Carregant...
 

Consulta vinculant en relació amb l’exercici del dret a la deducció de les quotes de l’impost suportades abans d’iniciar l’activitat econòmica.

Número de consulta CV0132-2018
Data d’emissió 17/09/2018
Normativa Decret legislatiu del 5-04-2017 de publicació del text refós de la Llei 11/2012, del 21 de juny, de l’impost general indirecte

Consulta
En aquest apartat es reprodueix la consulta sense les dades de la persona o l’entitat que la formula

DESCRIPCIÓ DELS FETS

Sóc propietària d’una casa rural ubicada al Principat d’Andorra i en els darrers anys vaig començar una reforma total d’aquesta.

En el moment de l’inici de les obres, i durant les mateixes, no era obligada tributaria d’I.G.I.

Una vegada acabada l’esmentada obra, he decidit explotar la casa rural en arrendament, iniciant d’aquesta manera una activitat econòmica a títol personal.

En el moment de l’inici de l’activitat, tot i no ser considerada obligada tributària de l’impost, ja que, els ingressos previstos no superen els 40.000 euros, estic considerant optar de forma expressa a ser considerada com a tal, d’acord amb l’article 5.4 de la Llei de l’I.G.I.

NORMATIVA APLICABLE
LesLleis.com

Llei 11/2012, del 21 de juny, de l’Impost General Indirecte

MANIFESTACIÓ EXPRESSA

Es manifesta expressament que el moment de presentació de la present consulta, la consultant no té coneixement que s’estigui tramitant un procediment o recurs administratiu relacionat amb el règim, la classificació o la qualificació tributària que correspongui al cas aquí plantejat.

ANTECEDENTS APLICABLES

El dubte que es planteja és el tractament de les quotes d’IGI suportades en relació a les obres realitzades a la casa rural, amb anterioritat a l’inici de l’activitat.

L’article 5.2 de la Llei de l’IGI, considera empresari o professional les persones físiques que realitzin activitats econòmiques, i l’ article 5.1, estableix que l’ arrendament de bens immobles té la consideració d’ activitat econòmica.

L’article 67.3 de la Llei de l’IGI, estableix que el dret a deducció pot exercir-se en el termini de tres anys comptats a partir del moment en que s’hagin suportat les quotes.

L’article 67.5 de la Llei de l’IGI, determina que són deduïbles les quotes que s’hagin suportat abans del moment en què s’iniciï l’activitat, sempre i quan estiguin afectes a dita activitat.

Per tant, segons l’ establert en els articles exposats, un cop finalitzades les obres i començant el lloguer de la casa rural (per tant, iniciant l’ activitat), si em dono d’ alta voluntària com a obligada tributària d’I.G.I, em podré deduir (com a IGI suportat en les autoliquidacions a presentar) les quotes suportades, en els 3 anys anteriors, relacionades amb la reforma de la mateixa.
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.