Carregant...
 

Consulta vinculant en relació amb el tipus de gravamen aplicable als serveis de psicopedagogia.

Número de consulta CV0294-2023
Data d’emissió 18/12/2023
Normativa Decret legislatiu del 5-6-2019 de publicació del text refós de la Llei 11/2012, del 21 de juny, de l’impost general indirecte

Consulta
En aquest apartat es reprodueix la consulta sense les dades de la persona o l'entitat que la formula

ANTECEDENTS

La Sra. A, en nom i representació de la societat X,

EXPOSA:

Que, d’acord amb el que disposa l’article 65 de la Llei 21/2014, del 16 d’Octubre, de Bases de l’Ordenament Tributari i l’article 25 del Reglament de desenvolupament de la mateixa, interessa formular la següent Consulta Tributària, els efectes de la qual serien aplicables a les operacions, la naturalesa de les quals es detallen en l’escrit de la consulta, realitzades a partir de l’exercici 2024 en endavant.

MANIFESTACIONS PRÈVIES

D’acord amb els requisits establerts a l’article 65 de la Llei 21/2014, del 16 d’Octubre, de Bases de l’Ordenament Tributari i l’article 25 del Decret de 24 de març de 2013, pel qual s’aprova el Reglament d’aplicació dels Tributs, es manifesta expressament que en el moment en què es presenta aquest escrit, no s’està tramitant cap procediment ni recurs administratiu relacionat amb el règim, la classificació o la qualificació tributària dels fets plantejats en la consulta.

NORMATIVA APLICABLE

Decret legislatiu del 5-6-2019 de publicació del text refós de la Llei 11/2012, del 21 de juny, de l’impost general indirecte.

LesLleis.com

DESCRIPCIÓ DELS FETS

La consultant, és una persona jurídica que inclou dins del seu objecte social les activitats de centre de pedagogia, de logopèdia, de psicopedagogia, de psicologia, de psicoteràpia, de neuropsicologia, de psiquiatria i neuropediatria. Acadèmia de repàs, suport, seguiment i assessorament de les dificultats de l’aprenentatge.

Per tal de desenvolupar la seva activitat compta amb un centre de pedagogia i logopèdia i com a tal, en el marc de l’Impost General Indirecte, realitza les següents operacions subjectes:

Serveis de repàs sobre matèries reglades diverses com poden ser les matemàtiques destinades a joves amb diagnòstic del neuro-desenvolupament dintre dels quals estan el trastorn de l’aprenentatge, com per exemple: la dislèxia discalculia, TDA o altres com trastorn de l’espectre autista, etc.
Serveis de logopèdia mitjançant professionals de la salut convencionats amb la Caixa Andorrana de Seguretat Social.


D’acord amb l’article 57 de la Llei de l’Impost general indirecte “el tipus de gravamen general és d’un 4,5% i s’exigeix sempre que no es prevegi expressament l’aplicació d’un altre tipus de gravamen.”

D’acord amb l’article 59 de la mateixa Llei, determinades operacions subjectes poden anar al tipus súper-reduït del 0%.

Conforme a l’article 59.2 de LIGI, “s’entendran l’assistència a persones físiques efectuada per professionals de la salut amb conveni vigent amb la Caixa Andorrana de Seguretat Social, sempre que el destinatari hi estigui afiliat o en sigui beneficiari i que l’acte estigui reemborsat, almenys parcialment. A efectes d’aquest impost tenen la condició de professionals de la salut els considerats com a tal en l’ordenament jurídic o reconeguts per l’Administració general.”

Conforme a l’article 59.4 de LIGI, “l’educació de la infància i de la joventut, la guàrdia i la custòdia d’infants, l’ensenyament escolar, universitari i de postgrau, i la formació i el reciclatge professional, realitzat per entitats parapúbliques, per entitats de dret públic o per entitats privades autoritzades per a l’exercici d’aquestes activitats. El tipus superreduït s’estén a les prestacions de serveis directament relacionades amb els serveis descrits anteriorment, realitzades per les mateixes empreses docents o educatives que presten els serveis mencionats, o per entitats o associacions de caràcter no lucratiu.”

D’acord amb aquests preceptes, en el cas particular de la consultant, ens podem trobar 3 supòsits:

Serveis de logopèdia duts a terme per professionals de la salut amb conveni vigent amb la Caixa Andorrana de la Seguretat Social.
Avaluació i diagnòstic, en aquest cas no tenim dubte del tipus impositiu.
Serveis de reforç escolar aplicant tècniques per tal d’ajudar, d’una manera personalitzada, a aquells estudiants que presenten dificultats a l’aprenentatge i s’imparteixen serveis de reeducació sobre matèries reglades. En aquest sentit, val a dir que no es tracta de classes de repàs i suport escolar “tradicionals” doncs s’apliquen tècniques per mirar de compensar dificultats especifiques de l’aprenentatge derivades de diversos trastorns del neuro-desenvolupament i que impacten en els aprenentatges de matèries escolars concretes.


És en aquest tercer supòsit, on sorgeix el dubte sobre quin tipus impositiu s’hauria de repercutir a l’hora de facturar els serveis ja que la part formativa i la part facultativa estan tant estretament vinculades que costa fer-ne una diferenciació.El contingut d’aquest text
és d'accés exclusiu per a usuaris subscrits

La subscripció a LesLleis.com inclou:
  • Accés il·limitat als textos refosos de lleis i reglaments
  • Lectura de textos legals vigents anteriors al BOPA
  • Inclusió de texts a demanda
  • Sense publicitat