Carregant...
 

Consulta vinculant en relació a la localització de les prestacions de serveis realitzades per una societat andorrana en concepte de publicitat i d’inscripció a un esdeveniment esportiu que es realitza a Andorra.

Número de consulta CV0075-2017
Data d’emissió 02/02/2017
Normativa · Decret legislatiu del 16-3-2016 de publicació del text refós de la Llei 11/2012, del 21 de juny, de l’impost general indirecte

Consulta
En aquest apartat es reprodueix la consulta sense les dades de la persona o l’entitat que la formula

ANTECEDENTS

MOTIU:

Consulta sobre l’aplicació d’IGI a les factures emeses i rebudes per la nostra empresa

PERIODE APLICABLE:

Any 2016 i següents.

NORMATIVA:

Llei 11/2012 del 21 de juny, de l’Impost General Indirecte

MANIFESTACIÓ EXPRESSA

El sol·licitant manifesta que en el moment de presentar aquest escrit no s’està tramitant un procediment o recurs administratiu relacionat amb el règim, la classificació o la qualificació tributària que li correspon, plantejat en la consulta.

La societat consultant EXPOSA

Que, d’acord amb el que disposa l’article 65 de la Llei 21/2014, del 16 d’octubre, de Bases de l’Ordenament Tributari i l’article 25 del Reglament de desenvolupament de la mateixa, interessa formular la següent Consulta Tributària, els efectes de la qual serien aplicables en les operacions la naturalesa de les quals s’expressa en l’escrit de consulta, realitzades a partir de l’exercici 2016 i següents:

DESCRIPCIÓ DELS FETS

El Consultant és una societat andorrana quina activitat és l’organització de competicions i activitats esportives.

El consultant ha organitzat un esdeveniment esportiu durant el mes d’agost.

Per organitzar aquest esdeveniment, diferents empreses col·laboren i/o patrocinen de diferents maneres:

El Consultant factura a algunes empreses estrangeres en concepte de “Col·laboració publicitària en l’esdeveniment esportiu” o “Patrocini de l’ esdeveniment esportiu”.

El Consultant també factura a empreses privades andorranes i entitats públiques andorranes en concepte de “Col·laboració publicitària en l’esdeveniment esportiu” o “Patrocini de l’esdeveniment esportiu”.

C. Els participants que s’inscriuen ho fan a través d’una web gestionada per una empresa espanyola que transfereix al Consultant els imports totals rebuts, descomptant els seus honoraris de gestió.

El Consultant vol realitzar la present consulta a l’Agència Tributària per tenir la seguretat d’estar facturant correctament en tots els casos.

QÜESTIÓ PLANTEJADA

CONSULTES:

PRIMERA:  CAS A:

El consultant factura a algunes empreses estrangeres en concepte de “Col·laboració publicitària en l’esdeveniment esportiu” o “Patrocini de l’esdeveniment esportiu”, per la publicitat que el Consultant fa de la seva empresa.

L’article 43.1. de la llei de l’IGI determina les regles generals de localització quan el destinatari de l’operació és un empresari o professional, establint que les operacions s’entendran localitzades a Andorra quan el destinatari de les mateixes estigui establert al Principat.

D’altra banda, l’article 44 de la Llei de l’IGI enumera un seguit de regles especials de localització per les quals a excepció del que disposa l’article 43 de la llei de l’IGI, sí que s’entendran realitzades en territori andorrà les prestacions de serveis, indiferentment d’on s’ubiqui el destinatari empresari o professional.

En concret, l’article 44.3. diu que s’entenen prestat al territori andorrà els serveis d’accés a manifestacions esportives i els serveis accessoris al mateix, sempre que el destinatari sigui un empresari o professional actuant com a tal i dits manifestacions tinguin lloc efectivament en el territori andorrà.

De la lectura d’aquests dos articles entenem que el servei que proporciona el consultant a una empresa estrangera per promocionar i publicitar la seva empresa NO està localitzat a Andorra i per tant NO està subjecte a IGI, ja que no és un servei relacionat amb l’accés a l’esdeveniment ni directament ni accessòria.

