Carregant...
 

Consulta vinculant en relació a l’obligació de l’adquirent d’efectuar la retenció del 5% sobre el valor total de la transmissió quan el transmitent no és resident fiscal a Andorra.

Número de consulta CV0074-2017
Data d’emissió 24/01/2017
Normativa · Decret legislatiu del 29-4-2015 de publicació del text refós de la Llei 21/2006, del 14 de desembre, de l’impost sobre les plusvàlues en les transmissions patrimonials immobiliàries

Consulta
En aquest apartat es reprodueix la consulta sense les dades de la persona o l’entitat que la formula

ANTECEDENTS

La societat consultant compareix davant aquesta Administració i, com millor procedeixi en Dret,

EXPOSA

I. Que a l’empara del disposat a l’article 65 de la Llei 21/2014, del 16 d’octubre, de bases de l’ordenament tributari, aquesta part va formular una consulta vinculant en la que es plantejaven diverses qüestions relatives a la tributació d’una operació de fusió en l’àmbit de l’Impost sobre les plusvàlues en les transmissions patrimonials immobiliàries i de l’Impost sobre Transmissions patrimonials immobiliàries.
LesLleis.com

II. Que aquesta part va rebre resolució per part del Departament de Tributs i de Fronteres a les qüestions plantejades a la consulta vinculant anterior.

III. Que la resolució va concloure, principalment, que:

a) La transmissió d’una participació en una entitat andorrana de caràcter immobiliari com a resultat de la fusió de dues entitats no residents pertanyents al mateix grup, es una operació exempta per aplicació de l’article 4.8 de la Llei de l’Impost sobre les plusvàlues en les Transmissions Patrimonials Immobiliàries;

b) Que tot i aquesta exempció i que no es generava cap plusvàlua donat que el valor de mercat dels actius transmesos no deferia del seu valor d’adquisició, l’operació estava subjecte a la retenció del 5% previst a l’article 7 de dita Llei, donat que el transmitent era una entitat no resident a Andorra.
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.