Carregant...
 

Consulta vinculant en relació amb la modificació de la base de tributació per crèdits corresponents a les quotes repercutides per operacions gravades que siguin totalment o parcialment incobrables.

Número de consulta CV0293-2023
Data d’emissió 18/12/2023
Normativa Decret legislatiu del 5-6-2019 de publicació del text refós de la Llei 11/2012, del 21 de juny, de l’impost general indirecte

Consulta
En aquest apartat es reprodueix la consulta sense les dades de la persona o l'entitat que la formula

ANTECEDENTS

La Societat X, degudament representada per la Sra. A,

EXPOSA

Que, d’acord amb el que disposen l’article 65 de la Llei 21/2014 de bases de l’Ordenament Tributari de 16 d’ Octubre de 2014 i l’article 25 del Reglament, de l’11 de febrer del 2015, d’aplicació dels tributs, interessa formular la següent Consulta Tributària, als efectes de la qual seran aplicables a la declaració del quart trimestre del 2023:
LesLleis.com

ANTECEDENTS I CIRCUMSTANCIES DETALLADES DEL CAS

La societat X ha emès una factura, subjecte a un impost general indirecte d’un 4,5%, la qual avui està impagada.

Té previst iniciar un procediment judicial en reclamació de pagament de dita factura i té previst, sol·licitar amb anterioritat, unes diligències preliminars de conformitat amb els articles 64 i següents de la Llei 22/2021, del 17 de setembre, del Codi de Procediment Civil.

L’article 49.3 a) de la Llei 11/2012, del 21 de juny de l’impost general indirecte, preveu el següent: (...) La base de tributació també es pot reduir quan els crèdits corresponents a les quotes repercutides per les operacions gravades siguin totalment o parcialment incobrables. (...) Que les obligacions hagin estat reclamades judicialment o siguin objecte d’un litigi judicial de la solució del qual depengui el cobrament.”

MANIFESTACIÓ EXPRESSAEl contingut d’aquest text
és d'accés exclusiu per a usuaris subscrits

La subscripció a LesLleis.com inclou:
  • Accés il·limitat als textos refosos de lleis i reglaments
  • Lectura de textos legals vigents anteriors al BOPA
  • Inclusió de texts a demanda
  • Sense publicitat