Carregant...
 

Consulta vinculant en relació amb la donació entre familiars de la nua propietat d’un bé immoble ubicat a Andorra.

Número de consulta CV0257-2022
Data d’emissió 04/08/2022
Normativa Decret legislatiu del 5-6-2019 de publicació del text refós de la Llei de l’impost sobre transmissions patrimonials del 29 de desembre del 2000
Decret legislatiu del 26-8-2020 de publicació del text refós de la Llei 21/2006, del 14 de desembre, de l’impost sobre les plusvàlues en les transmissions patrimonials immobiliàries

Consulta
En aquest apartat es reprodueix la consulta sense les dades de la persona o l’entitat que la formula

Consulta vinculant en relació a la tributació per donació de la tercera part indivisa de la nua propietat d’un immoble segons grau consanguinitat.

Que d’acord amb allò que disposa l’article 65 del text refós de la Llei 21/2014, de 16 d’octubre, de bases de l’ordenament tributari i l’article 25 del Reglament d’aplicació dels tributs, per mitjà del present escrit desitja plantejar una Consulta Tributària, relativa als fets i normes tributàries que s’exposen a continuació. El període aplicable és l’exercici 2022 i següents.

Als efectes pertinents, els consultants fan constar expressament que en el moment de lliurar la present consulta, no s’està tramitant cap procediment o recurs administratiu relacionat amb el règim, la classificació o la qualificació tributària del tribut objecte de consulta.

La present consulta té com objectiu conèixer quin és el criteri d’aquest Departament de Tributs i de Fronteres, en relació a la tributació en la casuística específica per aquest sol·licitant:

Antecedents

Els consultants: el Sr. A, la Sra. B i la Sra. C són germans per part de pare, el Sr. D, que va morir al 2010. La Sra. F és mare de la Sra. B i de la Sra. C i fou parella estable del Sr D.
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.