Carregant...
 

Consulta vinculant en relació amb l’aportació dinerària efectuada per una persona física a una societat amb un actiu compost en més del 50% per béns immobles que rep a canvi valors representatius del capital social de l’entitat beneficiària de l’aportació.

Número de consulta CV0258-2022
Data d’emissió 04/08/2022
Normativa Decret legislatiu del 5-6-2019 de publicació del text refós de la Llei de l’impost sobre transmissions patrimonials del 29 de desembre del 2000
Decret legislatiu del 26-8-2020 de publicació del text refós de la Llei 21/2006, del 14 de desembre, de l’impost sobre les plusvàlues en les transmissions patrimonials immobiliàries

Consulta
En aquest apartat es reprodueix la consulta sense les dades de la persona o l’entitat que la formula

ANTECEDENTS

El Sr. A, en nom i representació de la societat andorrana X (en endavant, la Societat).

EXPOSA

Que d’acord amb allò que disposa l’article 65 del text refós de la Llei 21/2014, de 16 d’octubre, de bases de l’ordenament tributari i l’article 25 del Reglament d’aplicació dels tributs de la mateixa, interessa formular la següent Consulta Tributària, els efectes de la qual serien aplicables en les operacions la naturalesa de les quals s’expressa en l’escrit de consulta.

Que d’acord amb el que estableix l’article 65 del text refós de la Llei 21/2014, de 16 d’octubre, de bases de l’ordenament tributari, el període aplicable és l’any 2022.

DESCRIPCIÓ DELS FETS

La consultant és una societat limitada andorrana l’objecte social de la qual és la gestió i explotació del seu patrimoni propi, integrat per béns provinents del patrimoni dels seus socis, així com per tots aquells altres béns que la societat adquireixi per qualsevol causa.

L’actiu de la Societat està format per més d’un 50 per 100 de béns immobles situats al Principat d’Andorra.

Els socis de la Societat volen donar entrada a un nou soci que aportarà capital per fer noves inversions. L’entrada d’aquest nou soci es materialitzarà mitjançant una ampliació de capital que subscriurà completament el nou soci, adquirint així el 51 per 100 del capital de la Societat.

La consultant està interessada en conèixer el posicionament de l’Administració en relació al tractament fiscal que li correspon a la dita operació d’ampliació de capital a efectes de l’impost sobre les plusvàlues en les transmissions patrimonials immobiliàries i l’impost sobre transmissions patrimonials immobiliàries.

POSICIONAMENT DE LA CONSULTANT

L’apartat segon de l’article 3 de la Llei de l’impost sobre transmissions patrimonials immobiliàries, de 29 de desembre de l’any 2000, estableix:

“2. Són també actes subjectes a aquesta Llei:

a) La transmissió d’accions o de participacions de societats mercantils, així com la constitució o cessió de drets reals sobre aquestes accions o participacions quan almenys el 50 per cent de l’actiu de les dites societats estigui compost per béns immobles o drets reals sobre els mateixos i que, com a resultat de la transmissió d’accions o de participacions, o de la constitució o cessió de drets reals sobre les mateixes, l’adquirent tingui més d’una cinquena part del capital de la societat o dels seus drets de vot.”


Per altra banda, el segon apartat de l’article 3 de la Llei 21/2006, del 14 de desembre, de l’impost sobre les plusvàlues en les transmissions patrimonials immobiliàries, determina que:

“2. Són també subjectes a l’impost les plusvàlues que es posin de manifest en els actes següents:

a) La transmissió d’accions o de participacions de societats mercantils, així com la constitució o cessió de drets reals sobre aquestes accions o participacions quan almenys el 50% de l’actiu de les dites societats estigui compost per béns immobles o drets reals sobre aquests mateixos béns, i que com a resultat de la transmissió d’accions o de participacions, o de la constitució o cessió de drets reals sobre aquestes mateixes accions o participacions, l’adquirent tingui més d’una cinquena part del capital de la societat o dels seus drets de vot.”

LesLleis.com

Inicialment, en una consulta vinculant emesa anteriorment (CV0057-2016), aquest Departament considerà que la realització d’una ampliació de capital no proporcional en una societat andorrana en que més de la meitat del seu actiu estava format per béns immobles situats a Andorra estava subjecta a l’impost sobre transmissions patrimonials immobiliàries i a l’impost sobre les plusvàlues en les transmissions patrimonials immobiliàries.

No obstant, semblaria que aquesta interpretació hauria estat corregida a raó de la consulta vinculant núm. CV0217-2021. La pregunta de la consultant és respecte el tractament fiscal que li correspon a una ampliació de capital no proporcional d’una societat andorrana en que més de la meitat del seu actiu està format per béns immobles situats a Andorra.

De la resposta a la consulta vinculant es desprèn que l’Administració no considera que el fet de rebre noves accions o participacions per l’ampliació de capital no proporcional sigui un fet generador de l’impost sobre transmissions patrimonials immobiliàries o a l’impost sobre les plusvàlues en les transmissions patrimonials immobiliàries. Així, la CV0217-2021 raona:

“(...)

D’acord amb aquest precepte, la plusvàlua que es pugui derivar de l’aportació del bé immoble que efectuarà el consultant a la societat participada íntegrament pel seu fill estarà exempta de l’impost sobre les plusvàlues en les transmissions patrimonials immobiliàries. Així mateix, el fet que el consultant rebi a canvi valors representatius del capital social de l’entitat beneficiària de l’aportació com a conseqüència d’aquesta operació exempta no genera una operació subjecta a aquest impost.

(...)

En conseqüència, l’aportació que és objecte d’aquesta consulta també estarà exempta de l’impost sobre transmissions patrimonials immobiliàries. Quant a la possibilitat que es donés el fet generador d’aquest impost per l’ampliació de capital com a conseqüència d’aquesta operació exempta, de la mateixa manera que succeeix en l’impost sobre les plusvàlues en les transmissions patrimonials immobiliàries, el fet que el consultant rebi a canvi valors representatius del capital social de l’entitat beneficiària de l’aportació no genera una operació subjecta a aquest impost.”

Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.