Carregant...
 

Consulta vinculant en relació amb la tributació derivada d’un determinat contracte de fidúcia.

Número de consulta CV0188-2020
Data d’emissió 24/09/2020
Normativa · Decret legislatiu del 5-6-2019 de publicació del text refós de la Llei 11/2012, del 21 de juny, de l’impost general indirecte
· Decret legislatiu del 5-6-2019 de publicació del text refós de la Llei de l’impost sobre transmissions patrimonials del 29 de desembre del 2000

Consulta
En aquest apartat es reprodueix la consulta sense les dades de la persona o l’entitat que la formula

ANTECEDENTS

A l’empara de l’article 64 i 65 de la Llei 21/2014, del 16 d’octubre, de bases de l’ordenament tributari, el compareixent, obligat tributari, està interessat en confirmar que l’execució judicial forçosa de la sentència ferma dictada pel Tribunal de Batlles, no està subjecta a l’Impost General Indirecte (I.G.I.) ni a l’Impost de transmissions Patrimonials (ITP).

Així la sentència ferma va decidir declarar que els béns immobles, drets i accions objecte de la demanda interposada pel consultant contra B són propietat del primer.

La sentència esmentada reconeix la validesa d’un contracte fiduciari, en la seva modalitat de fidúcia “cum amico”, també reconeix la titularitat del fiduciant (consultant), com a titular real i la del fiduciari (B) com a titular formal o aparent dels béns immobles, drets i accions objecte de la demanda.
LesLleis.com

La sentència ferma amb eficàcia de cosa jutjada declara i reconeix que els drets que consten formalment a nom del fiduciari (B) no li pertany i que pertanyen al fiduciant (consultant) en mèrit del contracte de fidúcia de constant referència.

La sentència estableix la restitució (no l’obligació de transmetre) forçosa, no voluntària de la titularitat formal dels béns immobles, drets i accions per part del fiduciari a favor del fiduciant en mèrit de l’extinció del contracte fiduciari i la regularització formal de la situació patrimonial mitjançant escripturació a sols efectes formals dels drets quina titularitat real ja és reconeguda per la sentència ferma a favor del consultant.

Tot i que la sentència ferma ja és pròpiament un títol de propietat, aquesta condemna a B a escripturar (no a transmetre) els esmentats béns i drets en favor del consultant.

La restitució de la titularitat formal als efectes de la seva escripturació, dels béns immobles, drets i accions a favor del consultant no pot ser considerada en sentit estricte com a transmissió, alienació o cessió de propietat per part del fiduciari ni a títol onerós (en la restitució de titularitat no hi ha cap contraprestació que pugui fonamentar la causa onerosa) ni a títol gratuït (el fiduciari no realitza la restitució de manera unilateral, espontània, voluntària i amb ànim de donar sinó que ho fa forçosament en compliment d’una sentència ferma que reconeix la validesa i eficàcia del contracte de fidúcia del 1987, com tampoc no es pot qualificar de voluntària i espontània, ja que és necessària i deriva de l’exigència del compliment de l’obligació de restitució determinada judicialment com a conseqüència de l’extinció del contracte fiduciari del 1987.

No és una veritable transmissió de titularitat o propietat doncs aquesta ha estat reconeguda a favor del fiduciant per sentència ferma en mèrit del contracte de fidúcia del 1987.

Així, la restitució de la titularitat formal mitjançant l’escripturació dels béns immobles, drets i accions recollits en la sentència ferma a favor del consultant, és doncs un efecte automàtic de la resolució judicial de declaració de titularitat material conseqüència de l’operativa obligacional inherent al contracte de fidúcia.

L’escripturació dels béns i drets a favor del consultant és només una formalitat per tal de donar compliment a la sentència ferma.

El consultant, segons requeriment del Departament de Tributs i de Fronteres, amplia la informació relacionada amb les qüestió plantejada i manifesta expressament que en el moment de presentar l’escrit de consulta, no s’està tramitant cap procediment o recurs administratiu relacionat amb el règim, la classificació o la qualificació tributària que li correspongui a la consulta. Així mateix, la consulta s’aplicarà en el període 2020.

QÜESTIÓ PLANTEJADA
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.