Carregant...
 

Consulta vinculant en relació amb les normes de localització dels serveis de psicologia

Número de consulta CV0266-2022
Data d’emissió 04/12/2022
Normativa Decret legislatiu del 5-6-2019 de publicació del text refós de la Llei 11/2012, del 21 de juny, de l’impost general indirecte

Consulta
En aquest apartat es reprodueix la consulta sense les dades de la persona o l’entitat que la formula

ANTECEDENTS

Consulta:

Consulta fiscal en referència a l’Impost General Indirecte.

Normativa:

Llei 11/2012, del 21 de juny, de l’impost general indirecte i el Reglament que la desenvolupa.

1. MANIFESTACIONS PRÈVIES.

La consultant, d’acord amb els requisits establerts a l’article 65 de la Llei 21/2014 del 16 d’octubre, de bases de l’Ordenament Tributari (en endavant, LBOT), desenvolupats a l’article 25.1.b) del Decret de l’11 de febrer del 2015 pel qual s’aprova el Reglament d’aplicació dels Tributs (d’ara en endavant, RAT), manifesta expressament:

a) Que, en el moment en què es presenta aquest escrit, no s’està tramitant cap procediment ni recurs administratiu relacionat amb el règim, la classificació o la qualificació tributària que li correspongui plantejat en la consulta i
b) Que la consulta que presenta, es refereix al període impositiu començat aquest exercici 2022 i, en el seu cas, els següents.


2. ANTECEDENTS I CIRCUMSTÀNCIES DETALLADES DEL CAS.

La consultant, presta serveis sanitaris en l’àmbit de la psicologia clínica, principalment a través de Internet fent servir, a l’efecte, diferents programaris de videotrucada.

A tal efecte, disposa de les autoritzacions pertinents per a exercir la professió, estant degudament col·legiada.

Compte tingut que, part de la seva activitat es desenvolupa a través de Internet amb consumidors finals situats físicament al Regne d’Espanya, on els serveis sanitaris -com les sessions de psicologia- resten exemptes del corresponent impost sobre el valor afegit (IVA espanyol), sorgeix el dubte sobre l’eventual aplicació -o no- de l’Impost General Indirecte (IGI).

3. NORMATIVA APLICABLE

QÜESTIÓ PLANTEJADA

A la vista del cas exposat i tenint en compte que la consultant prestarà els seus serveis de psicologia, des del Principat d’Andorra, a consumidors finals ubicats físicament al Regne d’Espanya, sorgeix un dubte essencial pel que respecta a l’aplicació de les regles de localització de la prestació dels seus serveis de psicologia, a través de Internet, en termes de l’Impost General indirecte, d’ara endavant IGI.

Els serveis de psicologia prestats consisteixen en sessions personalitzades, sota la modalitat “online”, en directe, amb una persona, d’una duració d’entre 45 i 60 minuts.
LesLleis.com

Dit això, l’article 59 de la Llei de l’IGI estableix:

“El tipus de gravamen superreduït és del 0% i s’aplica només a les operacions següents:

1. Les prestacions de serveis hospitalaris o d’assistència sanitària i les que s’hi relacionen directament, efectuades per entitats parapúbliques o de dret públic.

[...]

2. L’assistència a persones físiques efectuada per professionals de la salut amb conveni vigent amb la Caixa Andorrana de Seguretat Social, sempre que el destinatari hi estigui afiliat o en sigui beneficiari i que l’acte estigui reemborsat, almenys parcialment.

A efectes d’aquest impost tenen la condició de professionals de la salut els considerats com a tal en l’ordenament jurídic o reconeguts per l’Administració general.”


En conseqüència, compte tingut que els serveis de psicologia no estan convencionats amb la CASS, unit al fet que l’eventual consumidor final espanyol no estaria afiliat a la CASS ni en seria beneficiari, entenem que aquest article no fora d’aplicació en el supòsit plantejat.

D’altra banda, l’article 43.2 de la Llei de l’IGI estableix:

“2. No s’entenen realitzats en territori andorrà, els serveis que s’enumeren a continuació quan el seu destinatari no és un empresari o professional actuant com a tal i està establert o té el seu domicili o residència habitual fora del Principat d’Andorra, excepte que la utilització o explotació efectives dels serveis es produeixin en territori andorrà:

[...]

d) Els d’assessorament, auditoria, enginyeria, gabinet d’estudis, advocacia, consultors, experts comptables o fiscals i altres similars, a excepció dels relacionats amb béns immobles segons el disposat a l’article 44.”


A criteri de la consultant, els seus serveis de psicologia, desenvolupats a través de Internet, es podrien encabir dins del terme “altres similars” esmentat al paràgraf immediatament anterior i que, per tant, no s’entendrien prestats en territori andorrà.

En conseqüència, aquestes prestacions de serveis no haurien de portar IGI per no entendre’s realitzades en territori andorrà.

A major abundantment, la Consulta Vinculant identificada amb la referència CV0219-2021 per a un cas on la consultant prestava serveis d’assessorament en l’àmbit de l’esport i el lideratge a destinataris consumidors finals, establerts fora del Principat d’Andorra, resolgué que dites operacions no estarien subjectes a IGI.

Al cas que ens ocupa, per analogia, la consultant entén que els seus serveis tampoc no estarien subjectes a l’impost general indirecte andorrà (IGI).

És correcta aquesta interpretació?El contingut d’aquest text
és d'accés exclusiu per a usuaris subscrits

La subscripció a LesLleis.com inclou:
  • Accés il·limitat als textos refosos de lleis i reglaments
  • Lectura de textos legals vigents anteriors al BOPA
  • Inclusió de texts a demanda
  • Sense publicitat