Carregant...
 

Consulta vinculant en relació amb la modificació de la divisió horitzontal d’un determinat bé immoble.

Número de consulta CV0245-2022
Data d’emissió 04/05/2022
Normativa Decret legislatiu del 5-6-2019 de publicació del text refós de la Llei de l’impost sobre transmissions patrimonials del 29 de desembre del 2000

Consulta
En aquest apartat es reprodueix la consulta sense les dades de la persona o l’entitat que la formula

ANTECEDENTS

Consulta vinculant en relació amb l’ampliació sobrevinguda d’uns drets reals constituïts

Identificació del consultant: Comunitat de Propietaris de l’edifici X.

Identificació del representant: El Sr. A (en qualitat de President de la Comunitat).

MANIFESTACIÓ EXPRESSA

Mitjançant el present escrit, i a tenor del previst a l’article 65 de la Llei 21/2014, del 16 d’octubre, de bases de l’ordenament tributari, es manifesta que en aquest moment no s’està tramitant cap procediment o recurs administratiu relacionat amb el règim, la classificació o la qualificació tributària plantejada en aquesta consulta.
LesLleis.com

ANTECEDENTS

1999. L’edifici X va quedar dividit en unitats immobiliàries independents i susceptibles de propietat privativa, mitjançant l’atorgament de l’escriptura de divisió de finca i constitució de propietat horitzontal, autoritzada per Notari a l’any 1999.

2001. L’esmentada escriptura de divisió de finca i constitució de propietat horitzontal, va ser modificada per la mateixa Notària a l’any

Atès que la distribució real dels metres quadrats i quotes de participació de les unitats immobiliàries que integren la planta d’aparcament i trasters de l’edifici X és diferent a la descrita en els esmentats protocols, a l’efecte de procedir a una nova modificació de l’escriptura de divisió horitzontal, l’arquitecte va emetre el corresponent certificat d’homologació geomètrica de les unitats immobiliàries que composen dita planta d’aparcament i trasters.
Amb la finalitat de corregir la diferència entre la informació descrita als protocols notarials i la situació real de l’immoble, la Junta de Propietaris de l’Edifici X, va acordar la modificació de les quotes de participació de les unitats immobiliàries que integren la Subcomunitat d’Aparcament i Trasters de l’edifici, per les que resulten del quadre de superfícies realitzat per l’arquitecte.
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.