Carregant...
 

Consulta vinculant en relació amb la tributació de la dissolució d'una comunitat de béns.

Número de consulta CV0279-2023
Data d’emissió 11/05/2023
Normativa Decret legislatiu del 5-6-2019 de publicació del text refós de la Llei 11/2012, del 21 de juny, de l’impost general indirecte

Consulta
En aquest apartat es reprodueix la consulta sense les dades de la persona o l’entitat que la formula

ANTECEDENTS

En Sr. A, actuant en nom i representació de la companyia mercantil andorrana X,

MANIFESTA:

Que mitjançant el present escrit i amb base en el què disposa l’article 65 del Decret legislatiu del 7-02-2018 de publicació del text refós de la Llei 21/2014, del 16 d’octubre, de bases de l’ordenament tributari,

SOL·LICITA:

Que per part d’aquest Departament es resolgui la consulta tributària que es formula de conformitat amb els següents

ANTECEDENTS:

I.- Mitjançant escriptura la societat X i la Sra. B, van declarar l’obra nova i efectuar la divisió horitzontal de les construccions efectuades sobre una determinada parcel·la de terreny.

II.- Tal com consta a l’escriptura, la parcel·la descrita és propietat en proindivís de la societat X i la Sra. B. Sobre la mateixa es va bastir un conjunt immobiliari anomenat “Conjunt Residencial C”, integrat per tres edificis: “Edifici D”, “Edifici E” i “Edifici F”.

III.- Com a conseqüència dels pactes assolits entre la societat X, i la Sra. B amb la societat mercantil G, les dues primeres van entregar a la tercera, en concepte de dació en pagament de deute, l’edifici F (lògicament amb la corresponent part de la parcel·la sobre la que es troba bastit aquest immoble).

IV.-En conseqüència, al dia de la data la societat X i la Sra. B són propietàries en proindivís de la parcel·la, així com dels immobles bastits sobre la mateixa, això és, l’edifici D i l’edifici E.

V.- Atès que els copropietaris tenen interès en desfer el proindivís i procedir a l’adjudicació de l’edifici E a la societat mercantil X i de l’edifici D a la Sra. B, es formula la present consulta.El contingut d’aquest text
és d'accés exclusiu per a usuaris subscrits

La subscripció a LesLleis.com inclou:
  • Accés il·limitat als textos refosos de lleis i reglaments
  • Lectura de textos legals vigents anteriors al BOPA
  • Inclusió de texts a demanda
  • Sense publicitat