Carregant...
 

Consulta vinculant en relació amb el fet generador dels impostos en les transmissions de participacions de societats amb un actiu compost en més del 50% per béns immobles.

Número de consulta CV0273-2023
Data d’emissió 06/03/2023
Normativa Decret legislatiu del 5-6-2019 de publicació del text refós de la Llei de l’impost sobre transmissions patrimonials del 29 de desembre del 2000.

Consulta
En aquest apartat es reprodueix la consulta sense les dades de la persona o l’entitat que la formula

En Sr. A, actuant com a director general de l’entitat X,

EXPOSA

Que, d’acord amb el que disposa l’article 65 de la Llei 21/2014, del 16 d’Octubre, de Bases de l’Ordenament Tributari i l’article 25 del Reglament de desenvolupament de la mateixa, interessa formular la següent Consulta Tributària, els efectes de la qual serien aplicables a una propera adquisició de participacions a finals del 2022.

MANIFESTACIONS EXPRESSA

Es manifesta expressament que en el moment en què es presenta aquest escrit, no s’està tramitant cap procediment ni recurs administratiu relacionat amb el règim, la classificació o la qualificació tributària dels fets plantejats en la consulta.

NORMATIVA APLICABLE

- Llei de l’Impost sobre Transmissions Patrimonials Immobiliàries, del 29 de desembre del 2000;

- Reglament, del 14 de maig de 2019, de l’ Impost sobre Transmissions Patrimonials Immobiliàries.

DESCRIPCIÓ DELS FETS

La consultant, l’entitat X, participa actualment en la societat B, i tal com es preveu en l’article 10, de la Llei 2/2022, del 20 de gener, per l’adaptació de la societat B com a instrument de gestió directa, té previst incrementar la seva participació mitjançant l’adquisició de la participació en la mateixa que actualment també ostenta un organisme de l’Administració pública.

Abans però, de l’esmentada adquisició de participacions, en el marc de la Llei 2/2022, del 20 de gener, la societat B integrarà al seu patrimoni els béns de titularitat de l’organisme de l’Administració pública que utilitza actualment per a dur a terme les seves pròpies activitats.

Fins la data d’aquesta integració, els actius integrats eren utilitzats per la societat B en règim de concessió, amb el qual, un cop executada l’operació, aquests actius perden la condició de bens demanials i passen a tenir la de patrimonials, donant-se d’ alta com a béns immobles i al mateix moment es donarà de baixa la citada concessió.

Fruit d’aquesta integració d’actius i baixa de la concessió, l’ actiu de la societat B passarà a ser, en més d’un 50% format per béns immobles.

Els actius aportats, tot i estar comptabilitzats com a béns immobles, son actius tècnicament molt específics.

D’altra banda, els terrenys que formaven part de la concessió conserven la condició de bens demanials i són adscrits a la societat B que n’adquireix el dret d’ús i administració però no la propietat. Per aquest motiu, el terreny sobre el qual es troba bastit el citat immoble, no serà integrat al patrimoni de la societat B, la seva propietat restarà a l’organisme de l’Administració pública, amb el qual, a futur, la societat B tampoc podria efectuar transmissions sobre el mateix.

ANTECEDENTS APLICABLES

L’ article 4.1 de la Llei de l’Impost sobre Transmissions Patrimonials Immobiliàries, estableix el literal: “Les transmissions de béns immobles i les constitucions i cessions de drets reals sobre els mateixos béns, realitzades a favor del Consell General, del Govern, dels comuns, dels quarts, de les entitats parapúbliques o de dret públic, així com les realitzades a favor dels coprínceps en qualitat de caps de l’Estat.”
LesLleis.com

D’altra banda, l’article 7 de l’esmentada Llei 2/2022, estableix en el seu punt 3 el literal: “L’adscripció dels béns i drets al patrimoni de la societat en virtut del que estableix l’apartat 1, així com les seves futures actualitzacions de valor, està exempta dels impostos directes i indirectes que li puguin ser aplicables.”

És cert que l’article 4.1 de la Llei de l’Impost sobre Transmissions Patrimonials Immobiliàries no estableix expressament l’exempció per la “transmissió de participacions de societats en què més del 50 per cent de l’actiu estigui compost per béns immobles”, però al nostre entendre la citada exempció també hauria de ser aplicable al cas exposat, ja que al final de tot la Llei de l’ITP busca subjectar a tributació o deixar exemptes de la mateixa, la transmissió d’immobles ubicats al Principat, ja sigui de forma directa o a través d’ una societat.

D’altra banda, la pròpia Llei 2/2022, tot i no parlar de forma expressa de la transmissió posterior de les participacions per part de l’organisme de l’Administració pública, deixa clara la voluntat, en el seu article 7.3, de deixar fora de tributació les operacions dutes a terme en el marc de l’adaptació de la societat B.

Finalment, entenem també que la pròpia naturalesa de l’immoble no entraria dins la finalitat de la normativa de l’ITP, ja que es tracta d’un immoble que mai podrà ser utilitzat com a habitatge, local comercial, aparcament, etc..., i no es tindrà la propietat del terreny sobre el qual es troba bastit, amb el qual mai podrà fer tampoc un ús especulatiu del mateix.El contingut d’aquest text
és d'accés exclusiu per a usuaris subscrits

La subscripció a LesLleis.com inclou:
  • Accés il·limitat als textos refosos de lleis i reglaments
  • Lectura de textos legals vigents anteriors al BOPA
  • Inclusió de texts a demanda
  • Sense publicitat