Carregant...
 

Sentència 36-2020 del TSJA. Impost sobre les plusvàlues en les transmissions patrimonials immobiliàries. Valor adquisició de les participacions. Aportacions de socis.


Extracte facilitat per Strategos

Resum: La part recurrent va realitzar diverses aportacions a la societat de la que era soci únic (aportacions de soci). Posteriorment el soci va acordar que li fos retornada una part d’aquestes aportacions en concepte de “devolució al soci únic amb càrrec a aportacions realitzades anteriorment”. En el marc d’una operació de transmissió de les participacions, la part recurrent considera que les aportacions incrementen el valor d’adquisició de les participacions, per determinar la base de tributació de l’impost sobre les plusvàlues, i que la devolució parcial dels imports no impedeix que la quantitat restant suposi un increment del valor d’adquisició. El TSJ desestima el recurs i resol que les aportacions de referència tenien la condició de reintegrables i no poden ser tingudes en compte per a incrementar el valor d’adquisició: els actes propis de l’interessat posen de manifest el caràcter reintegrable de les aportacions i el fet que la devolució fos parcial no afecta aquesta conclusió.

Resolució: Confirma la sentència recorreguda (Tribunal de Batlles 1 d’abril de 2020) i desestima el recurs d’apel·lació presentat per la part recurrent.


Aquesta valoració no ofereix consells específics per a situacions determinades i concretes. Demaneu assessorament jurídic abans d’entaular accions concretes, en vista de les circumstàncies de cada assumpte.


Logostrategos

C. Prat de la Creu, 59-65
Escala A, 2a planta
AD500 Andorra la Vella
 +376 805 705 
strategos@strategos.ad

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTÍCIA
Sala Administrativa
Núm. de Protocol: 2000070/2019
Núm. de Rotlle: TSJA-0000028/2020

SENTÈNCIA 36-2020

PARTS:

Apel·lant: Sr. MCM
Representant: Sra. AHD
Advocat: Sr. JMT

Apel·lat: GOVERN D’ANDORRA
Representant: Sra. IOM
Advocada: Sra. MBV

COMPOSICIÓ DEL TRIBUNAL:

President: Sr. Albert ANDRÉS PEREIRA
Magistrats: Sr. Bernard PLAGNET
Sra. Elsa PUIG MUÑOZ


Andorra la Vella, vint-i-sis de novembre de dos mil vint.

El Tribunal Superior de Justícia, Sala Administrativa, ha vist el recurs d’apel·lació a les actuacions número 2000070/2019.

En la tramitació d’aquestes actuacions han estat observades les prescripcions legals, i ha estat ponent el magistrat Sr. Albert ANDRÉS PEREIRA, el qual expressa el parer del Tribunal.

ANTECEDENTS DE FET

1.- La representació del Sr. MCM va interposar demanda contra el GOVERN, en què impugnava la resolució de 27 de setembre de 2019 de la Comissió Tècnica Tributària, que havia desestimat el recurs formulat per l’agent contra la resolució de 3 de juny de 2019 del Director adjunt de Gestió i Atenció al Contribuent. Per mitjà d’aquest acte, es va denegar la devolució d’ingressos indeguts sol·licitada per l’interessat, respecte de la liquidació de l’impost sobre les plusvàlues en les transmissions patrimonials immobiliàries, corresponent a l’aportació de 300 participacions socials de l’entitat D. SLU, que l’agent va aportar a la societat M. SL, segons escriptura atorgada el 3 de febrer de 2017.

La sentència d’1 d’abril de 2020 de la Secció Administrativa del Tribunal de Batlles ha desestimat íntegrament la demanda, declarant que la resolució impugnada és ajustada a dret i als fins que legitimen l’activitat administrativa.

2.- Disconforme amb aquesta resolució, la representació de la part agent ha interposat recurs d’apel·lació contra la mateixa, el qual es fonamenta, en síntesi, en les al·legacions següents:

a) El recurrent va realitzar diverses aportacions dineràries a l’entitat D. SLU, de què era soci únic.

b) Aquestes aportacions es van efectuar amb caràcter no reintegrable i sense dret a devolució, de manera que van passar a integrar els fons propis de l’entitat.
LesLleis.com

c) Les aportacions incrementen el valor d’adquisició de les participacions, als efectes de determinar la base de tributació de l’impost sobre les plusvàlues en les transmissions patrimonials immobiliàries, meritat com a conseqüència de l’aportació de les mateixes a una altra societat.

d) La devolució parcial dels imports que havien estat aportats no impedeix que la quantitat restant suposi un increment del referit valor d’adquisició.

e) Aquesta devolució parcial va correspondre al dret abstracte a la distribució de reserves o prima d’emissió, procedents de beneficis o d’aportacions de socis.

3.- La representació del GOVERN s’ha oposat al recurs i ha sol·licitat la confirmació íntegra de la sentència apel·lada, en base als següents arguments:

a) Les aportacions de referència són operacions confuses i poc transparents, en què es barregen operacions personals del soci únic de l’entitat amb els comptes de la societat.
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.