Carregant...
 

Decret del 14-5-2019 pel qual s’aprova el Reglament de l’impost sobre transmissions patrimonials immobiliàries


Exposició de motius

La Llei 3/2019, del 17 de gener, de mesures urgents relatives a l’arrendament d’habitatges preveu a l’article 21, l’aplicació de tipus de gravamen de l’impost sobre transmissions patrimonials immobiliàries reduïts o nuls, vinculats a un compromís d’arrendament de l’habitatge adquirit.

Aquest benefici fiscal que s’introdueix mitjançant una modificació de l’article 8 de la Llei de l’impost sobre transmissions patrimonials immobiliàries, necessita d’un desenvolupament reglamentari dels mecanismes pràctics de sol·licitud, liquidació i comprovació d’aquestes operacions.

Per altra part cal homologar les obligacions de les persones en matèria d’acreditació de compliment dels requisits vinculats a l’exempció prevista a l’apartat 11 de l’article 4 de la Llei de l’impost sobre transmissions patrimonials immobiliàries del 29 de desembre del 2000 modificat per la Llei 31/2007, del 20 de desembre, d’acompanyament del Projecte de llei de pressupost per a l’exercici 2008, d’actualització dels tipus de gravamen de diversos tributs.

Amb aquesta finalitat, i per raons de seguretat jurídica, es publica íntegrament el Reglament amb la inclusió de totes les modificacions.

A proposta del ministre de Finances en funcions, el Govern, en la sessió del 14 de maig del 2019, aprova aquest Decret amb el contingut següent:
Article únic

S’aprova el Reglament de l’impost sobre transmissions patrimonials immobiliàries, que entrarà en vigor l’endemà de ser publicat al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra.

Reglament de l’impost sobre transmissions patrimonials immobiliàries

Capítol primer. Definicions generals

Article 1. Àmbit d’aplicació

Aquest Reglament estableix i desenvolupa l’aplicació de la Llei de l’impost sobre transmissions patrimonials immobiliàries, del 29 de desembre del 2000, pel que fa a la part del deute tributari corresponent al Govern, així com la corresponent als comuns que hagin delegat en el Govern mitjançant conveni, la gestió i liquidació de la part del deute que els correspon.
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.