Carregant...
 

Consulta vinculant en relació a la tributació d’una ampliació de capital d’una societat amb un actiu composat amb més del 50% per béns immobles.

Número de consulta CV0057-2016
Data d’emissió 20/07/2016
Normativa · Decret legislatiu del 29-4-2015 de publicació del text refós de la Llei 21/2006, del 14 de desembre, de l’impost sobre les plusvàlues en les transmissions patrimonials immobiliàries
· Llei de l'impost sobre transmissions patrimonials immobiliàries, del 29-12-2000, modificada per la Llei 7/2006, del 21 de juny

Consulta
En aquest apartat es reprodueix la consulta sense les dades de la persona o l’entitat que la formula

ANTECEDENTS

La persona física X, en nom i representació d’una societat andorrana, ,

EXPOSA

Que, d’acord amb el que disposa l’article 65 de la Llei 21/2014 de Bases de l’Ordenament Tributari de 16 d’Octubre de 2014, interessa formular la següent Consulta Tributària, els efectes de la qual seran aplicables en el període impositiu 2016.

DESCRIPCIÓ DELS FETS

La societat consultant participa en un 19,56% en una altra entitat resident fiscal al Principat, l’actiu de la qual està format en més d’un 50% per béns immobles. Aquesta societat té present fer una ampliació de capital (a la qual no acudiran tots els accionistes), i fruit de l’ampliació, la participació de la societat consultant passarà de l’actual 19,56%, a ser superior a un 20%.

La qüestió a resoldre en la present consulta, és en relació a la subjecció o no, d’aquesta ampliació de capital a l’Impost sobre Transmissions Patrimonials Immobiliàries, així com a l’Impost sobre les Plusvàlues en les Transmissions Patrimonials Immobiliàries.

NORMATIVA APLICABLE

- Llei 21/2006, del 14 de desembre de l’impost sobre les plusvàlues en les transmissions patrimonials immobiliàries.

- Llei de l’Impost sobre Transmissions Patrimonials Immobiliàries.

ANTECEDENTS APLICABLES

L’article 3.1, tant de la Llei de l’Impost sobre les Plusvàlues en les Transmissions Patrimonials Immobiliàries (en endavant, Llei de l’ITP), estableix com a operacions subjectes, les transmissions patrimonials.

L’article 3.2.a, tant de la Llei de Plusvàlues com de la Llei de l’ITP, estableix que estaran subjectes les transmissions d’accions i participacions, quan els adquirents, arran d’aquesta transmissió passin a tenir un percentatge superior al 20% del capital de la societat.

No obstant això, al tractar-se d’una operació societària, és a dir, una ampliació de capital, i no constituir una transmissió de participacions, entenem doncs, que aquesta operació no estaria subjecta a cap d’aquests dos impostos, ja que no es regula en cap de les lleis esmentades anteriorment, el fet imposable de les operacions societàries, com podria ser un augment de capital.

MANIFESTACIÓ EXPRESSA
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.