Carregant...
 

Consulta vinculant en relació amb la transmissió de les participacions d’un fons d’inversió amb un actiu compost en més del 50% per béns immobles.

Número de consulta CV0214-2021
Data d’emissió 10/09/2021
Normativa · Decret legislatiu del 26-8-2020 de publicació del text refós de la Llei 21/2006, del 14 de desembre, de l’impost sobre les plusvàlues en les transmissions patrimonials immobiliàries
· Decret legislatiu del 5-6-2019 de publicació del text refós de la Llei de l’impost sobre transmissions patrimonials del 29 de desembre del 2000

Consulta
En aquest apartat es reprodueix la consulta sense les dades de la persona o l’entitat que la formula

ANTECEDENTS

ASSUMPTE

Impost sobre Transmissions Patrimonials Immobiliàries.

– Tributació en l’Impost sobre Transmissions Patrimonials Immobiliàries derivada de la transmissió de participacions d’un Fons d’Inversió de dret andorrà quan almenys el 50 per cent de l’actiu dels Fons d’Inversió està compost per béns immobles i que, com a resultat de la transmissió de les participacions, l’adquirent tindrà més d’una cinquena part del patrimoni del Fons d’Inversió.

Impost sobre les Plusvàlues en les Transmissions Patrimonials Immobiliàries. - Tributació en l’ Impost sobre les Plusvàlues Transmissions Patrimonials Immobiliàries derivada de la transmissió de participacions d’un Fons d’Inversió de dret andorrà quan almenys el 50 per cent de l’actiu dels Fons d’Inversió està compost per béns immobles i que, com a resultat de la transmissió de les participacions, l’adquirent tindrà més d’una cinquena part del patrimoni del Fons d’Inversió.

El Sr. X, actuant en nom i representació de la Societat A (d’ara en endavant, la consultant), compareix i com millor procedeixi en Dret;

MANIFESTA

Que mitjançant el present escrit, i a tenor del previst a l’article 65 del Decret Legislatiu del 7-02-2018 de publicació del Text Refós de la Llei 21/2014, del 16 d’octubre, de Bases de l’Ordenament Tributari (d’ara en endavant, TRLBOT) i a l’article 25.1.b) del Decret de l’11-02-2015 pel qual s’aprova el Reglament d’Aplicació dels Tributs (d’ara en endavant, RAT), que en aquest moment no s’està tramitant cap procediment o recurs administratiu relacionat amb el règim, la classificació o la qualificació tributària que correspongués, plantejat en la present Consulta Tributària Vinculant.

Per tant, se sol·licita el criteri vinculant d’aquesta Administració Tributària en relació als assumptes referenciats anteriorment per als períodes impositius compresos al 2021 i següents.

1. ANTECEDENTS

1.1 La meva representada té la intenció d’adquirir més del 50% de les participacions del Fons d’Inversió de dret andorrà denominat B. L’esmentat fons és subjecte passiu de l’Impost sobre Societat al Principat d’Andorra.
LesLleis.com

El Fons d’Inversió B va ser constituït sota el règim jurídic d’Organismes d’Inversió Col·lectiva en valors immobiliaris amb l’objectiu d’invertir, ja sigui directa o indirectament, en béns immobles o drets reals, així com compromisos i opcions sobre els referits béns immobles. Actualment, la Societat consultant actua com a societat dipositària i la societat C actua com a societat gestora de l’esmentat Fons.

1.2. L’article 4.4 de la llei d’OIC estableix que “els OIC estructurats com a fons són patrimonis separats sense personalitat jurídica pròpia que tenen, però, capacitat negocial i legitimació processal a través de la seva societat gestora, i s’atribueix al propi fons i no als seus partícips els drets i les obligacions que resultin de l’activitat contractual d’aquella”.

2. QUALIFICACIÓ JURÍDICA

2.1. Impost sobre Transmissions Patrimonials Immobiliàries. – Tributació en l’ Impost sobre Transmissions Patrimonials Immobiliàries derivada de la transmissió de participacions d’un Fons d’Inversió de dret andorrà quan almenys el 50 per cent de l’actiu dels Fons d’Inversió està compost per béns immobles i que, com a resultat de la transmissió de les participacions, l’adquirent tindrà més d’una cinquena part del patrimoni del Fons d’Inversió.

2.1.1. Segons estableix a la lletra a) de l’article 3.2 del Decret legislatiu del 5-6-2019 de publicació del Text Refós de la Llei de l’Impost sobre Transmissions Patrimonials del 29 de desembre del 2000:

Article 3. Fet generador

(...) 2. Són també actes subjectes a aquesta Llei:

a) La transmissió d’accions o de participacions de societats mercantils, així com la constitució o cessió de drets reals sobre aquestes accions o participacions quan almenys el 50 per cent de l’actiu de les dites societats estigui compost per béns immobles o drets reals sobre els mateixos i que, com a resultat de la transmissió d’accions o de participacions, o de la constitució o cessió de drets reals sobre les mateixes, l’adquirent tingui més d’una cinquena part del patrimoni del Fons d’Inversió”.


2.2. Impost sobre les Plusvàlues en les Transmissions Patrimonials Immobiliàries. - Tributació en l’ Impost sobre les Plusvàlues en les Transmissions Patrimonials Immobiliàries derivada de la transmissió de participacions d’un Fons d’Inversió de dret andorrà quan almenys el 50 per cent de l’actiu dels Fons d’Inversió està compost per béns immobles i que, com a resultat de la transmissió de les participacions, l’adquirent tindrà més d’una cinquena part del patrimoni del Fons d’Inversió.
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.