valoració no ofereix consells específics per a situacions determinades i concretes. Demaneu assessorament jurídic abans d’entaular accions concretes, en vista de les circumstàncies de cada assumpte.


Logostrategos

C. Prat de la Creu, 59-65
Escala A, 2a planta
AD500 Andorra la Vella
 +376 805 705 
strategos@strategos.ad

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTÍCIA
Sala Administrativa
Núm. de Protocol: 2000038/2020
Núm. De Rotlle: TSJA-0000020/2021

SENTÈNCIA 55-2021

PARTS:

Apel·lant: Sr. JSV
Representant: Ídem
Advocada: Sra. CMP

Apel·lat: GOVERN D’ANDORRA
Representant: Sra. IOM
Advocada: Sra. EVC


COMPOSICIÓ DEL TRIBUNAL:

President: Sr. Albert ANDRÉS PEREIRA
Magistrats: Sra. Elsa PUIG MUÑOZ
Sra. Alexandra CORNELLA SOLÀ

Andorra la Vella, vint-i-dos de juliol de dos mil vint-i-ú.

El Tribunal Superior de Justícia, Sala Administrativa, ha vist el recurs d’apel·lació a les actuacions número 2000038/2020.

En la tramitació d’aquestes actuacions han estat observades les prescripcions legals, i ha estat ponent el magistrat Sr. Albert ANDRÉS PEREIRA, el qual expressa el parer del Tribunal.

ANTECEDENTS DE FET

1.- El Sr. JSV va interposar demanda contra el Govern, en què sol·licitava que s’anul·lés l’acord de 29 de juny de 2020 de la Comissió Tècnica Tributària, que havia desestimat el recurs formulat contra la resolució de 5 de febrer de 2020 del Departament de Tributs i Fronteres. En virtut d’aquesta darrera, es va denegar l’exempció de l’impost sobre transmissions patrimonials immobiliàries, o bé l’aplicació del tipus de gravamen súper-reduït de l’impost general indirecte, respecte de la transmissió a favor de l’agent d’un habitatge situat al carrer X núm. X, d’Andorra la Vella.

Les resolucions recorregudes han considerat que els ingressos del sol·licitant durant els 12 mesos anteriors a la petició superen el límit màxim que preveu l’article 4.11.c) de la Llei de l’impost sobre transmissions patrimonials immobiliàries, xifrat en tres vegades el salari mínim mensual anualitzat.

La sentència de 20 de gener de 2021 de la Secció Administrativa del Tribunal de Batlles ha desestimat la demanda, declarant que els actes impugnats són ajustats a dret i als fins que legitimen l’activitat administrativa.

2.- La part agent ha interposat recurs d’apel·lació contra l’esmentada sentència de la Batllia, el qual es fonamenta substancialment en els següents arguments:

a) L’Administració ha computat com a ingressos anuals de l’interessat l’import de dues donacions, per import total de 392.900 €, quan aquestes no poden ser considerades com a renda, ja que no es tracta d’un profit periòdic procedent d’un actiu material o financer.
b) L’article 108.3 de la Llei de bases de l’ordenament tributari distingeix entre diners en efectiu o comptes en entitats de crèdit o depòsit (apartat a) i rendes (apartat f), el que posa de relleu que no es tracta de conceptes equiparables. D’altra banda, l’article 20 del Conveni per evitar la doble imposició entre Andorra i Espanya disposa que les altres rendes no previstes en els articles precedents són imposables exclusivament en l’Estat de residència del perceptor, mentre que en aquest cas les donacions van tributar davant la Hisenda de Navarra, i per tant no es poden encabir en el concepte d’altres rendes.
c) La Llei de l’impost sobre transmissions patrimonials immobiliàries no contempla la capacitat econòmica de l’adquirent de l’immoble com a element determinant de l’exempció sol·licitada, sinó que només té en compte els ingressos anuals derivats de salari, treball per compte propi, pensió o altres rendes, sempre que no superi tres vegades el salari mínim mensual anualitzat.


3.- La representació del Govern s’ha oposat al recurs i ha sol·licitat que es confirmi íntegrament la sentència apel·lada, en base a les següents al·legacions:
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.