Carregant...
 

Consulta vinculant en relació amb l’adjudicació d’un bé immoble arrelat a Andorra com a conseqüència de l’extinció de la unió estable de parella segons el Codi civil de Catalunya.

Número de consulta CV0147-2019
Data d’emissió 20/03/2019
Normativa · Decret legislatiu del 5-04-2017 de publicació del text refós de la Llei de l’impost sobre transmissions patrimonials, del 29 de desembre del 2000

Consulta
En aquest apartat es reprodueix la consulta sense les dades de la persona o l’entitat que la formula

ANTECEDENTS

Consulta vinculant en relació a la tributació de l’impost de Transmissions Patrimonials derivades pel conveni regulador de la extinció d’unió de parella de fet.

Normativa:

- Llei de l’Impost sobre transmissions Patrimonials Immobiliàries, de 29-12-2000, modificada per la Llei 6/2004, del 14 d’abril i per la Llei 7/2006, del 21 de juny.

2. Resten exemptes de l'impost les transmissions de béns i drets realitzades pels cònjuges a la comunitat conjugal, les que realitzi qualsevol dels cònjuges a favor de l'altre en el marc de la modificació de la comunitat conjugal i, en general, les adjudicacions de béns i drets que es realitzin en el marc de la dissolució i liquidació del règim econòmic del matrimoni.

- Llei 7/2006 del 21 de juny de modificació de la Llei de l’Impost sobre transmissions patrimonials immobiliàries

Per altra banda, es modifica significativament l’article 4 relatiu a les exempcions, .... la inclusió d’exempcions fiscals en favor de les unions estables de parella per igualar-los als existents per als casos de matrimoni, tal com estableix la Llei 4/2005, qualificada de les unions estables de parella, del 21 de febrer;.

- Decret legislatiu del 29-4-2015 de publicació del text refós de la Llei 21/2006, del 14 de desembre, de l’impost sobre les plusvàlues en les transmissions.

• 4.2 Restem exemptes de l’impost les transmissions de béns i drets realitzades pels cònjuges a la comunitat conjugal, les que realitzi qualsevol dels cònjuges a favor de l’altre en el marc de la modificació de la comunitat conjugal i, en general, les adjudicacions de béns i drets que es realitzin en el marc de la dissolució del règim econòmic del matrimoni.
LesLleis.com

• 4.4 Restem exemptes
Les donacions de béns immobles i les transmissions o constitucions de drets reals sobre els béns immobles realitzades entre cònjuges o persones físiques que tinguin un parentiu per consanguinitat en línia descendent, ascendent i/o col·lateral fins a tercer grau.

Consultant:

La societat X, en representació de la Sra. A resident fiscal a Espanya.

Antecedents

a) La Sra. A va ser parella de fet amb el Sr. B resident fiscal a Espanya.

b) La Sra. A va extingir la seva convivència amb el Sr. B i a l’empara del que disposa l’article 234-6 del Codi Civil Català van subscriure la escriptura d’Extinció d’unió estable de parella amb conveni regulador i extinció de condomini, davant notari espanyol, procedint a liquidar els béns comuns i cessant el condomini existent sobre els mateixos.

c) Dintre dels béns comuns es troba un immoble situat al Principat d’Andorra i, com a conseqüència del conveni d’extinció de condomini, es realitza l’adjudicació del mateix a la Senyora A, cedint el Senyor B el 100% de la finca ubicada a Andorra.

d) La Senyora A a la data de presentació d’aquesta consulta no té cap procediment o cap tràmit obert referent a la consulta exposada.

e) Durant aquest any 2019, segons la resposta a aquesta consulta, la senyora A es possible que procedeixi a la transmissió del bé immoble fet de la consulta.

QÜESTIÓ PLANTEJADA

EXPOSA
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.