Preguem ens confirmin que això és correcte o, en cas contrari, preguem ens informin del per què ha de ser considerat servei localitzat a Andorra i per tant subjecte a I.G.I.

SEGONA:  CAS B:

El consultant factura a empreses privades andorranes i entitats públiques andorranes en concepte de “Col·laboració publicitària en l’esdeveniment esportiu” o “Patrocini de l’esdeveniment esportiu”, per la publicitat que el consultant fa de la seva empresa.

L’article 43.1. de la llei de l’IGI determina les regles generals de localització quan el destinatari de l’operació és un empresari o professional, establint que les operacions s’entendran localitzades a Andorra quan el destinatari de les mateixes estigui establert al Principat.

Entenem, doncs, que totes les factures emeses pel consultant a empresaris andorrans, ja siguin aquests empreses privades, entitats públiques o entitats parapúbliques, hauran de portar IGI, ja que el servei de col·laboració o patrocini publicitari SI està subjecte a IGI, per estar localitzat a Andorra.

Fem incidència en el fet de que algunes d’aquestes factures van adreçades a entitats públiques, però en la mesura en que el servei el realitza una empresa privada com la del consultant, el consultant ha de facturar-ho amb IGI.

Preguem ens confirmin que això és correcte o, en cas contrari, preguem ens informin del per què en algun d’aquests casos no hauria de facturar-se amb IGI.

TERCER: CAS C

Els participants que s’inscriuen ho fan a través d’una web gestionada per una empresa espanyola que transfereix al consultant els imports totals rebuts, descomptant els seus honoraris de gestió.

Farem servir un exemple (no real) amb xifres perquè quedi més clar:

L’empresa espanyola emet una factura al consultant en la que especifica que

L’import recaptat en concepte d’inscripcions a l’esdeveniment esportiu és de 90.000 Euros
LesLleis.com

L’import que l’empresa espanyola factura al Consultant pels seus serveis és de X Euros per inscripció, que fan un total de 2.500 Euros

Aquest és l’import que figura al total de la seva factura.

L’import que l’empresa espanyola transfereix al Consultant és de 87.500 Euros.

L’article 43.1.b diu que els serveis prestats per un empresari andorrà s’entenen realitzats al territori andorrà quan el destinatari no és un empresari o professional actuant com a tal.

L’article 44.3. diu que s’entenen prestats al territori andorrà, els serveis d’accés a manifestacions esportives, sempre que el destinatari sigui un empresari o professional actuant com a tal i dites manifestacions tinguin lloc efectivament en territori andorrà.

L’article 44.7. diu que s’entenen prestats al territori andorrà, quan es presten materialment en territori andorrà i el seu destinatari no és un empresari o professional actuant com a tal, els serveis relacionats amb manifestacions esportives.

Entenem, doncs, que les inscripcions a l’esdeveniment esportiu que te lloc a Andorra, ja siguin fetes per part d’empreses, com de clubs esportius com de persones físiques no empresaris o professionals, son serveis que SI estan prestats a Andorra, subjectes a IGI i que per tant han de facturar-se amb IGI, pel que en el preu que paga cada participant, hi ha un IGI inclòs.

I, per tant, agafant les dades anteriors, per la recaptació de 90.000 Euros en subscripcions:

La base de tributació seria de 86.124,40 Euros i l’IGI repercutit seria de 3.875.60 Euros.

Preguem ens confirmin que això és correcte o, en cas contrari, preguem ens informin del per què en algun d’aquests casos no hauria de facturar-se amb IGI.

Resposta

Amb referència a la qüestió exposada al cas A de la vostra consulta, us informem que el Decret legislatiu del 16-3-2016 de publicació del text refós de la Llei 11/2012, del 21 de juny, de l’impost general indirecte, a l’article 43 estableix que:
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.