Carregant...
 

Consulta vinculant en relació amb la meritació de l’impost en la transmissió d’un bé immoble.

Número de consulta CV0009-2015
Data d’emissió 09/07/2015
Normativa · Decret legislatiu del 29-4-2015 de publicació del text refós de la Llei 11/2012, del 21 de juny, de l’impost general indirecte

Consulta
En aquest apartat es reprodueix la consulta sense les dades de la persona o l’entitat que la formula

ANTECEDENTS

CONCEPTE TRIBUTARI

Impost general indirecte

NORMATIVA

Llei 11/2012 de 21 de juny, de l’Impost General Indirecte

1. DESCRIPCIÓ DELS FETS:

Durant l’any 1987, la persona física A va subscriure contracte privat de compra-venda d’un immoble localitzat a Andorra amb la persona física B. El preu d’aquesta compra-venda es va satisfer per la persona física A en dos pagaments. El primer es va efectuar mitjançant xec bancari contra les caixes d’una entitat bancaria entregat en el mateix moment de la subscripció del contracte privat de compra-venda. El segon pagament, tal i com estipula el contracte privat de compra-venda, es va efectuar també durant l’any 1987. D’acord amb la clàusula cinquena del contracte privat de compra-venda esmentat, un cop satisfet el preu pactat per la compra-venda de l’immoble, el venedor s’obligà a atorgar escriptura pública de compra-venda, amb preu pagat, a favor del comprador o bé de tota altra persona, física o jurídica, que aquell indiqués.

A aquests efectes, durant l’any 1988 es va atorgar escriptura de compra-venda del referit immoble entre la societat C i la persona física B, en la qual figura que el preu acordat ja va ser rebut per la part venedora de la part compradora abans de l’acte en qüestió.

Paral·lelament, en la mateixa data, la societat C i els titulars d’un compte bancari, que eren la persona física A, la seva esposa i el seu fill, van signar un contracte de fidúcia en el que s’estipula que la societat C, adquiriria per compra a la persona física B l’esmentat immoble i que a tots els efectes en dret escaients van fer constar que la societat C, actua per compte i càrrec dels titulars del compte mencionat, sent la titularitat de la societat C sobre l’esmentat immoble de caràcter estrictament fiduciària.

Actualment, els titulars de l’esmentat compte bancari són els fills de la persona física A, doncs aquest últim i la seva esposa ja no són vius. La voluntat dels actuals titulars del compte bancari és la de formalitzar en escriptura pública la titularitat real de l’immoble, concloent d’aquesta manera el contracte de fidúcia amb la societat C.

S’acompanya una fotocopia de la documentació referenciada que acredita la seva veracitat.

Per altra banda, en el present moment no s’està tramitant un recurs o procediment administratiu relacionat amb el règim, classificació o qualificació tributària dels fets plantejats en aquesta consulta.

QÜESTIONS PLANTEJADES:

Si en base a l’article 45.2 de la Llei 11/2012 de 21 de juny, del Impost General Indirecte, la meritació de l’impost es va donar en el moment en que la societat C va adquirir durant l’any 1988 i el venedor va percebre el total del preu pactat i no ara, en el període impositiu 2015, moment en el que els titulars del compte bancari i hereus dels comprador de l’immoble, desitgen formalitzar en escriptura pública la titularitat real de l’immoble, concloent d’aquesta manera el contracte de fidúcia amb la societat C.
LesLleis.com

Per tot lo qual, davant vostè SUPLICA:
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.