Carregant...
 

Consulta vinculant en relació amb la consideració d’operació no subjecta a l’impost per la transmissió d’una unitat econòmica autònoma capaç de desenvolupar una activitat empresarial o professional pels seus propis mitjans.

Número de consulta CV0295-2023
Data d’emissió 18/12/2023
Normativa Decret legislatiu del 5-6-2019 de publicació del text refós de la Llei 11/2012, del 21 de juny, de l’impost general indirecte

Consulta
En aquest apartat es reprodueix la consulta sense les dades de la persona o l'entitat que la formula

ANTECEDENTS

Consulta vinculant – Consideració d’unitat autònoma als efectes de l’article 6.1 de la Llei de l’ IGI.

La Sra. A, en nom i representació del consell d’Administració de la societat andorrana X;

EXPOSA

Que, d’acord amb el que disposa l’article 65 de la Llei 21/2014, del 16 d’Octubre, de Bases de l’Ordenament Tributari i l’article 25 del Reglament de desenvolupament de la mateixa, interessa formular la següent Consulta Tributària, els efectes de la qual serien aplicables al règim de tributació de l’Impost General Indirecte, en quant a la operació que es descriu a continuació a partir de l’exercici 2024.

MANIFESTACIONS PRÈVIES

D’acord amb els requisits establerts a l’article 65 de la Llei 21/2014, del 16 d’Octubre, de Bases de l’Ordenament Tributari i l’article 25 del Decret de 24 de març de 2013, pel qual s’aprova al Reglament d’aplicació dels Tributs, es manifesta expressament que en el moment en què es presenta aquest escrit, no s’està tramitant cap procediment ni recurs administratiu relacionat amb el règim, la classificació o la qualificació tributària dels fets plantejats en la consulta.

NORMATIVA APLICABLE

- Decret legislatiu del 05-06-2019 de publicació del text refós de la Llei 11/2012, del 21 de juny, de l’Impost General Indirecte (“LIGI”).

LesLleis.com

DESCRIPCIÓ DELS FETS

La societat X és una societat anònima unipersonal andorrana.

Actualment, es tracta d’una entitat mercantil de dret privat. La societat està íntegrament participada per l’entitat B, que és el soci únic i fundador.

Tanmateix, la societat X és titular d’un comerç.

En relació a la constitució de la societat X, l’entitat B va realitzar diverses aportacions no dineràries d’actius a la consultant, que entre d’altres es va incloure els edificis on s’ubiquen les instal·lacions.

En aquest sentit, per dites aportacions no dineràries l’entitat B va procedir a liquidar el corresponent Impost sobre transmissions patrimonials, en el moment de l’aportació no dinerària. Concretament, en la constitució es van aportar, entre d’altres, varis immobles i un giny mecànic.

Totes les aportacions es van realitzar amb l’objectiu de dotar a la societat X dels actius necessaris per a l’explotació, com a forma de gestió indirecta dels béns de l’entitat B que, en aquests cas, eren considerats una branca de negoci independent del patrimoni de l’entitat B. Ara bé, en última instància l’entitat B sempre seguiria sent el propietari dels mateixos, i per tant, sempre ha conservat el control efectiu de la societat consultant, ostentant el 100% de les participacions de la societat X.

Els treballs de manteniment del giny mecànic van ser contractats a altres societats andorranes.

La resta de despeses de funcionament, destacant el consum d’energia elèctrica i les assegurances, també han estat sempre contractades directament per la societat X.

En relació amb les despeses de personal, han estat inexistents durant la major part de la vida de l’empresa atès que tant la comercialització com el manteniment del giny havien estat subcontractats a una societat andorrana. Les tasques de gestió, comptabilitat i gerència han estat assumides per l’entitat B a canvi d’uns honoraris que factura a la societat X.

L’entitat B pretén recuperar els béns aportats en el seu moment a la societat consultant, perquè tornin a formar part del patrimoni de l’entitat B. A tals efectes, es pretén dissoldre la societat consultant i procedir a la corresponent devolució d’actius al soci únic de la consultant.

Considerant l’exposat anteriorment, sorgeix el dubte sobre la subjecció o no a l’IGI de la devolució dels actius a l’entitat B per la dissolució de la societat X, i concretament sobre l’ encaix o no dins l’article 6.1 de la Llei de l’IGI, per poder-se considerar una branca d’ activitat autònoma.El contingut d’aquest text
és d'accés exclusiu per a usuaris subscrits

La subscripció a LesLleis.com inclou:
  • Accés il·limitat als textos refosos de lleis i reglaments
  • Lectura de textos legals vigents anteriors al BOPA
  • Inclusió de texts a demanda
  • Sense publicitat