Carregant...
 

Consulta vinculant en relació amb el lloc de realització dels lliuraments de béns.

Número de consulta CV0264-2022
Data d’emissió 04/12/2022
Normativa Decret legislatiu del 5-6-2019 de publicació del text refós de la Llei 11/2012, del 21 de juny, de l’impost general indirecte

Consulta
En aquest apartat es reprodueix la consulta sense les dades de la persona o l’entitat que la formula

ANTECEDENTS

Assumpte: Consulta tributària.

La Sra. A, en nom i representació com a administradora de la societat mercantil B,

E X P O S A :

Que d’acord a l’article 65 de la Llei 21/2014, de 16 d’octubre, de bases de l’ordenament tributari i a l’article 25 del Decret de Data 11/02/2015 pel qual s’aprova el Reglament d’aplicació dels tributs, ve a formular la següent consulta tributària escrita.

Que en el moment de plantejar aquesta consulta no s’està tramitant cap procediment o recurs administratiu relacionat amb el règim, classificació o qualificació tributària dels fets que es plantegen.

Que l’objecte de la consulta és tenir una base d’actuació correcta per a les nostres obligacions tributàries.

Que les consultes a efectuar són les següents i que es refereixen totes elles a l’any fiscal 2022:

La societat B subministra material directament a Andorra i per obres que es realitzen a Andorra a l’empresa C domiciliada a Espanya. El material no es mou d’Andorra.

LesLleis.com

Aquesta entrega es factura a l’empresa D, també domiciliada a Espanya, que fa d’intermediària.

QÜESTIÓ PLANTEJADAEl contingut d’aquest text
és d'accés exclusiu per a usuaris subscrits

La subscripció a LesLleis.com inclou:
  • Accés il·limitat als textos refosos de lleis i reglaments
  • Lectura de textos legals vigents anteriors al BOPA
  • Inclusió de texts a demanda
  • Sense publicitat