Carregant...
 

Reglament de l’impost sobre transmissions patrimonials immobiliàries


Exposició de motius

L’entrada en vigor de la Llei 7/2006, del 21 de juny, de modificació de la Llei de l’impost sobre transmissions patrimonials immobiliàries aporta canvis que fan necessari el desenvolupament reglamentari de determinats aspectes previstos a la modificació de llei, així com la inclusió de l’exempció que afecta certes adquisicions d’habitatge que hagi de constituir la primera residència de persones amb una renda limitada i que compleixin les condicions establertes a la Llei.

Amb aquesta finalitat, i per raons de seguretat jurídica, es publica íntegrament el Reglament amb la inclusió de totes les modificacions i es deroga el Reglament vigent.

A proposta del ministre de Finances, el Govern, en la sessió del 26 de juliol,

Decreta
Article únic

S’aprova el Reglament de l’impost sobre transmissions patrimonials immobiliàries, que entrarà en vigor l’endemà de ser publicat al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra.

Disposició derogatòria

Queda derogat el Reglament sobre l’impost de transmissions patrimonials immobiliàries, de 7 de febrer del 2001, publicat al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra núm. 17, any 13, del 14 de febrer del 2001.
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.