Carregant...
 

Llei 6/2004, del 14 d’abril, de modificació puntual de la Llei de l’impost sobre transmissions patrimonials immobiliàries


Atès que el Consell General en la seva sessió del dia 14 d’abril del 2004 ha aprovat la següent:

llei 6/2004, del 14 d’abril, de modificació puntual de la Llei de l’impost sobre transmissions patrimonials immobiliàries

Exposició de motius

L’article 4 de la Llei de l’impost sobre transmissions patrimonials immobiliàries, del 29 de desembre del 2000, declara exemptes de l’aplicació de l’impost les constitucions i transmissions de drets reals sobre béns immobles realitzades en favor del Consell General, el Govern, els comuns i els quarts, però no reconeix expressament l’exempció de les transmissions i constitucions de drets reals sobre els béns immobles realitzades en favor dels coprínceps.
LesLleis.com

Atès que els coprínceps s’institueixen com a cap de l’Estat i màxims representants del poble andorrà (article 43 de la Constitució), es considera necessari modificar l’apartat 1 de l’article 4, i exemptar de forma expressa les constitucions i transmissions de drets reals sobre béns immobles realitzades en favor dels coprínceps com a cap de l’Estat.
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.