Carregant...
 

Consulta vinculant en relació a les normes de localització de les prestacions de servei realitzades per una societat andorrana.

Número de consulta CV0032-2016
Data d’emissió 04/02/2016
Normativa · Decret legislatiu del 23-07-2014 de publicació del text refós de la Llei 11/2012, del 21 de juny, de l’impost general indirecte.

Consulta
En aquest apartat es reprodueix la consulta sense les dades de la persona o l’entitat que la formula

ANTECEDENTS:

La societat consultant,

EXPOSA

Que, d’acord amb el que disposa l’article 65 de la Llei 21/2014, del 16 d’octubre, de Bases de l’Ordenament Tributari i l’article 25 del Reglament de desenvolupament de la mateixa, interessa formular la següent Consulta Tributària, els efectes de la qual serien aplicables en les operacions la naturalesa de les quals s’expressa en l’escrit de consulta, realitzades a partir de l’exercici 2016 i següents:

DESCRIPCIÓ DELS FETS

La societat consultant (en endavant, la Societat) és una entitat l’objecte social de la qual és la prestació de serveis relacionats amb la telecomunicació.

Amb l’objectiu de diversificar les línies de negoci de la Societat i la implementació de serveis estratègics i innovadors, preveu oferir un nou servei d’arrendament d’infraestructures tecnològiques per al dipòsit d’informació. En concret, el servei consistirà, entre altres, en el lloguer d’infraestructura virtual i/o física consistent en servidors i espais en discs, lloguer d’espais en rack, lloguer d’espais tancats en Datacenter, etc...

Aquesta infraestructura es troba ubicada al Principat d’Andorra, i és propietat de la societat consultant.

D’altra banda, també es prestaran diversos serveis relacionats amb la gestió d’aquestes infraestructures llogades pels clients, així com el lloguer de llicències associades a les mateixes.

Els serveis descrits, aniran dirigits a clients empresaris o professionals establerts a Andorra o a Espanya.

NORMATIVA APLICABLE

- Llei 11/2012, del 21 de juny de l’Impost General Indirecte.

ANTECEDENTS APLICABLES

L’article 43.1.a) de la Llei de l’IGI determina les regles generals de localització quan el destinatari de l’operació és un empresari o professional, establint que les operacions s’entendran localitzades a Andorra quan el destinatari de les mateixes estigui establert al Principat.

D’altra banda, l’article 44 de la Llei de l’IGI enumera un seguit de regles especials de localització per les quals a excepció del que disposa l’article 43 de la Llei de l’IGI, sí que s’entendran realitzades en territori andorrà les prestacions de serveis, indiferentment on s’ubiqui el destinatari empresari o professional.

L’apartat 10.a) de l’article 44 de la Llei de l’IGI determina que s’entendran prestats en territori andorrà “l’accés a l’ús d’instal·lacions o recintes radicats al territori andorrà, i els serveis accessoris a l’accés o a l’ús d’aquestes instal·lacions”, quan de conformitat a les regles que els són d’aplicació no s’entenguin realitzats en el territori andorrà, però la seva utilització o explotació efectiva es realitzi en l’esmentat territori.

La societat, tal i com s’expressa té com a destinataris dels serveis objecte d’aquesta consulta, a empresaris o professionals establerts a Espanya, amb el qual, per aplicació de l’article 43.1a) de la Llei de l’IGI, l’operació no s’entendria localitzada a Andorra.

Ara bé, sorgeix el dubte de si per aplicació de l’article 44.10.a) de la Llei de l’IGI, aquesta operació podria considerar-se localitzada a Andorra.

El mateix dubte sorgeix respecte al lloguer de llicencies relacionades amb aquesta infraestructura, i respecte als serveis oferts relatius a la gestió d’aquesta infraestructura, és a dir, si anirien per la regla general de l’article 43.1a), o si s’entendrien localitzats a Andorra per aplicació de l’article 44.10.a), en interpretar que són “serveis accessoris a l’accés o a l´ús d’aquestes instal·lacions”.
LesLleis.com

MANIFESTACIÓ EXPRESSA

Es manifesta expressament que al moment de presentació de la present consulta, la Societat no té coneixement de que s’estigui tramitant un procediment o recurs administratiu relacionat amb el règim, la classificació o la qualificació tributària que li correspongui al cas aquí plantejat.

QÜESTIÓ PLANTEJADA:

Tenint en compte l’ exposat anteriorment:

1. Els serveis prestats per la societat consultant consistents en lloguer, a empresaris o professionals establerts a Espanya, d’infraestructures tecnològiques ubicades al Principat d’Andorra, es localitzaran fora d’Andorra per aplicació de l’article 43.1.a) de la Llei de l’IGI, o es localitzaran a Andorra per aplicació de l’article 44.10a) de la Llei de l’IGI?;

2. De la mateixa manera, els serveis prestats per la societat consultant, a empresaris o professionals establerts a Espanya, consistents en el lloguer de llicències relacionades amb aquesta infraestructura, i consistents en la gestió d’aquesta infraestructura llogada, es localitzaran fora d’Andorra per aplicació de l’article 43.1a) de la Llei de l’IGI, o es localitzaran a Andorra per aplicació de l’article 44.10a) de la Llei de l’IGI?;

Resposta

Amb referència a la vostra consulta, us informem que la Llei 11/2012, del 21 de juny, de l’impost general indirecte, en l’article 43, apartat 1a), estableix que:
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.