Carregant...
 

Consulta vinculant en relació a la subjecció a l’impost d’un servei de manteniment realitzat per una entitat establerta a Andorra i destinat a un empresari no establert en territori andorrà. D’altra banda, la consulta també fa referencia a la deducció de les quotes de l’impost suportades per l’entitat establerta a Andorra.

Número de consulta CV0066-2016
Data d’emissió 20/10/2016
Normativa · Decret legislatiu del 16-3-2016 de publicació del text refós de la Llei 11/2012, del 21 de juny, de l’impost general indirecte

Consulta
En aquest apartat es reprodueix la consulta sense les dades de la persona o l’entitat que la formula

ANTECEDENTS

MOTIU:

Consulta sobre la localització de les prestacions d’un servei realitzat per la nostra empresa andorrana

PERIODE APLICABLE:

Any 2016 i següents.

NORMATIVA:

Llei 11/2012 del 21 de juny, de l’Impost General Indirecte

MANIFESTACIÓ EXPRESSA

El sol·licitant manifesta que en el moment de presentar aquest escrit no s’ està tramitant un procediment o recurs administratiu relacionat amb el règim, la classificació o la qualificació tributària que li correspon, plantejat en la consulta.

La societat consultant EXPOSA

Que d’acord amb el que disposa l’article 65 de la Llei 21/2014, del 16 d’octubre, de Bases de l’Ordenament Tributari i l’article 25 del Reglament de desenvolupament de la mateixa, interessa formular la següent Consulta Tributària, els efectes de la qual serien aplicables en les operacions la naturalesa de les quals s’expressa en l’escrit de consulta, realitzades a partir de l’exercici 2016 i següents:

DESCRIPCIÓ DELS FETS

La societat consultant és una societat andorrana quina activitat és la instal·lació, manteniment i reparació d’aparells informàtics de transmissió de dades i de telecomunicacions.
LesLleis.com

En concret, la societat consultant realitza la instal·lació i manteniment de terminals datàfons als comerços del Principat d’Andorra.

Per un nou acord amb el subministrador d’aquests datàfons, l’empresa espanyola A, aquests datàfons son enviats per A a Andorra, sent despatxats com a “IMPORTACIÓ EN DIPÒSIT” per l’empresa andorrana B i lliurats directament a la nostra empresa per a la seva instal·lació als comerços del Principat d’Andorra.

La societat consultant ha de facturar el cost de la instal·lació d’aquests datàfons, així com el cost del seu manteniment, a l’empresa espanyola A.

QÜESTIÓ PLANTEJADA

PRIMERA

L’article 43.1. de la llei de l’IGI determina les regles generals de localització quan el destinatari de l’operació és un empresari o professional, establint que les operacions s’entendran localitzades a Andorra quan el destinatari de les mateixes estigui establert al Principat.

D’altra banda, l’article 44 de la Llei de l’IGI enumera un seguit de regles especials de localització per les quals a excepció del que disposa l’article 43 de la llei de l’IGI, sí que s’entendran realitzades en territori andorrà les prestacions de serveis, indiferentment d’on s’ubiqui el destinatari empresari o professional.

De la lectura d’aquests dos articles sembla desprendre´s que el tipus de servei que la societat consultant ha de facturar a l´empresa espanyola A no estaria localitzat a Andorra i conseqüentment no estaria subjecte a l’Impost General Indirecte.

Preguem ens confirmin que el servei descrit anteriorment que la societat consultant facturarà a l’empresa espanyola ha de facturar-se sense I.G.I per tractar-se d’un servei no localitzat a Andorra i conseqüentment no subjecte a aquest impost.

En cas contrari, preguem ens informin del per què ha de ser considerat servei localitzat a Andorra i per tant subjecte a I.G.I.

SEGONA

En el cas que el servei d’instal•lació i manteniment de datàfons a comerços d’Andorra facturat a l’empresa espanyola s´entengui realitzat fora d’Andorra, pot la societat consultant deduir-se l’IGI suportat de totes les factures per bens i serveis adquirits, que estiguin relacionats amb la facturació dels serveis a dalt esmentats prestats a l’empresa espanyola, és a dir, que siguin necessaris per poder proporcionar dits serveis?

Resposta

Amb referència a la primera qüestió plantejada en la vostra consulta, us informem que el Decret legislatiu del 16-3-2016 de publicació del text refós de la Llei 11/2012, del 21 de juny, de l’impost general indirecte, a l’article 43, apartat 1.a, estableix que:

Article 43. Lloc de realització de les prestacions de serveis. Regles generals

1. Les prestacions de serveis s’entenen realitzades al territori andorrà en els casos que, exposats a continuació i sense perjudici del que disposa l’apartat 2 d’aquest article i l’article 44 d’aquesta Llei:

a) Quan el destinatari és un empresari o professional que actua com a tal i té la seu de la seva activitat econòmica o un establiment permanent o, en el seu defecte, té el seu domicili o residència habitual a Andorra, sempre que es tracti de serveis que tenen per destinataris l’esmentada seu, l’establiment permanent, el domicili o la residència habitual.”


D’altra banda, el Decret legislatiu del 16-3-2016 de publicació del text refós de la Llei 11/2012, del 21 de juny, de l’impost general indirecte, a l’article 44 estableix que:
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.