Carregant...
 

Consulta vinculant en relació amb la tributació de les donacions de determinats béns immobles.

Número de consulta CV0285-2023
Data d’emissió 28/06/2023
Normativa Decret legislatiu del 5-6-2019 de publicació del text refós de la Llei de l’impost sobre transmissions patrimonials del 29 de desembre del 2000.
Decret legislatiu del 26-8-2020 de publicació del text refós de la Llei 21/2006, del 14 de desembre, de l’impost sobre les plusvàlues en les transmissions patrimonials immobiliàries.

Consulta
En aquest apartat es reprodueix la consulta sense les dades de la persona o l’entitat que la formula

ANTECEDENTS

CONSULTA FISCAL

Els consorts, el Sr. A i la Sra. B, tingueren dos fills, la Sra. C i el Sr. D.

Els dits consorts, el Sr. A i la Sra. B, varen atorgar capítols matrimonials en escriptura pública, en ocasió del matrimoni celebrat entre la seva filla gran la Sra. C i el Sr. E fent donació i heretament universal, pura , simple, perfecta e irrevocable, anomenada entre vius, a favor de la seva filla, la Sra. C, de tots els seus béns i drets, mobles i immobles, crèdits i accions presents i futurs, sota determinats pactes, entre els quals, els donadors es reservaren per durant la seva vida natural l’usdefruit ple i íntegre així com l’administració de tots els seus béns i drets donats; i també la facultat de dotar al seu fill el Sr. D.

Per sengles escriptures públiques els consorts referenciats donaren béns al Sr. D a compte de dot i de drets legitimaris, i en suplement de dot en pagament dels seus drets legitimaris paterns i materns; resultant que les finques rebudes pel cabaler constituïen aproximadament les tres quartes parts de les finques; vulnerant així els drets de successió hereditària dels progenitors d’ambdós germans en detriment de la germana la Sra. C (legítima i quarta falcídia).

Aquesta situació generà reclamacions judicials durant dècades entre els dos germans la Sra. C i el Sr. D amb finalitat de reduir les donacions rebudes pel cabaler exercitant-se diverses accions contra ell per part de l’hereva; les quals reclamacions han persistit fins l’actualitat amb les corresponents successions processals; perquè, constant les mateixes, ocorregué en primer lloc la defunció del senyor D cosa que provocà la successió per causa de la seva mort del fill, senyor F, com nu propietari del seu cabdal relicte, i de la seva vídua, senyora G, com usufructuària; i, més tard, també ocorregué la defunció de la senyora C cosa que provocà la successió per causa de la seva mort de la seva filla, Sra. H, com plena propietària del seu cabdal relicte.

Darrerament els dos dret-havents respectius del Sr. D i de la Sra. C han arribat a l’acord de cessar totes les reclamacions judicials pendents i de no endegar-ne cap altra amb la condició de que els senyor F i la seva mare senyora G, dret-havents del senyor D, retrocedeixin a favor de la dret-havent de la senyora C, senyora H, mitjançant escriptura pública de transmissió gratuïta per reducció de donacions en detriment de drets de successió per causa de mort -legitima i quarta falcídia-, el domini de la finca que apareix ressenyada en l’escriptura pública.El contingut d’aquest text
és d'accés exclusiu per a usuaris subscrits

La subscripció a LesLleis.com inclou:
  • Accés il·limitat als textos refosos de lleis i reglaments
  • Lectura de textos legals vigents anteriors al BOPA
  • Inclusió de texts a demanda
  • Sense publicitat